با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشگاه علوم تحقیقات

2 مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر با هدف امکان سنجی پیوند عملکردی اکوتوریسم و توریسم ورزشی در استان کردستان انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف از نوع کاربردی است. جامعۀ تحقیق شامل کارشناسان ورزش ادارات ورزش و جوانان و ادارات میراث فرهنگی و گردش گری  استان کردستان بودند که از این تعداد 48 نفر به با محققان همکاری داشتند. ابزار تحقیق پرسش نامه محقق ساخته ای بود که پس تأیید روایی صوری و محتوایی آن توزیع گردید. ضریب پایای آلفای کرونباخ پرسش نامه نیز 87/0 به دست آمد . نتایج تحقیق نشان داد که کوه های نسار، منطقه حفاظت شده بیجار، رودخانه قزل اوزن به ترتیب در اولویت اکوتوریسم بیجار و دریاچه زریوار،روستای اورامان تخت، جنگل های مریوان به ترتیب در اولویت اکوتوریسم مریوان از دیدگاه کارشناسان میراث فرهنگی و گردش گری  قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که دریاچه زریوار در مریوان و کوه های نسار و منطقه حفاظت شده بیجار دارای بیشترین توان توریسم ورزشی هستند، که به ترتیب بار عاملی آن ها با توان قایقرانی(89/0)، اسکی(84/0)، اسکی روی آب(81/0)، کوهپیمایی(701/0) و کوهنوردی(78/0) مشخص شدند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود با سرمایه گذاری در ساخت اماکن ورزشی با تجهیزات کامل ایمنی به ویژه تجهیز اماکن و تاسیسات و برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی در رشته های اسکی، کوهپیمایی و کوهنوردی ، اسکی روی آب و  قایقرانی (توان های توریسم ورزشی منطقه بیجار و مریوان) گامی مؤثر در جهت جذب گردش گران  به این مناطق برداشت.

کلیدواژه‌ها

- ابراهیمی، علی رضا؛ خسرویان،محمدرضا.(1384)."عوامل مؤثربررشدوتوسعه ی صنعت توریسم دراستان مازندران".مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش صنعت گردش گری  در توسعه­ی استان مازندران،تهران:انتشارات رسانش.
- ادبی فیروزجاه، جواد.(1385)."بررسی عوامل مؤثر برتوسعه گردش گری  ورزشی کشور با تاکید بر جاذبه های طبیعی".پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت مدرس.تهران.
- اینترنت سایت آفتاب." www.aftab.ir"
- آشه،ف.1985."جهان گردی:شرکت های فراملیتی وهویت فرهنگی.ترجمه شهناز شفیع خانی".1379.انتشارات سلمان.تهران:ص172.
- بهزاد،الهام.(1376)."جاذبه های گردش گری  در کیش".مجموعه مقالات نخستین همایش جهان گردی جمهوری اسلامی،جلد سوم.
- بهمن پور،هومن.1384،"راهنمای ورزش و محیط زیست"،انتشارات کمیته ملی المپیک ایران.ص88.
- پارکز،ژانت بی،بیورلی آر؛کی زنگر؛جروم،کوارترمن. (1382)."مدیریت معاصر در ورزش".ترجمه :محمد احسانی،انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
- جاوید،مجید؛اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود؛ محمدی کرمانی، احسان.(1391). "نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردش گری  ورزشی"، پژوهش های کاربردی مدیریت علوم زیستی در ورزش، شماره3، زمستان1391،صص43-49.7.
- طهماسبی پاشا،جمعلی؛مجیدی،روفیا.(1384)."چشم انداز گردش گری  سواحل جنوبی دریای خزر وآثار آن برتوسعه ی شهرها و روستاهای منطقه(مطالعه موردی :شهرستان تنکابن)".مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش صنعت گردش گری  در توسعه استان مازندران،تهران:انتشارات رسانش.
- دربیکی،م.1379. "درآمدی برطبیعت گردی و پیامدهای اقتصادی آن".نامه پژوهش.وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.شماره 17و 16.ص 256-239.
- سازمان ایران گردی و جهان گردی.1380."برنامه ملی توسعه گردش گری ".تهران.ص967.
- فرج زاده اصل،منوچهر؛کریم پناه، رفیق.(1387)."تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی".پژوهش های جغرافیای طبیعی،شماره 65،صص22-50.
- لطفی،صدیقه.(1384)."نگرش سیستمی لازمه ی پایداری گردش گری  درمازندران،مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش صنعت گردش گری  در توسعه استان مازندران".تهران:انتشارات رسانش.
- محرم زاده،مهرداد.(1388)."اصول ومبانی گردش گری  ورزشی".ارومیه:جهاددانشگاهی،واحد استان آذربایجان غربی.چاپ اول.
- محرم زاده،مهردادوقیامی راد،امیر.(1387)."بررسی ظرفیت های بازاریابی ورزشی وعوامل مؤثربرآن به منظور افزایش منابع مالی وتوسعه رشته های ورزشی در ایران با تاکید برهنرهای رزمی".طرح پژوهشی.
- معین فرد،محمد رضا؛ مظفری،سید امیر احمد؛مشرف جوادی،بتول؛ کاظم نژاد،انوشیروان.(1390)."بررسی وضعیت صنعت گردش گری  ورزشی در ایران،المپیک"، سال نوزدهم،شماره2(پیاپی54)،صص7-22.
- هنرور،افشار؛مشرفجوادی،بتول؛غفوری،فرزاد.(1384)."عامل های سوق دهنده گردش گران  به رویدادهای ورزشی بین المللی برگزار شونده در کشور".نشریه المپیک133.پیاپی31.ص:51-64.
- Braz,J.L.(2002).”Sport for all Moves People around the Yole”.New Perspective for Tourism. Journal of Asians Sport For All.1:47-52.
- Cave , P.Leader , C., (2003). “Sport Tourism : The case for a local Approach in Africa”, Second Africans on peace Trough Tourism.
- Chia-Chen yu.(2009).”Factors that International Fans Intention to Travel to the United States for Sport Tourism”. North American Society for Sport Management Conference. Colombia, South Carolina. May 27-30, 2009, p404.
- Dolnikar,S.(2003).”Who is Riding the wave?An Investigation into Development and Psychographic characteristic  of Surf Tourists”. Coffs Harbour, Australia.
- Gibson.(2005).”Sport tourism”, journal of sport Management.INC.205-214.
- The World Tourism Organization (WTO). (2006).Tourism Highlight, facts and Figures section at www.wto.org.