با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین هوش هیجانی کارکنان فدراسیون‌های موفق با اثربخشی فدراسیون‌ها است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل ده فدراسیون موفق در سال‌های اخیر بود که براساس رتبه بندی کمیته ملی المپیک شناسایی و معرفی شده بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، چهار فدراسیون کشتی، دوومیدانی، بسکتبال و کاراته انتخاب و تعداد 100 پرسشنامه بین کارکنان این فدراسیون‌ها توزیع شد، که از این تعداد 75 پرسشنامه قابل استفاده بود. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و اثربخشی حمیدی بود. روایی پرسشنامه‌ها توسط اساتید متخصص تایید شده و ضریب پایایی برای پرسشنامه هوش هیجانی (76/0=α) و برای پرسشنامه اثربخشی (85/0=α) به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد، بین هوش هیجانی کارمندان با اثربخشی فدراسیون‌های موفق (8/0r=)و (001/0p=) ارتباط معنی‌داری وجود داشت. همچنین، بین مولفه‌های خودانگیزی با اثربخشی (32/0=r)، خودآگاهی با اثربخشی(62/0=r)، خودکنترلی با اثربخشی (61/0=r)، همدلی با اثربخشی (62/0=r) و مهارت‌های اجتماعی با اثربخشی (59/0=r) ارتباط معنی داری وجود داشت. بنابراین می‌توان اذعان داشت که هرچه هوش هیجانی کارمندان فدراسیون بیشتر باشد اثربخشی فدراسیون هم افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

-     کهن­دل، زهرا. (1391)، تاثیر هوش هیجانی در موفقیت سازمانی. نشریه پیام دریا، شماره 212.
-    عیدی، حسین. (1386)، بررسی ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هیات علمی و اثربخشی دانشگاههای تربیت بدنی (دولتی) تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
-     یارمحمدی منفرد،سعید. (1389)، رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی. نشریه مدیریت ورزشی شماره6 .
-     هوی، وین، ک و میکسل، سیسل. ( 1997 )، تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی (ترجمه سید محمد عباسزاده) جلد دوم، چاپ دوم ارومیه، دانشگاه ارومیه، انتشارات انزلی.
-     کوزه چیان، هاشم. ( 1389)، رابطه بین ساختار کارآفرینانه و اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. نشریه مدیریت ورزشی شماره6 .
-     حمیدی، مهرزاد. (1382)، بررسی رابطه بین ساختار سازمانی، اثربخشی و کارآفرینی سازمانی مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی. رساله دکتری دانشگاه تهران
-     میرزایی، پروین. (1386) معرفی: هوش هیجانی، کتابماه و علوم و فنون. شماره 96، صفحه (85-88)
-     منصوری، بهزاد. (1380)، هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیسبر یا شرینگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی شهر تهران پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
-     ترابی، منوچهر. (1382)، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد مدیران میان گروه هتل­های هما. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
 
-  Cherniss.C.&Goleman D.(1998)، Bringing emotional intelligence to the workplace, Technical Report issued by The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations.
-  R.R.Rehman(2011)،Rol of Emotional Intelligence of the Relationship among Leadership styles, Decision making styles and organizational performance؛ IJCRB, vol3, no 1.
-  M.EMalik(2011)،Th Impact of leader’s Emotional Quotieatoon organizational effectiveness؛ IJBSS. Vol 2. No18
-  Brenda, S. (2004)، Participation in decision making: amatter of context? Leadership and organization development jornal, Vol. 25, Iss. 798, P: 496.
-  Palmer, B. Wall, M. Bargess, Z. and Stough. C. (2001)، EmotionalIntelligence and Organizational Development Journal. Vol. 22, No. 1, 5-10.
-  Golman, D. (1998)، Working with Emotional Intelligence. Ebook
-  Goleman, D,Boyatzis,R.&Mckee.A.(1999)، PrimalLeadership: Realizing the Power Of EmotionalIntelligence.Boston: Harvard Business School Press,HumanRelations),pp.97-125
-  Zhou, J. & George, J. M. (2003)، A waking Employee Creativity: TheRole of leader emotional Intelligence. The Leadership quarterly, 14, 45,545-568.
-  Barsade,S. G.(2000)، The ripple effect: Emotional contagion in groups . working paper: New Haven. CT: Yale University press.