با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 روانشناسی، دانشگاه پیام نور

3 مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

4 روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین شاخصهای مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم های ایران در رویدادهای بین المللی بود. جامعة آماری این پژوهش مدیران اجرایی، ورزشکاران،
مربیان و پیشکسوتان فدراسیون های ورزش های انفرادی می باشد که از بین آن ها چهار فدراسیون(کشتی، وزنه برداری، دو و میدانی و تکواندو) به صورت تصادف ی
خوشه ای انتخاب شد و همچنین مدیران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش وجوانان بود که 153 نفر در نهایت به پرسش نامه های تحقیق پاسخ دادند. ابزار گردآوری
اطلاعات، پرسشنامة استاندارد بررسی جو ورزش نخبگان(دی بوسچر و همکاران، 2011 ) شامل 95 سؤال می باشد. روایی محتو ایی آن توسط متخصص ین این حیطه
0) به دست آمد. با استفاده از مدل تحلیل مسیرعوامل / مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی پرسش نامه نیز از طریق مطالعه مقدماتی با 30 نفر و آزمون آلفای کرونباخ( 93
مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم ها مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که دو عامل بیرونی حمایت مالی و مح یط قهرما نی با ضرا یب استاندارد به
0 بیشترین اثر / 0 از طریق ساختار وسیاست گذاری اثر غیر مستقیم بر موفقیت ورزشی دارند. همچنین متغیر سیستم مربیگری باضریب استاندارد 348 / 0و 048 / ترتیب 457
0کمترین اثر را بر موفقیت ورزشی دارند. در نهایت مدیران و سیاست گذاران ورزش ی م ی توانند با شناخت / و متغیرحمایت شغلی- ورزشی با ضریب استاندارد 134
عوامل موفقیت، سرمایه گذاری و تمرکز مناسبی بر این عوامل داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

- اکبری آرمند،علی.(1374). "توصیف وضعیت ورزش تنیس روی میزمردان کشور" پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.تهران.ص.77
- حیدرعلی، هومن. (1388). "مدل‌یابی معادلات ساختاری باکاربرد نرم‌افزار لیزرل". چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت، ص22-26
- سجادی، سید نصرالله. (1386). "بررسی علل ناکامی تیم‌های ملی فوتبال جوانان در مسابقات آسیایی 1978-1998." طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.ص74-53
- سجادی، سید نصرالله.محمودی،احمد.ساعت­چیان،وحید.حاجی آخوند زاده،مسعود(1390)."بررسی اولویت وراهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور از دیدگاه صاحبنظران." نشریه مدیریت ورزشی،دورۀ6،شماره2،تابستان1393،246-231
- سجادی،سید نصرالله.(1382). "بررسی نحوه اجرای برنامه­های تمرینی تیم ملی دو ومیدانی وشمشیربازی به منظور شرکت در بازی­های آسیایی2002پوسان"، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، تهران.ص.65-44
- سید عامری، میر حسن. جامعی،فاطمه (1393) "تبیین عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش­های همگانی وقهرمانی با تأکید برنقش رسانه­های گروهی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان".نشریه پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره1،تابستان 1393،ص.61-72
- عیدی،حسین. رمضانی‌نژاد، رحیم. (1388). "تحلیل فرآیند مدیریت ورزشکاران نخبه، سومین کنگره ملی مدیریت منابع انسانی در ورزش"، شهرکرد، 19 -20 آبان.ص11-7
- غفوری،فرزاد.(1382). "تعیین عوامل مؤثر برگرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تعیین راهبردهای ورزش ژیمناستیک کشور"، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.تهران.ص.63-57
- قاسمی، محمدهادی. (1384). "مقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صاحب‌نظران درمورد راهکارهای پیشرفت ورزش ژیمناستیک کشور".پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.ص46-28
- قراخانلو،رضا. قراخانلو،احسان. (1387). "سیاست­گذاری و اولویت بندی در توسعه ورزش قهرمانی." انتشارات: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. ص.33-47
- گودرزی،محمود. سیف­پناهی­شعبانی، جبار. حمیدی،مهرزاد. خطیبی،امین(1390)."طراحی وتدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان". نشریه مدیریت ورزشی،بهار1390،شماره8،ص.73-57
- محمد تقی پورطهرانی، پروانه. (1386). "مقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان وصاحب نظران در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش تکواندو زنان کشور". پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.ص63-42
- مظفری، امیراحمد. الهی،علیرضا. قره،محمدعلی.(1388). "نظام جامع توسعه ورزش قهرمانی." طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران.
- هادوی،فریده(1378). "تحلیل منتخبی از روشهای استعدادیابی برای دوهای سرعت واستقامتی در پسران جوان"، رساله دکتری، دانشگاه تهران.ص62-48
- "Developing a Method for Comparing the Elite Sport Systems and Policies of Nations: A
- 8, P.83–105.
- Baker, J., & Logan, A. J. (2007). Developmental contexts and sporting success: Birth date    ­        ­                and birthplace effects in national hockey league draftees 2000-2005.British Journal of Sports Medicine, 41,515-517.
- Bergsgard, N.A., Houlihan, B., Mangset, P., Nodland, S.I. & Rommetveldt, H. (2007). Sport policy.A comparative analysis of stability and change. London: Elsevier,139-151
- Bernard, A.B & Busse, M. R(2000) Who wins the Olympic games: Economies and medal ­         ­                   totals Review of Economics and Etatistics, 86(1), 413-417.
- championship". Chinese Sports Science and Technology؛ Vol.5. P. 1-6
- Clumpner, R.A. (1994). 21ste century success in international competition. In R. Wilcox (Ed.), Sport in the global village (pp.298-303). Morgantown, WV: FIT.
- Collins, S. (2008). New Zealand. In B. Houlihan & M.Green., Comparative elite sport     ­     ­          ­               development. (pp.27-52). London: Elsevier.
- De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., 2007. "Sports Policy Factors Leading to
- De Bosscher, V., De Knop, P., van Bottenburg, M., Shibli, S., & Bingham, J., 2011.
- De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., Shibli, S., Bingham, J. (2009). explaining international sporting success: An International comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport Management Review, 6,2, 185-215.
- Gibbons, T., McConnel, A., Forster, T., Riewald, S.T., & Peterson, K., 2003. "Reflections on
- Gould. D, Guinan. D, Greenleaf. C, Medbery. R & Peterson. K., (1999). Factors influencing ­      ­            Olympic performance: perception of athletes and coaches from moreand less ­     ­    ­     ­     ­             successful teams. The Sport Psychologist. 13, 371-394
- Green .M. and Collins. S. (2008). Policy, Politics and Path Dependency: Sport Development ­    in Australia and Finland. Sport Management Review. 11,225.251.
- Hyde, K. & Pritchard, A., 2009. Twenty cricket: An examination of the critical success factors
- in the development of the competition. International Journal of Sports Marketing &
- International Sporting Success", Ph.D dissertation, University of Brussels, Be: Vubress,104-119
- Kalliopi Popi, Christine Green, David Shilbury.(2009). Sport Development. Systems,Policies and Pathways: An Introduction to the Special Issue. Sport Management ­Review, Volume 11, Issue 3, November 2009, Pages 217–223
- Mixed Research Methods Approach", Journal of Sport Management, Vol. 24 P.567-600.
- Morton, R.H. (2002). Who won the Sydney 2000 Olympics? An allometric approach.The Statistician, 51, 147-155.
- Oakley, B., & Green, M., 2007. "The production of Olympic champions: International
- Olympic development", Report phase II, United States Olympic Committee. USOC.
- Organizational Perspective", Sport Management Review. Vol: 12. P. 137–148.
- perspectives on elite sport development system", European Journal for Sport Management, Vol.
- Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. London: the Macmillan Press LTD,78-96
- Robinson. L.and Bo”hlke .N (2009). Benchmarking of elite sport Systems. Management      ­       ­                 Decision., Vol. 47, No. 1. Pp. 67-84.
- Rosselet, S. (2008). Methodology and principles of analysis.IMD World Competitiveness yearbook. Retreived August 2nd, 2008 from the IMD website http://www02.imd.ch/wcc/yearbook
- Shibli, S., Bingham, J. (2008). A forecast for the performance of China in the Olympic Games 2008 and the underlying performance management issues.Managing Leisure, 13, 1-21.
- Sotiriadou. K, and Shilbury, D., 2009. "Australian Elite Athlete Development: An
- Sponsorship, p. 113–136.
- success: US Olympians describe the success factors and obstacles that most influenced their
- Van Bottenburg, M. (2009).Het topsportklimaat in Nederland[The elite sports climate in the Netherlands]. ‟s Hertogenbosch, the Netherlands: Diopter-Janssens and van Bottenburg bv,111-129
Yang, Mingling., 1990. "Summary of Chinese men Gymnastics team in the 25th Gymnastics