با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسش نامه وفاداری مشتریان در ورزش بود. جامعۀ آماری این پژوهش را مشتریان استخرهای خصوصی و دولتی شهر مشهد به تعداد نامحدود تشکیل دادند. با به کارگیری از فرمول کوکران نمونۀ آماری برابر با 382 نفر برآورد شد و به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه وفاداری لی (2008) که مشتمل بر 8 سؤال بوده و شامل مؤلفه های نگرشی و رفتاری می باشد استفاده شد. روش پژوهش از دسته معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی به اجرا درآمده است. روایی پرسش نامه با به کارگیری نظریات 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد پایایی پرسش نامه وفاداری 86/0 می باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و T-value، تمامی سؤالات رابطه معناداری با عامل ‌ها داشتند و توانستند پیش­گوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخـص ‌های نسبت x2 به df (85/2)،  096/0=RMSEA و همچنین 93/0=NFI، 94/0=NNFI، 96/0=CFI، 96/0=IFI، 90/0=RFI و 94/0=GFI هم برازش مدل ‌ را تأیید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل ‌ها با وفاداری نتایج نشان داد که تمامی عامل ‌ها توانستند پیش­گوی خوبی برای مفهوم وفاداری باشند. در نتیجه روایی درونی و بیرونی مدل "وفاداری مشتریان" مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

- بهرامی، سوران. کاشف، میرمحمد. حسینی، فاطمه. (1391). "پیش بینی مؤلفه های وفاداری مشتریان بر اساس ابعاد کیفیت خدمات اماکن ورزشی سر پوشیده دولتی و خصوصی شهر ارومیه"، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت.
- محمدی، اسماعیل. (1382). "اصول بازاریابی و خدمات"، چاپ اول، تهران، خدمات فرهنگی رسا.
- مرادی، محسن. (1389). "طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتری در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه کارآفرین)"، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم، شماره 14، ص 130-121.
- ونوس، داور. صفائیان، میترا. (1381). "روش های کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانک های ایرانی"، تهران، نشر نگاه دانش.
- هادوی، سیده فریده. ساعت چیان، وحید. محمدعلی نسب، ابراهیم. اسماعیل­زاده، مجید. یمینی فیروز، مسعود. محمدعلی نسب، زینب. (1391). "ارتباط کیفیت خدمات پارک­های تفریحی با رضایتمندی، وفاداری و حضور مجدد شهروندان کرمانی: مطالعه موردی مناطق 3 و 4 شهر تهران"، مجموعه مقالات همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت.
- Barbara, H. M & William, F. "Statistical methods for health care research”. Lippincott Williams and Wilkins", A welters clawer company. 2005;.325-330.
- Burns, N & Grove. S. K. "Understanding Nursing Research", 2 nd Ed. Philadelphia. W. B. Saunders Company. 1999, 174.
- Chen, Shu-Ching& G. Quester, Pascale. (2006). "Modeling store loyalty: perceived value in market orientation practice", Journal of Services Marketing, Vol. 20 Issue 3, pp.188 – 198.
- Du, Lanying& Wu, Shuilan. (2008)," Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, ICIII '08. International Conference on.
- Evans, T. (2009). An empirical study of employee loyalty, service quality and firm performance in the service industry, International Journal of Production Economics, Elsevier.
- Faghihi, Abolhassan; morning Sufi Jhanyar. (2008). "Pluralism of research methods in organizational research." Journal of Management Studies, Faculty of Allameh University billing. Number 21 and 22.
- Gundlach, G, Achrol, R. And Mentzer, J. (1995). The structure of commitment in exchange. Journal of marketing, Vol.59. No.1, pp.78-92.
- Hart, S., Smith, A., Spark, L., Tzokas, N. (1999). Are loyalty schemes a manifestation of relationship marketing? Journal of marketing management, vol.15:541-562.
- Leenheer,j., Bijmolt, T. H. A. (2008). Which retailers adopt a loyalty program?An empirical study” journal of retailing and concumer service، No.15, pp. 429-442.
- Matti Mäntymäki., Jari Salo. (2010). Trust, Social Presence and Customer Loyalty in Social Virtual Worlds, 23rd Bled eConference eTrust: Implications for the Individual, Enterprises and Society June 20 - 23, 2010; Bled, Slovenia.
- Oliver, R.L. (1999).  Whence consumer loyalty?”, Journal of Marketing, Vol. 63, pp. 33-44.
- Rachel, Simmons. (2009). Social Brand Capital: The Loyalty Nucleus of Corporate Social Responsibility, http://www.brandchannel.com.
- Robinson, L. (2006). "Customer Expectations of Sport Organizations", European Sport Management Quarterly, (6):67-84. Yee, R., Yeung, A. & Edwin Cheng, related consumption in Australia". University of southern Queensland.
- Sunnerberg. F. K. (1989). Service quality: Forethought, not afterthought. Journal of Business Strategy, 110, 54-57.