با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشگاه مدیریت ورزشی، علامه طباطبایی

3 مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تحلیل رفتارهای ضد اجتماعی ورزشکاران حرفه ای رشته های انفرادی و تیمی در اوقات فراغت بود. تحقیق حاضر توص یفی، از نظر مس یر اجرا از
نوع تحقیقات پیمایشی به شمار می آید که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش شامل ورزشکاران ت یم های مل ی بو ده که تعداد آن ها در 23 رشته
ورزشی تیمی و انفرادی، 340 نفر می باشند. نمونة آماری شامل 181 نفر طبق جدول مورگان به صورت تصادف ی ساده انتخاب گرد ید . ابزار اندازه گ یری پژوهش،
پرسشنامة محقق ساخت بود که بر اساس شاخص های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردید. روایی محتوا با استفاده از مدل لاوشی( 1975 )، توسط گروه
0 به دست / 0 و 87 / 0، گزارش شد. جهت محاسبه پایایی پرسش نامه از دو روش آزمون – بازآزمون و پایایی درونی به ترتیب مقا دیر 91 / متخصصان و کارشناسان 84
آمد. جهت توصیف داده ها از میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. در تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های کلوموگروف اسمیرنف، تست لوین، تحلیل واریانس
مستقل استفاده گردید. مهمترین نتا یج این پژوهش این بود که ب ین نوع t و آزمون Fisher's Exact آزمون ،Bonferroni آزمون تعقیبی ،ANOVA یک طرفه
ورزش و رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران رشته های تیمی و بین ورزشکاران انفرادی و تیمی در فعالیت های ضداجتماعی تفاوت معنی داری وجود
داشت.

کلیدواژه‌ها

- تندنویس، فریدون. (1380). "جایگاه ورزش در اوقات فراغت زنان ایرانی". حرکت. شماره 12. ص 104-87
- جلال فراهانی، مجید.(1388). "مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی." تهران. انتشارات دانشگاه تهران.
- رحمانی، احمد. رنجبر، محمد پور. بخشی نیا، طیبه.(1385)."بررسی و مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه‌های زنجان با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش." مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. دوره پنجم، شماره سوم، ص 216-209
- فولادیان، جواد.، سهرابی، مهدی.، عطارزاده‌حسینی، سیدرضا.، فارسی، علیرضا(1388)، "مقایسه سوگیری ورزشی(ورزش‌گرایی) ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی"، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 22، صص: 37-49.
- Agnew , R.& Petersen , D.M (1989). Leisure and Delinquency. Social problems, 36(4),333-351.
- Caldwell . L.L.& Smith . E.(2006).Leisure as a context for youth development and delinquency prevention . The Australian and New Zealand Journal of Criminology , 39,394-418.
- Cockerham, William C.2000 . The Sociology if Health Behavior and Heahth Lifestyles. Pp. 159-72 in Handbook of Medical Sociology , 5th ed., edited by C.E.Bind , P.conrad , and A.M.Fremont. Upper Saddle River , NJ: Prentice Hall.
- Duncan, S.C., Duncan, T.E., Strycker,L.A.& chaumenton , N.R .(2002) . Relations Between Youth Antisocial and prosocial Activities – Journal of Behavioral Medicine , 25:5 , 425-438.
- EstherA.Rutten,Maja Dekovic,Geert Jan.M.Stams, Carlo Schuengel,Jan B.Hoeksma, Gert J.J.Biesta.(2008). On-and off- antisocial and prosocial behavior in adolescent soccer players.Journal of Adolescence 31.p:371-187.
- Garita,F,Evaldson,T and Cresow,S,(2008),The sport activities of republican,out of class schedule on the mental health and happiness students,vol.58,N:16,p:11-12.
- Hansen, D., Larson ,R,& Dworkin ,J.(2003). What adolescents Learn in organized youth activities : A Survey of selfreported developmental experiences. Journal of Research on Adolescence , 13,25-56.
- Kavussanu, M. (2008). Moral behavior in sport: a critical review of the literature. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 1(2), 124-138.
- Kjolsrod, L.(2009). How Innocent is our Scientific Vocabulary? Rethinking Recent Sociological Conceptualizations of Complex Leisure. BSA Publications Ltd® Volume 43(2): 371–387.
- Larson .R.J verma . S .(1999) . How chidren and adolescents spend time across the world : work. Play and developmental opportunities . psychological Bulletin , 125,701-736.
- MacDonald , M ., McGuire , C.& Harighurst , R.J.(1949) Leisure Activities and the Socio Economic Status of Children . The American Journal of sociology, 54(6),505-519.
- Mahoney ,J.L.& Stattin ,H.(2000). Leisure activities and adolescent antisocial behavior: The role of structure and social context. . Journal of Adolescence, 25,113-127.
- Mahoney, J.A., Stattin , H.& Magnusson,D.(2001) Youth recreation centre participation and criminal offending : A 20 year longitudinal study of Swedish boys. International Jornal of Behavioural Development, 25(6) , 509-520.
- McIntyre, N., Pigram, J. (1992). Recreation specialization reexamined: The case of vehicle-based campers. Leisure Research, 41, 3-15.
- Morris .L ., Sallybanks.J., Willis .K. and Makkari.T.(2003).Sport , physical Activity and Antisocial Behaviour in Youth. Australian Institute of Criminology.
- Osgood , D . W. , Wilson , J. K . , O Malley , P . M. , Bachman , J.G , and Johnston , L.D (1996) . Routine  activities and individual deviant behavior . American Sociological Review , 61,635 – 655.
- Peretti-Watel, P.,  Guagliardo, V., Verger, P., Pruvost, J., Mignon, P., Obadia, Y. 2008. International Review for the Sociology of Sport.  39(2), 233–244
- Sabo, D.F., Miller, K.E., Farrell, M.P., Melnick, M.J. and Barnes, G.M. (1999). High School Athletic Participation, Sexual Behavior and Adolescent Pregnancy: A Regional Study.  Journal ofAdolescent Health, 25(3), 207–16.
- Scott, D., Shafer, S. (2001). Recreation specialization: A critical look at the construct Journal of Leisure Research, 33(3), 319-343.
- Stams, G. J. J. M., Rutten, E. A., Prinzie, P., Deković, M., Schuengel, C., & Van Vugt, E. S.(2009). The relation between sport participation and adolescents’ deviant behavior: A meta-analysis. Manuscript submitted for publication.
- Vang, Aat ell,(2004),The survey Relation between of sport systematic activities,The Journal of social psychology, Vol 62,Number 15, p:22-23.