با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو انجمن پژوهشگران جوان - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید با هنر کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان و پرمخاطب برخط کشور با تأکید بر پوشش مؤلفۀ‌های سند طرح توسعۀ ورزش کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به صورت تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری پژوهش، آرشیو 10 روزنامه سراسری پرشمارگان و پرمخاطب برخط کشور در سال 1391بود که برای نمونه‌گیری از روش تصادفی منظم استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از برگة کدگذاری محقق ساخته که ضریب پایایی آن از آزمون اسکات برای مقوله مؤلفه‌های ورزش 89% و جنسیت 91% به دست آمد استفاده گردید. روایی صوری، برگة کدگذاری نیز توسط تعدادی از خبرگان تأیید شد. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون غیرپارامتریک کای اسکوئر در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد، از 720روزنامه مورد تحلیل، 7/82% دارای یک صفحه و کمتر از یک صفحه و 3/17% بیشتر از یک صفحه مطالب ورزشی به چاپ رسانده‌اند. بیشترین مطالب نیز به ترتیب مربوط به مؤلفۀ حرفه‌ای 48%، قهرمانی 40%، معلولان4%، بانوان3%، تربیتی و همگانی هر کدام 1%  به دست آمد. همچنین نتایج آزمون خی دو برای هر دو مقوله، مؤلفه‌ها و جنسیت مطرح با سطح معنی‌داری (001/0≥P)، معنی‌دار به دست آمد. بدین معنی که بین مؤلفه‌های سند طرح ورزش کشور و جنسیت مطرح اختلاف معنی‌داری وجود دارد. بنابراین مطبوعات سراسری و پر شمارگان شایسته است به نقش مهم ورزش در جامعه آگاهی داشته و از جایگاه ویژۀ خود به دلیل پرشمارگان و پرمخاطب بودن استفاده کرده و در جامعه،  فرهنگ سازی نموده و از این طریق به اعتلای ورزش کشور کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

- احسانی، محمد؛ هنرور، افشار؛ شریفیان، اسماعیل؛ کوزه چیان، هاشم؛ فرزان، فرزام (1388). "نقش ورزش حرفه ای در رشد و گسترش ورزش زنان مسلمان." پژوهش در علوم ورزشی، شماره : 22، ص ص: 153- 171.
- اردستانی،عباس (1390). نگاهی به چشم انداز توسعه ورزش همگانی جانبازان و معلولان، اولین همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین.
- افچنگی، محمود (1381). تصویر ورزشی در روزنامه های ایران. تجزیه و تحلیل مطالب ورزشی در روزنامه های ابرار، ایران، همشهری، اطلاعات، کیهان در سال های 74 و 79. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
- افروزه، محمد صادق؛ حمیدی، مهرزاد؛ الهی، علیرضا (1391). "شناسایی دیدگاه اعضای انجمن های ورزشی دانشگاه ها در خصوص رویکرد رسانه ها به ورزش." فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره1(پیاپی69)، ص ص:70-55.
- آفرینش خاکی، کریم (1384). " راه های توسعه ورزش همگانی از دیدگاه متخصصان، صاحب نظران، مربیان و ورزشکاران. " رساله دکترا، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
- آقاجانی چوبر، نوشین (1375). "بررسی نقش بانوان در مطبوعات ورزشی" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
- امیری، مجتبی؛نیری،شهرزاد؛ صفاری،مرجان؛ دلبری راغب، فاطمه (1389). رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های ارتباطی. سال نوزدهم، شماره1، پیاپی69.
- اندروس، فیل (1389). "روزنامه نگاری ورزشی " مترجمان: سارا کشکر، حمید قاسمی، انتشارات: نشر علم و حرکت.
- بارفروش، احمد (1381). "تحلیل محتوای نشریات ورزشی از سال 79 تا سه ماه اول سال 81". تهران: مرکز مطالعات رسانه‌ها.
- بارفروش، احمد (1386). "تحلیل محتوای نشریات ورزشی سه ماهه چهارم سال 1376." تهران مرکز مطالعات رسانه ها.
- پلایمایر، دارسی (2005). روش های کیفی در مطالعات ورزشی. مترجم: نگین حسینی. دانشگاه توسون، انتشارات برگ.
- تپه رشی، گیتی (1389). "تحلیل محتوای نشریات علمی-پژوهشی تربیت بدنی با تأکید بر موضوع مدیریت ورزشی." پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج.
- تجاری، فرشاد؛ زارعی، علی؛ صادقیانی، آزیتا؛ رضایی، مونا (1385). " تحلیل محتوای روزنامه های ورزشی منتخب، مورد کاربرد برای ورزش زنان. " تهران: مجله تربیت بدنی و علوم ورزشی.
- جوادی پور، محمد (1390). "برنامه راهبردی فدراسیون ورزش های. طرح پژوهشی"، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش‌های همگانی.
- جوادی پور، محمد؛ سمیع نیا، مونا (1392). "ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم انداز،استراتژی و برنامه های آینده". پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. شماره4، ص ص: 30-21.
- حلمی، فریده(1391). " تاثیر فعالیت های بدنی و ورزش بر سلامتی معلولین." انتشار در سومین کنفرانس اینترنتی با عنوان ورزش و آسیب نخاعی،مرکز ضایعات نخاعی جانبازان،انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران ،فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین.
- دادار، نصرالله (1388). "جایگاه ورزش تربیتی در نظام آمورزش و پرورش کجاست؟ ." فصلنامه رشد آموزش تربیت بدنی، دوره 10، شماره 1.
- رضایی، مونا (1385). "تحلیل محتوای روزنامه های ورزشی منتخب، مورد کاربرد برای ورزش زنان." پایان نامة کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
- رضوی، سید محمد حسین (1391). " ورزش تربیتی. " فصلنامه رشد آموزش تربیت بدنی، دوره 12، شماره4.
- رهنما، بهروز (1382). " تحلیل محتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیما ساعت. 19:45."  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صدا و سیما.
- روشندل اربطانی، طاهر (1386). " تبیین جایگاه رسانه های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور." نشریه  حرکت، شماره3۳، ص ص: 177-165.
- زرکی، پرستو؛ یوسفی، سعید؛ شریفیان، اسماعیل؛ قهرمان تبریزی، کوروش (1391). "بررسی نقش روزنامه های پرتیتراژ ورزشی در توسعه ورزش های قهرمانی"، حرفه ای، همگانی و تربیتی. دانشگاه شمال، همایش بین المللی علوم ورزشی.
- ساروخانی، باقر ( 1372). "روش های تحقیق در علوم اجتماعی(جلد اول)." نوبت چاپ: اول، انتشارات:  موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- شریفی مقدم، مهدی؛ شریفیان، اسماعیل؛ صیادی، عمادالدین؛ محرر، علی (1390). "ارزیابی نگرش معلولان و جانبازان نسبت به نقش رسانه ها و سازمان های ورزشی در جهت توسعه ورزش همگانی معلولان و جانبازان." اولین همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین.
- صادقی، رضا؛ توکلی، سید کامل؛ عزیزی، محمد؛ نیرومند، سیامک (1390). "عوامل مؤثر در گرایش جانبازان و معلولان به فعالیت های جسمانی و ورزش: مطالعه موقعیت اجتماعی." اولین همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین.
- صدیقی، فاطمه (1388). "تحلیل محتوای برنامة تلویزیونی نود در سال 87." پایان نامة کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
- طلوعی اشلقی، عباس؛ پاشائی، محمود؛ مدبری کیانی، رحیم (1389). "نقش رسانه های گروهی در توسعه ورزش شهروندی(همگانی). " فصلنامه مطالعه مدیریت شهری، سال دوم، شماره دوم،ص ص: 182-192.
- ظریفی، مجتبی؛ داودی، کریم (1391). "رسانه ملی و توسعه ورزش همگانی." فصلنامه پژوهش های ارتباطات، 1(69)، ص: 119- 134.
- علیزاده، علی ( 1389). " تحلیل محتوای پژوهش های انجام شده در سازمان تربیت بدنی از سال 1369 تا1388. " پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج.
- غفرانی، محسن؛ گودرزی، محمود؛ مقرنسی، مهدی؛ جلالی فراهانی، مجید؛ سجادی، نصراله (1388). "طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان." نشریه حرکت، شماره 39.
- غفوری، فرزاد؛ کوزه چیان، هاشم؛ رحمان سرشت، حسین؛ احسانی، محمد (1382). "مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه های گروهی در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی." نشریه حرکت. شماره16، ص ص: 78-57.
- قاسمی، حمید (1386). " بررسی نقش رسانه های گروهی در توسعه ورزش کشور. "رسالة دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
- قاسمی، حمید (1387). " نقش رسانه در خصوصی سازی فوتبال." همایش بین المللی خصوصی سازی فوتبال، دانشگاه تربیت مدرس.
- قاسمی، حمید؛ تجاری، فرشاد؛ بروجردی علوی، مهدخت؛ امامی، حسین؛ امیری، مریم (1391). " تحلیل محتوای دیدگاه های رؤسای سازمان تربیت بدنی دربارۀ مؤلفه های ورزش از سال 1357تا 1388." مدیریت ورزشی، شماره13، ص ص: 152-137.
- قاسمی، حمید؛ تجاری، فرشاد؛ کشکر، سارا (1389). "فعالیت های رسانه ای در ورزش." محل نشر: تهران،  نوبت چاپ: چاپ دوم .انتشارات: با مداد کتاب.
- قاسمی،حمید (1389). "تحلیل محتوای روزنامه های ورزشی با تاکید بر پوشش مؤلفه های ورزش در نیم سال پایانی سال 1388." فصلنامه علمی-پژوهشی جهش، سال دوم، شماره8، ص ص:21-30.
- قاسمی،حمید؛ نوربخش، مهوش؛ تپه‌رشی، گیتی (1389). "تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی-پژوهشی." فصلنامه علمی-پژوهشی جهش، سال دوم، شماره6، ص:17-25.
- قلی زاده، سمیه؛ فراهانی،ابوالفضل؛ هنری،حبیب (1390). "تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی، جانبازان و معلولین در بهار 1389." اولین همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین.
- کردی، محمد رضا (1386). "بررسی و ارزشیابی کمی و کیفی افراد شاغل در رسانه‌های گروهی ورزش"، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران.
- کردی، محمدرضا. (1383). "بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور." طرح پژوهشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
- کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ شیروانی، اعظم (1391). "رابطة مؤلفه های مدیریت اخبار و گزارش های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی"، مدیریت ورزشی، شماره 14، ص: 5-29.
- گائینی، عباسعلی (1381). "زن، ورزش و فرهنگ،" خلاصه مقالات کنگره زن و گفتگوی تمدن ها. تهران.
- مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (1375). "نظر سنجی از مردم تهران دربارۀ طرح پیشنهادی همگانی کردن ورزش." مرکز اسناد و مطالعات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
- مهدویان مشهدی، مریم؛ همتی نژاد، مهر علی؛ احمدی، عبدالحمید؛ احسانی، محمد (1387). "مقایسه وضع موجود و مطلوب نقش نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحبنظران". فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره1 (پیاپی 69)، ص: 39-53.
- هنری، حبیب؛ احمدی، عبدالحمید؛ مرادی، مهدی (1391). "بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی." مدیریت ورزشی، شماره: 15، ص: 145- 158.
- Alexa(2013).Top sites newspapers in iran, retrieved in 5 january, 2013 in http: //www.alexa.com/ topsites/countries/ir.
- Bruce.T (2012). "Reflections on Communication and Sport: On Women and Femininities." Communication & Sport,1(1/2),PP: 125-137.
- Cemil, Cendek and Oguz, Ozbek (2010), Sports coverage in National Dailies. Beden Egitimive Spor Bilimleri Dergisi. 4(1).
- Etang, J  (2006). "Public relations and sport in promotional culture".Public relations review, Vol. 32. Pp: 386-394.
- Farzalipour Salman, Aklan Cengiz (2012). The Role of Mass Media in Women's Sport. European Journal of Sports And Exercise Science. 1(1): PP-C-B.
- Final, sara ; Faukner,Guy (2004). institute of communication and culture the university of Torento at Mississauge,Torento,on Canada. L5L,available online 22 october.
- Home, John (2005)."sport and mass Media in Japan."sociology of sport journal,Volume,22,number 4 December ,415-432.
- Kian E.M. and Clavio G.  (2011). A comparison of online media and traditional newspaper coverage of the men's and women's open tennis tournaments. Journal of Sports Media. 6(1) : PP 55-84.
- Kolt, G.S.; Driver, R.P. & Giles, L.C. (2004). Why Older Australians Participate in Exercise and Sport, J Aging Phys Act, Apr, 12 (2), Pp.185-198.
- Pitts, B.G., & Pedersen, P.M.(2005).Examining the body of scholarship in sport management: A content analysis of the journal of sport management. The SMART Journal: Volume2, ISSUE 1.p33-52.
- Pitts, B.G., & Stotlar, D. K. (2002). "Fundamentals of sport marketing (3rd ed.). " Morgantown, WV: Fitness Information Technology, Inc.
- Rowe, D .(2004). Sport, Culture and the Media, London: Open University press.
- Smith, B.L.; Handley, P. & Eldredge, D.A. (1998). Sex differences in Exercise Motivation and Body-Image Satisfaction among College Students, Perceptual & Motor Skills. Apr. 86 (2), Pp.723-732.
- Tang Lvhua (2011), Multimedia Application Research in Sport Education. Advanced in Control Engineeringand Information Science,(15) PP: 4246 – 4250.
- Toft Ditte (2011). Newspapers Focus narrows - 17 on sports results. New Sports Press Survey.
- Vincent, J., Imwold, C., Maseman, V., & Johnson, J. T. (2002). A comparison of selected 'serious' and 'popular' British, Canadian, and United States newspaper coverage of female and male athletes competing in the centennial Olympic Games: Did female athletes receive equitable coverage in the ′Games of the Women′? International, Review for the Sociology of Sport, 37, 319-335.
- Wanneberg P.L. (2011).The sexualisation of sport: A gender analysis of  Swedish elite sport from 1967 to the present day. European Journal of womens Studies, Vol 18, No3, PP: 265-278.
- Warnin, Peter. Toohey, Kristine. Zakus, Dwight (2009). “The content and foundation of Olympic studies: subject profile analysis of a decade of Olympica”.Esporte e Sociedade. 4(12).
- Women’s sports foundation UK. (2006). “Research report women in the 2006 olympic and perelympic winter games and analysis of participation”. Leadership and Media Coverage.
- Yao, H. (2012). “A Comparative Study on Chinese and American Sports News Reports on Print Media". Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(21): 4339-4343, ISSN: 2040-7467.