با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسش نامه موانع و انگیزه­های رفتار تماشاگران در ورزش بود. جامعه آماری این پژوهش را تماشاگران تیم­های پرسپولیس و استقلال در شهرآورد هفتاد و ششم (100000=N) تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری برابر با 384 نفر برآورد شد. ابـزار اندازه­گیری مورد استفاده پرسشنامۀ 89 سؤالی رفتار تماشاگران (یو، 2010) بود که دارای 5 عامل کلی (انگیزه درونی، موانع درونی، انگیزه بیرونی، موانع بیرونی و اندازه­های رفتاری) است. روش امتیازگذاری به سؤالات بر اساس طیف لیکرت هفت گزینه­ای (از کاملاً مخالف=1 تا کاملاً موافق=7) بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه پس از ترجمه توسط اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. روش­های آماری مورد استفاده، از شاخص­های توصیفی برای توصیف داده­ها، آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی، آزمون (KMO) و کرویت بارتلت برای تعیین کفایت نمونه­گیری، تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه و t تک نمونه­ای به منظور بررسی اختلاف میانگین­ها در نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. یافته­های پژوهشی نشان دهنده پایایی (92/0=α) برای پرسش نامه رفتار تماشاگران بود. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و T-value، تمامی سؤالات رابطه معناداری با عامل­ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخص­های نسبت x2 به df (76/2)، 074/0=RMSEA و همچنین 98/0=NFI، 92/0=NNFI، 94/0=CFI، 99/0=GFI و 90/0=AGFI هم برازش مدل­ را تأیید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل­ها با مفهوم رفتار تماشاگران نتایج نشان داد که تمامی عامل­ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم رفتار تماشاگران در ورزش باشند. در نتیجه روایی درونی و بیرونی مدل "رفتار تماشاگران" تأیید شد.

کلیدواژه‌ها