با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم بود. این تحقیق در شمار تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی می­باشد. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان قم بودند که تعدادشان 55 نفر بود. به علت محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. ابزار اندازه­گیری تحقیق، پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی کمرون و کوئین (1999) و پرسشنامۀ کارآفرینی سازمانی صمدآقایی (1386) بود. روایی پرسشنامه­ها مورد تأیید تعدادی از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت و پایایی آن­ها توسط آلفای کرونباخ برای هر دو پرسش‌نامه 96/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون ساده و رگرسیون چندمتغیره) در سطح معنی­داری 05/0 استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها توسط نرم افزار SPSS.16 انجام شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و 4 مؤلفۀ آن (فرهنگ گروهی، فرهنگ ادهوکراسی، فرهنگ بازار و فرهنگ سلسله مراتبی) با کارآفرینی سازمانی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه آزمون رگرسیون ساده نشان داد، فرهنگ سازمانی به میزان 2/68 درصد تغییرات مربوط به کارآفرینی سازمانی را پیش­بینی می­کند. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره همزمان نشان داد، مؤلفه­های فرهنگ سازمانی به میزان 9/67 درصد تغییرات مربوط به کارآفرینی سازمانی را پیش­بینی می‌کنند. با توجه به یافته­ها، احتمالاً فرهنگ سازمانی مناسب می­تواند اداره کل ورزش و جوانان استان قم را به سازمانی کارآفرین تبدیل کند.
 

کلیدواژه‌ها

ـ پیمانی زاد، حسین؛ قاسمعلی پور، حسن (1391) . «رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی». نشریه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، دوره اول، شماره 1، صص 38-29 .
ـ حق شناس، اصغر؛ جمشیدیان، مهدی؛ شائبی، علی؛ شاهین، آرش؛ یزدان شناس، مهدی (1386). «الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران» . نشریه علوم مدیریت ایران،  شماره 8، صص 73-31 .
ـ حیدری، حسن؛ پاپ زن، عبدالحمید؛ کرمی دارابخانی، رویا (1390). «بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی (سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه» . نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 1، شماره3، صص 166 - 145.
ـ خواجوی خوان، آزاده؛ قاضی میرسعید، سید علی (1391). «بررسی  وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشکده های طب سنتی ایران». نشریه طب سنتی اسلام و ایران . دوره 3، شماره 4، صص 493-489 .
ـ سنجقی، محمد ابراهیم؛ فرهی بوزنجانی، برزو؛ حسینی سرخوش، سید مهدی؛ حاجی شفیعی، جمال (1390). «اثر میانجی گری فرهنگ انطباق پذیری بر رابطۀ بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی» . نشریه بهبود مدیریت، شماره14، صص 139-122 .
ـ صمد آقایی، جلیل (1388). سازمان های کارآفرین . تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. چاپ سوم. .
ـ عباسی، رسول؛ بابا شاهی، حیدر؛ افخمی اردکانی، مهدی؛ فراهانی، داود (1392). «بررسی تأثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری» . نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11، شماره 1، صص 106-87 .
ـ عباسی، همایون؛ سجادی، سیدنصراله؛ تندنویس، فریدون؛ کاظم نژاد، انوشیروان. «اعتباریابی ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی(OCAI) فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران» . ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، 24 و 25 آذرماه 1390).
ـ عجم، قاسم (1386). بررسی رابطۀ بین عوامل روانشناختی توانمند سازی و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب .
ـ فراهانی، ابوالفضل؛ عجم، قاسم؛ عزیزیان کهن، نسرین؛ سراج، سارا (1390). «رابطه بین عوامل روانشناختی توانمند سازی و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی» . نشریه مدیریت ورزشی(حرکت)، شماره 8، صص 55-41 .
ـ مبینی دهکردی، علی؛ رضازاده، آرش؛ دهقان نجم آبادی، عامر؛ دهقان نجم آبادی، منصور (1391). «تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانۀ  سازمان» . نشریه توسعه کارآفرینی . شماره 16، صص 66-47 .
ـ محمد کاظمی، رضا؛ قاسمی، حمید؛ رستم بخش، محمدرضا (1390). «شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی کشور ». نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی . شماره 2، صص 100-89  .
ـ مقیمی، سید محمد (1383). «عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران». نشریه فرهنگ مدیریت . شماره 7، صص 78- 27 .
ـ موسوی راد، سیده طاهره؛ فراهانی، ابوالفضل؛ هنری، حبیب؛ احمد پور داریانی، محمود (1390). «طراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطۀ فرهنگ کارآفرینانه با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانۀ سازمانی در سازمان تربیت بدنی». نشریه مطالعات مدیریت ورزشی .  شماره 11، صص 180-161.
ـ نکویی مقدم، محمود؛ بهزادی، فرانک؛ کشاورز، حسن (1391). «بررسی رابطۀ بین انواع فرهنگ های سازمانی با مؤلفه های موفقیت سازمانی در بیمارستان های منتخب دولتی استان کرمان» . نشریه بیمارستان . شماره 40، صص 82-73 .
ـ هادیزاده مقدم، اکرم؛ رحیمی فیل آبادی، فرج اله (1384). کارآفرینی سازمانی. تهران: انتشارات جانان. چاپ اول.
 - Antonic, B. ; Hisrich, R. (2003) . “Clarifying the intrapreneurship concept” . Journal of Small Business and Enterprise Development . vol 10, No 1, pp: 7-24 .
- Cameron, K. ; Quinn, R. (1999). “Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the competing values framework” . Reading : Addison Wesley , pp: 37-45 .
- Choi, Y. S. ; Seo, M. ; Scott, D. ; Martin, J. (2010). “Validation of the Organizational Culture Assessment Instrument: An application of the Korean version” . Journal of sport management . vol 24, No 2, pp : 169-189.
-  Christensen, K. A. (2004). “classification of the corporate entrepreneurship umbrella: labels and perspectives” . International Journal of Management and Enterprise Development. vol 1, No 4, pp : 301-315.
- Engelen, A. ; Christina, F. T. ; Thalmann, J. ; Brettel, M. (2013). “The Effect of Organizational Culture on Entrepreneurial Orientation: A Comparison between Germany and Thailand”. Journal of Small Business Management. vol 51, No 4, pp : 1-21 .
- Heinonen, J; Poikkijoki, S-A; Vento-Vierikko, I. (2005), “Entrepreneurship – An opportunity for academics, A case study of a training  program  for bioscience researchers”, Paper presented in the RENT XIX Conference in Naples, Italy, November 17-18, 2005.
- House, R. ; Javidan, M. ; Hanges, P. ; Dorfman, P. (2002). “Undstanding cultures and implicit leadership theories across the globe: an introduction to project GLOBE” . Journal of World Business . vol 37, No 1, pp : 3–10.
- Jaskyte, K. ; Dressler, W. (2004). “Studying culture as an integral aggregate variable: organizational culture and innovation in group of nonprofit organizations” . Field Methods . vol 16, No 3, pp : 265-284.
- Liu, A. ; Fellows, R. ; Ng, J. (2004). “Surveyors Perspectives on ethics in organizational Culture” . Engineering, Construction and Architectural Management . vol 11, No 6, pp : 438-449.
- Naranjo, J. ; Sanz Valle, R. ; Jime´nez Jime´nez, D. (2010) . “Organizational culture as determinant of product innovation” .  European Journal of Innovation Management . vol 13, No 4, pp : 466-480 .
- Salimath, M. ; Cullen, J. (2010). “Formal & informal institutional effects on entrepreneurship: a synthesis of nation-level research” . International Journal of Organizational Analysis . vol 18, No 3, pp : 358-385 .
- Sepehri, S. ; Khayati, E. (2013). “The Relationship between Organizational Culture and Corporate Entrepreneurship in food and beverage industries”. Asian Journal Of Management Sciences and Education. vol 2, No 3, pp : 144- 151 .
- Yesil, S. ; Kaya, A. (2012). “The Role of Organizational Culture on Innovation Capability: An Empirical Study” . International Journal Of Information Technology And Business Management . vol 6, No 2, pp : 11-25 .