با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیلی بر عمل کرد طرح سباح در آموزش مهارت های شنا به دانش آموزان و بیان موانع اجر ای این طرح از د یدگاه مربیان و کارشناسان بود.
8,34 و تود ة شاخص بدنی ± پژوهش در دو بخش به صورت نیمه تجربی و توصیفی- پیمایشی صورت پذیرفت. در بخش نیمه تجرب ی 30 نفر با م یانگین سن ی 5,98
23,98 از میان فراگیران به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و با ارزیابی مربیان و داوران در پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش قرار گرفتند. در بخش ±2,05
ابزار این بخش پرسش نامه محق ق .(N= توصیفی، جامعة آماری شامل کلیة مربیان طرح و کارشناسان ادارات و نواحی آموزش وپرورش شهرستان ارومیه بودن د( 43
ساخته ای بود که مشکلات و موانع اجرای طرح را در 4 بعد: امکانات و فضاها، مدیریت و برنامه ریزی، مشکلات مربوط به مربیان و مشکلات وابسته به دانش آموزان
df= و 43 AGFI= بررسی می کرد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه توسط اساتید مجرب تربیت بدنی و روایی ساز ة آن از طریق تحلیل عامل ی تأیید ی ( 0,91
به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها α= مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی آن در یک مطالعة مقدماتی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 85 (P= و 0,00
از آزمون رتبه ای فریدمن، یومان – ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که در تمامی مهارت های شنا ب ین پ یش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار ی
وجود دارد. در بخش بررسی موانع اجرای بهینة طرح، مشخص شد که بیشترین مشکلات به ترتیب مربوط به کمبود امکانات و تجهیزات، مشکلات مربوط به مرب یان،
مدیریت و برنامه ریزی و درنهایت مشکلات دانش آموزان است. آنچه در این تحقیق به دست آمده حاکی از تأثیرگذار بودن طرح دارد. ولی تا نتیجه مطلوب و موردنظر
فاصله دارد که باید با مهیا نمودن شرایط، امکانات و برنامه ریزی و مدیریت مناسب زمینة را برای آموزش و یادگیری بهتر فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

- اسمعیلی، محمدرضا (1388). "تاریخ تربیت­بدنی و ورزش". انتشارات سمت.
- برد، آن ماری (1991). "روان‌شناسی رفتار ورزشی". ترجمه حسن مرتضوی، سازمان تربیت‌بدنی، دفتر آموزش و تحقیقات.
- توکلی، بهرام (1382). "نقدی بر برنامه­های فدراسیون شنا". مصاحبه با روزنامه همشهری. چهارشنبه 22مرداد، شماره 3135، 7-6.
- رشید پور، عبدالمهدی (1362). "شنا (تاریخچه، اصول مکانیکی، روش تدریس، مربیگری)". انتشارات روزبهان.
- رضوی، سید محمدحسین، فیروزی، منصور و فرزان، فرزام (1391). "بررسی موانع و چالش­های توسعه شنا در ایران." پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی،2(4)،12-1.
- سیف، علی‌اکبر (1392). "روانشناسی یادگیری و آموزش." ویرایش هفتم، انتشارات دوران.
- کاشف، میر محمد (1377). "آموزش شنا". انتشارات دانشگاه ارومیه.
- کاشف، میر محمد (1387). "آموزش شنا،" انتشارات مؤسسه کتاب همراه.
- کارگر، غلامعلی، گودرزی، محمود، اسدی، حسن، هنری، حبیب(1382). "تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره‌وری"،نشریه حرکت، شماره28،149-127.
- کریمی، جواد، (1364). "نگاهی به تاریخ تربیت‌بدنی جهان". انتشارات نشر دانشگاهی.
- کوزه چیان، هاشم و همکاران (1387). "بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی در شهر تهران." نشریه مدیریت ورزشی (حرکت)، شماره 2، ص 149-165.
- گایینی، عباسعلی (1385). "آموزش شنا 1 و 2." انتشارات دانشگاه پیام نور.
- مارک اچ انشل(2006). "روانشناسی ورزش از تئوری تا عمل". ترجمه، دکتر علی‌اصغر مسدود. انتشارات اطلاعات.
- ملک، محمد (1389). "بررسی عوامل بازدارنده در اجرای بهینه طرح ملی آموزش شنا." همایش تربیت بدون کلام، مشهد مهر90.
- نیک نزاد، مهناز (1378). "جایگاه ورزش در طبقات مختلف اجتماعی." پایان­نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
- Aggazzotti, G. Fantuzzi, G. Righi, E. & Predieri, G. (1998). Blood and breath analyses as biological indicators of exposure to trihalomethanes in indoor swimming pools. Science of the Total Environment, 217, 155-163.
- Aiking, H. van Acker, M. B. Scholten, R. J. Feenstra, J. F. & Valkenburg, H. A. (1994). Swimming pool chlorination: a health hazard? Toxicology Letters, 72(1-3), 375-380
- Austin,George and Nobl.Jim(1990)Swimming for fitness-A &C Blak,London
- Bernard, A. Carbonnelle, S. Michel, O. Higuet, S. de Burbure, C. Buchet, J-P. Hermans, C. Dumont, X. & Doyle, I. (2003). Lung hyperpermeability and asthma prevalence in schoolchildren: unexpected associations with the attendance at indoor chlorinated swimming pools. Occupational and Environmental Medicine, 60, 385-394.
- Australian Swimming Incorporated (ASI). 1998. Annual Report 1987–1988, Canberra: ASI.
- Ferkins, Lesley and Shilbury, David. 2010. Developing Board Strategic Capability in Sport Organizations: The National-Regional Governing Relationship. Sport Management Review; Volume 13, August 2010, pp 235- 254.
- Green, Mick and Houlihan, Barrie 2005. Elite Sport Development: Policy Learning and Political Priorities. Routledge press, London and New York.
- Karen Hollowell, eHow Contributor (2003) Problems in Educational Administration swimining
- Lieberman, L.J. & Houston-Wilson, C. (1999). Overcoming the barriers to including students with visual impairments and deaf-blindess in to physical education. Re:View, 31(3), 129-138.
- Mark R.Stevenson,Miroslava Rimajova,Dean Edgecombe, (1988–2000) Ken Vickery, Childhood Drowning: Barriers Surrounding Private Swimming Pools
- Matsumoto, I. Araki, H. Tsuda, K. Odajima, H. Nishima, S. Higaki, Y. Tanaka, H. Tanaka, M. & Shindo, M. (1999). Effects of swimming training on aerobic.
- Paul, Singh 2008. Facilities, Equipment and Supplies: “Bringing Multi-Disciplinary Sports Facilities to the Rural Areas Will Unleash a Massive Pool of Potential Sports Stars”. M. A.
- Ozer D,Nalbant S,Aktop A,Duman O,Keles I,ToramanNF(2002) School of Physical Education and Sports, Akdeniz University,