با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامهریزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان میباشد. روش تحقیق همبستگی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه کارشناسان و مدیران وزارت ورزش و جوانان (90 مدیر و 600 کارمند) می-باشد که براساس جدول مورگان و روش نمونهگیری طبقهای-تصادفی تعداد 307 نفر (73 مدیر و 234 کارمند) به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه مدیریت زمان (89/0 =α)، پرسشنامه استاندارد کوئین (81/0 =α) و پرسشنامه خلاقیت شغلی جزنی (76/0 =α) به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. برای طبقهبندی نتایج آمار توصیفی، آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهها و جهت پیدا کردن روابط و پیشبینی متغیرها، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. با توجه به نتایج روابط مثبت و معنی‏داری بین مدیریت زمان و مؤلفههای و تمایل به برنامهریزی مشاهده شد. به طور مشابه رابطه مثبت و معنی‏داری بین مدیریت زمان و مؤلفههای آن با خلاقیت مشاهده شد. نتایج رگرسیون نشان داد که 28% از واریانس کل تمایل به برنامهریزی و 7/44% از واریانس کل خلاقیت به مؤلفههای مدیریت زمان مربوط میشود. بر اساس نتایج، ارتباط تنگاتنگی بین چرخه بهرهوری زمان با برنامهریزی و خلاقیت وجود دارد. همچنین برنامه‌ریزی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مدیریت زمان است. برنامهریزی زمانهای کاری و امور شخصی نقشی مؤثر در تمایل به برنامه‏ریزی و خلاقیت ایفا میکنند. به‌علاوه زمانبندی امور شخصی روزانه افراد میتواند اهمیت بسیاری در استفاده از زمان در دسترس در طول روز داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

 احسانی، محمد؛ جوانی، وجیهه. (1391). بررسی تأثیر نام تجاری تیم‏های موفق بر میزان وفاداری هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران، پژوهش‏های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، شماره 2، صص 98-89.##احمدی، علی؛ خبیری، محمد؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم. (1390). بررسی رضایت‏مندی تماشاگران از کیفیت خدمات ارائه شده در ورزشگاه آزادی تهران، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 9، صص 76-65.##پارسامهر، مهربان؛ ترکان، رحمت الله. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر هواداری افراد از تیم‏های فوتبال لیگ ایران، مجله جامعه‏شناسی ایران، 10 (3)، صص 105-85.##ترک‏فر، احمد؛ تجاری، فرشاد؛ زارعی، علی؛ غفوری، فرزاد. (1389). تأثیر عوامل انگیزشی بر جذب تماشاگران به مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران (1386-1387)، نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 26 ، صص 118-103.##دهقان قهفرخی، امین؛ خضری، عبدالرحمن؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ حمایت طلب، رسول. (1389). بررسی انگیزه-های حضور هواداران بازی‏های تیم ملی فوتبال ایران، نشریه مدیریت ورزشی (حرکت)، شماره 6، صص 168-153.##سجادی، سید نصراله؛ خبیری، محمد؛ علیزاده گلریزی، ابوالفضل. (1392). عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم‏های پرطرفدار لیگ حرفه‏ای فوتبال ایران، مطالعات مدیریت ورزش، شماره 18، صص 100-81.##سلطان حسینی، محمد؛ نصر اصفهانی، داود؛ جوانی، وجیهه؛ سلیمی، مهدی. (1390). تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران، نشریه مدیریت ورزشی (حرکت)، شماره 9، صص 107-87.##صمدی، منصور؛ نورانی، محمد؛ فارسی‏زاده، حسین. (1388). بررسی تأثیر تاکتیک‏های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در فروشگاه‏های پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 53، صص 223-203.##غفوری، فرزاد. (1382). تعیین عوامل موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تعیین راهبردهای ورزش، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.##فلاحی، احمد؛ اسدی، حسن؛ خبیری، محمد. (1388). مقایسه عوامل موثر بر حضور تماشاچیان گاهگاهی، منظم و متعصب در مسابقات لیگ برتر فوتبال، نشریه حرکت، شماره 2، صص 270-247.##قاضی‏زاده، مصطفی؛ بیگی‏نیا، عبدالرضا؛ عباس‏پور، مهرنوش؛ عنبری، احسان. (1390). بررسی تأثیر بازریابی رابطه‏مند بر وفاداری مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه‏مند (ERM) (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملت)، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار- مدیریت و پیشرفت، دانشگاه شاهد، سال هجدهم، شماره 2، صص 422-407.##محمدتقی، ایمان؛ زنجری، نسیبه؛ اسکندری‏پور، ابراهیم. (1389). کندوکاو سیستم معانی ذهنی مصرف کنندگان موسیقی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال سوم، شماره 4، صص 112-85.##معصومی، سیاوش. (1387). بررسی انگیزه‏ها و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در بازی فوتبال، پایان نامه‏ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.##
 Ames, C. (1992). Achievement goals, motivational climate, and motivational processes. In G. C. Roberts (Ed.), Motivation in sports and exercise (pp. 161–176). Champaign, IL: Human Kinetics##Aminuddin Yusof, Lee Hooi See. (2008). Spectator perceptions of physical facility and Team Quality : A study of a malaysian super League Soccer match, Research Journal of International Studies, 8, PP: 132-140.##Barajas, A, Crolley, L. (2005). A model to explain support in Spanish footballhttp://mpra.ub.uni-muenchen. de/3235.##Bauer, H. H. Sauer, N. E. Exler, S. (2005). The loyalty of German soccer fans: Does a team’s brand image matter? International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 7(1): 14-22.##Cianfrone, B. A. and Zhang, James J. (2006). Differential Effects of Television Commercials, Athlete Endorsements and Venue Signage During a televised action sports events. Journal of sport management, 20: 322-344.##Correia, A & Esteves, S. (2007). An exploratory study of spectators’ motivation in Football Int. J. Sport Management and Marketing, Vol. 2, No 5: 232-248.##Galen, B.W., Trail, T.Kwon, H. and Anderson , D. (2009). Testing models of motives and points of attachment among spectators in college Football. Sport Marketing Quarterly, 8, PP:38-53.##Garland, Ron; Macpherson, Terry; Haughey, Kay .(2004). Rugby Fan Attraction Factors, Marketing Bulletin, 15, 3: 1-12.##Hall, John. O’Mahony, Barry. Vieceli, Julian. (2009). A Model of Predictors of Attendance at Major Sporting Events. Australian and New Zealand Marketing Academy. Conference, Melbourne, Victoria.##Honeybourne J, Hill M, Moors H .(2002). Physical Education and Sport. Stanly Thones 2nd Ed.##Imamovic, N. (2010). Tennis Spectator Loyalty When Life Gets in the Way. A thesis presented to the University of Waterloo.##Jin moo Heo and Kiristin Norris. (2008). An investigation of relationship among sport motivation , and quality of life of the fans attending professional sport .North American Society for Sport Management, Vo l2, PP:177-198.##Jung-uk Won, and Kaoru Kitamura. (2006). Motivational factors affecting sports consumption behavior of K-league and J-league spectators. International Journal of sport and health Science, Vol. 4. PP: 233-251.##Kim, tae ho. (2010). Does better event quality means more fans? Moderating effect of perceived value, trust, and commitment on the link between event quality factors and behavioral intention. A thesis presented to the graduate school of the university of florida.##Ko, Y. J., Zhang, J. J., & Pastore, D. L. (2011). Assessment of services in sport events: Development of a model and instrument (In review). Sport Marketing Quarterly. Vol. 3. pp: 148-163.##Kocabas, F; Elden, M. (2001). Relamlar, Karvarmlar, Kararlar, Kurumlar, Iletism, Yayinlari, Istanbbul, Conference.          ##McLafferty E, Farley AH. (2006). Analysing qualitative research data using computer software. Nurs Times Jun 13-19; 102(24): 6-34.##Moorman. A. (2005). A Scale Development for sport Fan motivation in Kentucky, USA, Journal Sport Management. Vol.18(2), PP:7-22.##Neale, L. Funk, D. (2006). investigating motivation, attitudinal loyalty and attendance behavior with fans of Australian Football. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. Vol. 7, Issue 4, PP: 307-317.##Shilbury, D., Westerbeek, H., Quick, S., Funk, D. (1998). Strategic sport marketing. Crows Nest: Allen & Unwin.##Theodorakis, N., Kambitsis, C., Laios, A., Koustelios, A. (2001). Relationship between measure of service quality and satisfaction of spectators in: professional sports. Managing Service Quality. 11(6): 430-438.##Wakefield. K.L., & Sloane, H.J. (1995). The effect of team loyalty and selected stadium factors on spectators attendance. Journal of Sport Management , Vol 9(2), PP: 153-172.##Wann, D.L., Grieve, F.G., Zapalac, R.K & Pease, D.G. (2008). Motivational Profiles of Sport fans f different sports. Sport MarketingQuarterly, vol.17, PP:6-19.##Won and Kaoru Kitamura. (2006). Motivational factors affecting sports consumption behavior of K-league and J-league spectators. International Journal of sport and health Science, Vol. 4. PP: 233-251.##