با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تدوین مدل معادلات ساختاری مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی در فدراسیون‌های منتخب ورزشی

غلامرضا شعبانی بهار؛ حمیدرضا مقصودی ایمن؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، صفحه 11-24

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، تدوین مدل معادلات ساختاری مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی در فدراسیون‏ها‏ی منتخب ‏‏‏‏ورزشی ‏‏‏ایران است. ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل پرسشنامه‌ مدیریت مشارکتی (لباف و رنجبر، 1381) و پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی (اسپایدزر، 2007) با روایی صوری و محتوایی استفاده گردیده است. ضریب الفای کرونباخ ...  بیشتر

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر خوشنامی تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

حسین بخشنده؛ مجید جلالی فراهانی؛ سید نصرالله سجادی

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، صفحه 25-33

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر خوشنامی تیم­های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران است. جامعه پژوهش را هواداران سه تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتور سازی تشکیل می­دهد. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 384 نفر به دست آمد. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی باشگاه ...  بیشتر

بررسی ارتباط میان سبک رهبری تحولی مدیران با رفتارهای کارآفرینی کارکنان

حمیدرضا میرصفیان

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، صفحه 34-41

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سبک رهبری تحولی مدیران با رفتارهای کارآفرینی کارکنان است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارمندان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان در سال 1393 که تعداد آن‏ها 405  نفر بود. حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان 196 نفر محاسبه شد که با توجه به این که جامعه آماری ...  بیشتر

ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تأثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی

سمیه محمدی؛ طهمورث نورایی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، صفحه 43-54

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تأثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش استادان و دانشجویان ارشد و دکترای تربیت بدنی (3196N=) دانشگاه­های دولتی سراسر کشور بودند؛ که تعداد 436 نفر با روش نمونه­گیری خوشه­ای غیرتصادفی انتخاب شدند. ...  بیشتر

قابلیت سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی

معصومه آدمی؛ حسین پناهی

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، صفحه 55-64

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل های گردشگری ورزشی و عوامل مؤثر بر توسعه آن در استان آذربایجان شرقی است. از بین جامعه آماری مدیران و دست اندرکاران ورزش و گردشگری (شامل کلیه کارکنان اداره‏های کل و اداره‏های تربیت بدنی و میراث فرهنگی گردشگری) تعداد 40 نفر به طور تصادفی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. جمع آوری داده‏ها با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی هیأت علمی مستخدم و مدعو رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام‎نور

حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ سیده فریده هادوی؛ منوچهر ططری

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، صفحه 65-74

چکیده
  هدف این پژوهش تحلیل اثرات کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی(تعهد سازمانی و رضایت شغلی) هیأت علمی مستخدم و مدعوین رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری هیأت علمی برابر با جامعه آماری (80 نفر) بود و 250 نفر از مدرسین مدعو (با جامعه حدود 700 نفر) با استفاده ...  بیشتر

رابطه بین فعالیت بدنی و کیفیت زندگی زنان سالمند استان کرمانشاه

ابوذر سوری؛ کیوان شعبانی مقدم؛ ربیع اله سوری

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، صفحه 75-84

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثر فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی در بین زنان سالمند استان کرمانشاه است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری را کلیه زنان سالمند فعال و غیر فعال 60 سال و بیش از 60 سال استان کرمانشاه تشکیل می‌دادند. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله ای 300 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب ...  بیشتر

بررسی ساختار عاملی پرسش‌نامة تنظیمات رفتاری در ورزش (BRSQ-6) در ورزشکاران دانشگاهی

مالک احمدی؛ بهزاد بهزادنیا؛ جواد امانی ساری بگلو

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، صفحه 85-96

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی ساختار عاملی پرسش‌نامة شش عاملی تنظیمات رفتاری در ورزش، در ورزشکاران دانشگاهی است. تعداد 503 دانشجو (265 زن و 238 مرد) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از بین دانشجویان عضو تیم‌های ورزشی دانشگاه‌های شهر ارومیه انتخاب شدند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی شش عاملی را برای ساختار پرسشنامه با 29/70 درصد کل واریانس تبیین‌ ...  بیشتر

مطالعه کیفی توسعه‏ ی ابعاد جذب و حفظ حضور تماشاگران در والیبال بانوان ایران به روش NVivo

نوشین بنار؛ مینا امامی

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، صفحه 97-111

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، توسعهی ابعاد جذب و حفظ حضور تماشاگران در والیبال بانوان از دیدگاه صاحبنظران و با رویکرد کیفی می‏باشد. این پژوهش به روش تحلیل ساختار و تحلیل درون مایه انجام شده است. جامعه‏ی تحقیق را کلیه کارشناسان و صاحب‏نظران خانم در رشته والیبال (با بیش از 15 سال سابقه‏ی فعّال) (55 نفر) تشکیل می‏دادند که 25 نفر با روش نمونهگیری ...  بیشتر

رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه‌ریزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مرتضی رضایی صوفی؛ محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، صفحه 113-124

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه‏ریزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان می‏باشد. روش تحقیق همبستگی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه کارشناسان و مدیران وزارت ورزش و جوانان (90 مدیر و 600 کارمند) می-باشد که براساس جدول مورگان و روش نمونه‏گیری طبقه‏ای-تصادفی تعداد 307 نفر ...  بیشتر