با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد خوراسکان

3 دانشگاه شاهد

چکیده

هدف کلی تحقیق مطالعۀ تطبیقی چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر ایران و انگلستان در فصل90-1391بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی اجرا شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیه باشگاه های فوتبال حاضر در لیگ برتر ایران و انگلستان بود که سه باشگاه در دسترس از کشور انگستان و پنج باشگاه از ایران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از اسناد و مدارک و همچنین پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با استفاده از نظر متخصصان مالی و اساتید مدیریت ورزشی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ی لیگ برتر ایران با شیوه های تأمین مالی باشگاه های فوتبال انگلیس تفاوت آشکار دارد. اکثر  باشگاه‌های فوتبال حرفه ای ایران مبتنی بر کمک های مستقیم دولت و سازمان های صنعتی(65%)بوده، اما باشگاه های انگلستان خصوصی و از طریق حق پخش تلویزیونی(31%)، درآمد روز مسابقه(21%) و جریان نقد حاصل از تجارت(22%) تأمین مالی می شدند. دولتی بودن باشگاه ها، عدم شفافیت صورت های مالی، امتناع صدا و سیما از پرداخت حق پخش آگهی و مسابقات به باشگاه ها، عدم رعایت قانون حق مؤلف، برنامه ریزی نامناسب مسابقات، عدم موفقیت بازاریابی باشگاه ها، عدم آگاهی مدیران باشگاه ها از روش های نوین تأمین مالی، استفاده محدود از مدیران خلاق و با تخصص‌های تجاری و مالی در سطوح مختلف از جمله موانع مهم تأمین مالی در باشگاه ها فوتبال حرفه ای لیگ برتر ایران بود. 

کلیدواژه‌ها

- رجب زاده ، علی ؛ خورشیدی، غلامحسین؛ قلی پور، علی . (1385) " بررسی و تجزیه و تحلیل نقش بازار پول و بازار سرمایه در هزینه سرمایه شرکت‌ها ( تحلیل نتایج تطبیقی و بخش صنعت و معدن ایران)" . فصلنامه پژوهش های اقتصادی ، سال ششم ، شماره اول. صص 12-23.
- سلطانی ،اصغر؛ قربانی، مهسا .(1390)" روش های تأمین مالی باشگاه های حرفه ای فوتبال" ، چهارمین همایش هفته ی پژوهش ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی اصفهان.
- سلطانی،اصغر؛جرست،پژمان؛ نادریان جهرمی،مسعود.(1389) "سرمایه گذاری در بازیکنان فوتبال حرفه ای" ، اولین کنفرانس منطقه ای حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه اصفهان. 
- شجیع، رضا، کوزه چیان، هاشم، احسانی، محمد، امیری، مجتبی(1391) "تأثیرمحیط های فردی، سیاسی، قانونی و اقتصادی فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان حرفه ای، مجله علمی پژوهشی " پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی" دوره (1) شماره 3)  صص19-26.
- محمد کاظمی ، رضا ؛ تندنویس ، فریدون ؛ خبیری ، محمد(1387)  " بررسی وضعیت مؤلفه های تشکیل دهنده ی قیمت در لیگ حرفه ای فوتبال ایران با لیگ برتر ژاپن و کره ی جنوبی" نشریه ی علوم حرکتی و ورزش ، سال ششم ، جلد دوم ،صص:18-27.
- مهربانی ، فاطمه (1389)." بررسی چالش ها و آسیب های بازار پول و سرمایه ایران در تأمین مالی سرمایه گذای و راهکار برون رفت از آن" مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
- نادریان ، مسعود(1392) "اصول و روش های مربیگری در ورزش"، انتشارات علوی، اصفهان. چاپ اول.
- نادریان جهرمی، مسعود؛ قربانی،مهسا؛ باقری، میثم(1390) "بررسی تجربی موانع و مشکلات فوتبال پایه و الویت بندی عوامل مؤثر در بهبود فوتبال پایه و الویت بندی عوامل مؤثر در بهبود فوتبال پایه"، همایش ملی مدیریت و برنامه ریزی در فوتبال پایه : آکادمی ملی فوتبال ایران.
- نقشبندی، صلاح الدین، یوسفی ، بهرام، صادقی بروجردی ، سعید، (1391) "مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با پنج لیگ فوتبال حرفه ای اروپادر فصل 2009- 2010 میلادی"، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره (4) شماره (13) صص65-78.
- الهی ، علیرضا ؛ سجادی ،نصرا...(1388) "موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران " مجله مدیریت ورزشی، شماره 1 صص 46-55.
- الهی، علیرضا، شورآقایی اردکانی، زهرا (1383)،" بررسی وضعیت فوتبال کشور در مقایسه با استانداردهای اروپایی " مجله ی حرکت ، شماره ی 19 صص 24-33.
- Buraimo B, Simmons B, et al (2006) "English Football" Journal of Sports Economics; vol. 7, 1: pp. 29-46.
- Chester, Sir Norman (2002). For football research, British Football on Television, fact sheet 8, university of Leicester, www.Le.ac.uk/sneefr/.
- Dimitropoulos, P. (2010), “The Financial Performance of the Greek Football Clubs.” Sport Management International Journal, Vol. 6, No. 1, pp. 5–27.
- Dobson, S and Goddard, J (2001). “The Economics of Football”, United Kingdom, Cambridge University press, first published.
- Keshock, C.M. (2004). “The effect of economic impact information on the attitudes of potential sports sponsors operating in mid-size and small college communities”, unpublished doctoral degree dissertation, department of sport Management, Recreation Management and Physical Education, Florida State University.
- Michie, J and Oughton, C (2005). “The corporate governance of professional Football clubs in England”, corporate governance: An international review, 13(4), PP: 517-531.
- Procházka, D (2012) financial conditions and transparency of the Czech professional football clubs, Prague economic papers, 4,pp :504-521.
- Union of European Football Associations (2013), “The European Club Footballing Landscape: Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2012.” Nyon, UEFA.
- Williams, J (2002),"A National survey on the new national stadium", SNCCFR, University of Leicester.