با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 `مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش ، بررسی مؤلفۀ‌های روش‌شناسی در مقالات مدیریت ورزشی کشور بود. تحقیق از نوع مطالعات سنجش کمی و به صورت کتاب‌سنجی است. نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد و شامل تمامی مقالات مدیریت ورزشی نشریات داخلی تا پایان سال 1391 است (845n=). مقالات از پایگاه‌های نمایه‌گذاری نشریات جمع‌آوری گردید و با استفاده از چک‌لیست‌های بازنویسی شده از مطالعات پیشین و مورد تأیید متخصصان ، استخراج و کد گذاری شدند. مؤلفۀ‌های انتخابی از هم تفکیک و دسته‌بندی شدند و به صورت جداول توزیعی دوبعدی تحلیل و مقایسۀ گردیدند. نتایج نشان داد که افزایش یا جهش کمی در تولیدات نشریات تأثیری بر میزان استفاده  بسیاری از مؤلفه‌های روش‌شناختی نگذاشته است. همچنین اکثر مقالات دارای روش‌شناسی نوین در نشریات باسابقه و قدیمی  چاپ شده‌اند. جنبه کمی تحقیقات بیشتر از جنبه کیفی بود. ضمنا به ترتیب از روش های توصیفی،  تحلیلی، همبستگی ، پیمایشی و میدانی بیشترین استفاده شده است و  نیز فقط تعداد بسیار اندکی از مقالات از روش‌های مرسوم در مطالعات مدیریتی و سازمانی در ورزش استفاده کرده اند.  اکثر مطالعات به روش‌های تصادفی یا تمام‌شمار نمونه‌گیری شده‌اند، بنابراین هدف تعمیم‌پذیری به جامعه بیشتر از رویکرد مبتنی بر مدل یا فرضیه‌آزمایی و نظریه‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. ضمنا 68 درصد ابزارهای پژوهش استفاده شده پرسش نامه بود، در حالی که ابزارهای مرسومی مانند داده‌های ثانویه و مشاهده فقط در چند مورد استفاده شده اند. با توجه به اینکه بسیاری از روش‌های مرسوم در مطالعات سازمانی و مدیریتی کاربرد قابل‌توجهی در مطالعات مدیریت ورزشی کشور نداشته‌اند، پیشنهاد می‌شود لزوماً رویکردهای تحقیقی متناسب با مطالعات روز مدیریت ورزشی تعدیل شود.

کلیدواژه‌ها