با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی پیام نور کشور می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – همبستگی می باشد جامعه آماری این پژوهش را 87 نفر از اعضای هیات علمی گروههای تربیت بدنی دانشگاههای پیام نور کشور تشکیل می دادند که به روش کل شمار انتخاب شده بودند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز (1996)، پرسش نامه خلاقیت رندسیپ (1979) و  پرسش نامه بهره وری اچیو(1980) استفاده گردید.  روایی محتوایی آن توسط  متخصصین تایید گردید. داده ها بوسیله آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت آزمایش طبیعی بودن داده ها  و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون  جهت بررسی همبستگی متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد مؤلفه های فرهنگ سازمانی از قبیل ارتباطات سازمانی، تعارض پذیری، حمایت مدیریت، انسجام سازمانی، ریسک پذیری، وضوح اهداف و سیستم پاداش با میزان خلاقیت اعضای هیئت علمی دانشگاه های پیام نور کشور ارتباط معنادار دارد و از طرفی مؤلفه های فرهنگ سازمانی مانند هویت سازمانی، خلاقیت فردی و کنترل با میزان خلاقیت اعضای هیئت علمی دانشگاه های پیام نور کشور ارتباط معنادار ندارد و همچنین نتایج نشان می داد مؤلفه های فرهنگ سازمانی مانند ارتباطات سازمانی، سیستم پاداش، انسجام سازمانی، کنترل و خلاقیت فردی بر بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه های پیام نور کشور رابطه معنی دار دارد و از طرفی مؤلفه های مانند تعارض پذیری، هویت سازمانی، وضوح اهداف، ریسک پذیری و حمایت مدیریت بر بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه های پیام نور کشور رابطه معنی دار نداشته است.

کلیدواژه‌ها

- احمدی سید علی اکبر، مبارکی حسین، دارایی محمدرضا، سلام زاده یاشار(1390). "عنوان تجزیه و تحلیل ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان وزارتخانه بهداشت"،درمان وآموزش پزشکی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 13(4): 28-34.
- امابایل،ترزا، ام،(1381)."شکوفایی خلاقیت".ترجمه قاسم زاده، حسن،تهران،نشر دنیای نو.
- الوانی، سید مهدی.( 1387). "مدیریت عمومی"، چاپ سی و یکم، نشریه نی.
- بیات،حمید رضا،(1375)."بررسی تجزیه وتحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر روی خلاقیت و نوآوری سازمانی در سطح سازمان های دولتی استان زنجان "،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده مدیریت.
- پیر خائقی،علیرضا،(1383). "عوامل کم توجهی به خلاقیت در دانشگاهها وشیوه های ارتقای آن"، فصلنامه خلاقیت و نوآوری، 5(7): 4-16.
- دانایی،حسن،(1385). "بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک تصمیم گیری (اثر بخش) وارائه یک الگوی بهینه"، رساله دکتری،رشته مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات .
- رضائیان، علی (1387)، "مبانی سازمان و مدیریت"، چاپ دوازدهم، انتشارات سمت.
- رضایی صوفی مرتضی، شعبانی عباس، (1392). "بررسی رابطۀ عوامل بر انگیزانندۀ شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور،" 2(2): 42-33.
- رهاوی عز آبادی،(1379)."رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران تربیت بدنی وعلوم تربیت بدنی آموزش وپرورش سراسر کشور"،دانشکده تربیت و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
- سید عامری،میرحسین،(1381)."طراحی و تبیین مدل سه بعدی سبک های رهبری،خلاقیت واثربخشی مدیران ورزشی دانشگاههای کشور" ،رساله دکتری،دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی.
- صابونچی ،رضا،(1386).رساله دکتری،"عوامل مؤثر بر بهره وری سازمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و کارشناسان و ارائه الگو "،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.
- طوسی،محمد،(1392)."فرهنگ سازمانی، تهران"،مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ شانزدهم.
- ممی زاده ،جعفر ،(1375)."فرهنگ شالوده سازمان"،ماهنامه آموزش ویژه مدیران شماره 61.
- موغلی،مالک،(1388)."رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان های دولتی"تحول اداری، 7 (21): 18-31.
- نصیری پور امیر اشکان، رئیسی پوران، هدایتی سید پوریا (1392). "رابطه­ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان در بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران"، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت، 12(35): 16-24.
- وطنخواه سودابه، باستانی پیوند، مصطفایی داود، کریمی سمانه، شعر بافچی زاده نسرین(1392) "تأثیرعوامل درون سازمانی بر خلاقیت و بهره وری کارکنان مورد بیمارستان شهدای تجریش"، فصلنامه علمی پژوهش طب و تزکیه، 22(1): 32-25.
- یزدی مهاجر، حمیرا (1393). "بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان در شعبات بانک ملی خراسان شمالی، پژوهش های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد"، 6(10): 3-19.
- Anderson Constance, M., (2014). Organizational culture and effectiveness in community college and business partnerships, University of San Francisco.
- Brian T, Gregory, Stanley G. Harris, Achills A. Aremenakis, Christopher L shook. (2009). organizational culture and effectiveness: a study of values, attitudes, and organizational outcomes” sport management,
- Davis. N (2003). Organizational culture and leadership: Analyznig. Their roles in hypocrisy and work-place aggression, Phd. the Claremoni graduate university.
- Decenze and robbins, (2012).  Personnel human resources management” third edition, prentice hall of India.
- Doherty Alison, J. packianathan, chell Adurani, (2013).  Managing culture diversity in sport organizations a Theorectical perspective, journal of sport management. P: 250.
- furham, Adrian & gunter, (2009). Barrie, corporate culture: definition, diagnosis and change, International review of industrial and organizational psychology. Vol 8.
- Martins, I-; .c. & Blanche. I. (2003). Building organizational culture that stimulates creativity and innovation. European Journal of Innovation Management.Vol:6. No: I.P":64-74.
- Morris, m. R, (2010). Effective organizational culture is key to a company long term success, Industrial management. P:28.
- Schine, edgar, (2008). Coming to a new awareness of organizational culture. Sloan management review,pp:3-16.
- Wendell, French.L&fremont,E.kast& Rosenzwing,E.james, (2011). Understanding Human behavior in organizations", Harper& Row publishers Inc.
- Woodman, R. john I. Griffin, W. (2014). Toward a theory of organizational creativity. Academy of Management Review. Vol:18. Issue 2.