با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ حسین ذکایی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 11-24

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت­های اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین‌المللی ورزشی در ایران بود. پژوهشگران برای انجام این تحقیق، پژوهش از نوع آمیخته و ترکیبی از دو روش کیفی و کمی را انتخاب کردند. جامعه آماری پژوهش شامل 230  تن از استادان مدیریت ورزشی، مدیران و کارشناسان اجرایی ورزش کشور  بودکه در زمینه ...  بیشتر

ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم

محمد علیمردانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 25-35

چکیده
  هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم بود. این تحقیق در شمار تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی می­باشد. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان قم بودند که تعدادشان 55 نفر بود. به علت محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. ابزار ...  بیشتر

تحلیل رگرسیونی نگرش مدیران، معلمین و دانش‌آموزان نسبت به معلمین ورزش

لقمان کشاورز؛ سید محمد انصاری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 35-47

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی نگرش مدیران، معلمان و دانش­آموزان نسبت به معلمان ورزش بود. جامعه آماری تحقیق همه مدیران مدارس(114 نفر)، معلمان دروس غیر تربیت بدنی(62 نفر) و دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر بندرعباس(20000 نفر) بود. بر اساس جدول مورگان 377 دانش­آموز و 90 مدیر به طور تصادفی و 62 معلم غیر تربیت بدنی به طور کل شمار برای نمونه تحقیق ...  بیشتر

بررسی روایی و پایایی فرم فارسی پرسش‌نامهSLEQ از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان

سردار محمدی؛ محمد ویسی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 49-58

چکیده
  نگرش معلمان نسبت به محیط مدرسه می­تواند اطلاعات فراوانی را در مورد شرایط محیط مدرسه فراهم آورده و این اطلاعات می­توانند در جهت ارتقائ عملکرد سازمان آموزش و پرورش یک جامعه مورد استفاده قرار گیرند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه سطح محیط مدرسه(SLEQ)از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در استان کردستان می­باشد. تعداد معلمان ...  بیشتر

نقش سقف شیشه‌ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش شهرداری تهران

فاطمه اللهیاری؛ هادی بیاتی؛ سید نصراله سجادی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 59-69

چکیده
  سقف شیشه‌ای» به موانع مصنوعی و نامرئی، تصمیمات سازمانی و تعصبات مسؤولان سازمان اطلاق می شود که مانع پیشرفت اشخاص با صلاحیت ویا اقلیت ها ( به ویژه زنان ) در داخل سازمان ها می شود. هدف از این پژوهش، بررسی نقش سقف شیشه‌ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش شهرداری تهران بود که با ماهیتی توصیفی – پیمایشی به بررسی سقف شیشه‌ای و ...  بیشتر

نقش رسانه‌های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی (مطالعه‌ی موردی: شهر بابلسر)

مجتبی قاسمی سیانی؛ محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 71-80

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه­های گروهی(تلویزیون، رادیو و روزنامه) در گرایش مردم  به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی در شهر بابلسر می باشد. روش تحقیق توصیفی و روش اجرا پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ افرادی که به طور منظم و دائم در ایستگاه­های ورزش همگانی شهر بابلسر فعالیت می کردند، تشکیل می دادند که به طور تقریبی ...  بیشتر

ارتباط جوّ سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری

حسن آدابی؛ مظفر یکتایار

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 81-91

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط جوّ سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت در تصمیم‌گیری مدیران ورزش و جوانان استان اردبیل بود. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بوده و جامعة آماری تحقیق به تعداد (70=n) نفر بود. که کل اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت گردآوری اطلاعات در زمینة جوّ سازمانی از پرسشنامة استاندارد شده (OCDQ) هالپین و کرافت ...  بیشتر

اثر حمایت اجتماعی (خانواده و سرپرست) بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد: نقش واسطه‌ای تعارض کار- خانواده

محمدرضا اسمعیلی؛ حامد سالاری؛ حسین بخشنده

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 93-103

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر حمایت اجتماعی (خانواده و سرپرست) بر فرسودگی شغلی کارکنان با نقش واسطه ای  تعارض کار- خانواده بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد تشکیل می دادند (144 نفر) که از میان آنان با توجه به فرمول حجم نمونه، 105 نفر انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسش‌نامه های حمایت ...  بیشتر

تحلیل وضعیت رقابتی صنعت تولید پوشاک ورزشی ایران با استفاده از مدل رقابتی پورتر

امید جمشیدی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 105-115

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل وضعیت رقابتی صنعت پوشاک ورزشی کشور با استفاده از مدل رقابتی پورتر بوده که برای دستیابی به این هدف پس از کسب اطلاعات از فدراسیون‌های ملی در خصوص برندی که برای تهیه لباس ورزشکاران، مربیان و داوران خود از آن استفاده می‌کنند، تعداد 32 شرکت تولیدی بزرگ استخراج شد. به‌منظور گردآوری اطلاعات با استفاده از روش ...  بیشتر