با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر خوشنامی تیم­های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران است. جامعه پژوهش را هواداران سه تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتور سازی تشکیل می­دهد. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 384 نفر به دست آمد. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی باشگاه بر اساس پرسشنامه گالبریث و پرسشنامه خوشنامی باشگاه (تهیه شده بر اساس پرسشنامه رسلر ) بود. روایی صوری پرسشنامه­ها با نظر­خواهی از 6 تن از اساتید و پایایی آن­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. همچنین به منظور بررسی روایی سازه مقیاس مسئولیت اجتماعی، تحلیل عامل تأییدی انجام شد. جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها از شاخص­های کجی و کشیدگی استفاده شد. در قسمت توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و در قسمت استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد تمام ابعاد مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی باشگاه تأثیر دارد. در مجموع 78 درصد تغییرات خوشنامی باشگاه توسط مسئولیت اجتماعی پیش بینی می­شود. بر اساس نتایج تحقیق توجه به فعالیت­های مسئولیت اجتماعی از قبیل انجام بازی­های دوستانه با هدف کمک به نیازمندان، رعایت قوانین و مقررات فدراسیون، حمایت از ورزش همگانی و فعالیت­هایی از این قبیل باعث افزایش خوشنامی باشگاه می شود.

کلیدواژه‌ها

حبیب پور، کرم؛ صفری، رضا. (1393). "راهنمای جامع کاربرد "spss . تهران: لویه، متفکران، صص256-34.##صادق پور، بهرام؛ مرادی، وهاب. (1389). "تحلیل آماری با نرم افزار‏های SPSS و "AMOS انتشارات دانشگاه مازندران، صص90-45.##قاضی طباطبایی، سید محمود. (1381)."فرآیند تدوین، اجرا و تفسیر ستاده‏های یک مدل لیزرل: یک مثال عینی". سالنامه پژوهش و ارزشیابی در علوم اجتماعی و رفتاری، شماره 1، صص 47-23.##کلینتون، استولد جی. (1388). روابط عمومی ورزشی، ترجمه حمید قاسمی، سارا کشگر، ناتاشا قلعه. تهران: علم و حرکت، صص25-10.##گودرزی، محمود. (1390)."مدیریت رفتار سازمانی در ورزش". تهران: انتشارات دانشگاه تهران، صص200-185.##له وی، پل اس؛ لمی شو، استنلی. (1381)."نمونه گیری: روش‏ها و کاربردها"، ترجمه گیتی مختاری، امیر مجدی. مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار، چاپ یکم، صص123-56.##میکائیلی منیع، فرزانه. (1389). "همسانی درونی و تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه کنترل تفکر ولز و دیویس". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 4، صص 478-468.##ناصریان، علی؛ کرد لو، حسین؛ اکبری یزدی، حسین. (1393) " ارﺗﺒﺎط رﺿﺎیتمندی و ﻛﻴﻔﻴﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺎ ﻣﻴﺰان رﺿﺎیتمندی ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻟﻤﭙﻴﺎد ورزش داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 4، صص 114-103.##هاوکینز، دل. (1385). رفتار مصرف کننده، ترجمه احمد روستا، عطیه بطحایی. تهران: سارگل، صص 45-6.##هنری، حبیب. (1390). "طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایۀ اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان‏های ورزشی". نشریه پژوهش‏های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی". سال اول، شماره 1، صص 105- 85.##
Argenti, P.A., & Druckenmiller, B. (2004). Reputation and the corporate brand. Corporate Reputation Review, 6, 368–374.##Barone, M.C., Miyazaki, A.D., & Taylor, K.A. (2000). The influence of cause marketing on consumer choice: Does one good turn deserve another? Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 248–262.##Brown, T., & Dacin, P. (1997). The company and the product: Corporate associations and consumer product responses. Journal of Marketing, 61, 68–84.##Hall, R. (1992). Strategic analysis of intangible resources. Strategic Management Journal, 13, 135–144.##Galbreath, J. (2010). "How does corporate social responsibility benefit firms? Evidence from Australia." EUROPEAN BUSINESS REVIEW 22 (4): 411-431.##Husted, B.W., & Salazar, D.J. (2006). Taking Friedman seriously: Maximizing profits and social performance’. Journal of Management Studies, 43, 75–91.##Lau, N., Makhanya, K., & Trengrouse, P. (2004). The corporate social responsibility of sports organizations: The case of FIFA (4th ed., pp. 1–77). International Center for Sports Studies.##Lockett, A., Moon, J., & Visser, W. (2006). Corporate social responsibility in management research: Focus, nature, salience and sources of influence. Journal of Management Studies, 43, 115–136.##Mohr, L.A., Webb, D.J., & Harris, K.E. (2001). Do consumers expect companies to be socially responsible? The impact of corporate social responsibility on buying behavior. The Journal of Consumer Affairs, 35, 45–72.##Oliver, C. (1997). Sustainable competitive advantage: Combining institutional and resource-based views. Strategic Management Journal, 18, 697–713.##Polonsky, M.J., & Wood, G. (2001). Can the over commercialization of cause-related marketing harm society? Journal of Macro marketing, 21, 8–22.##Ressler, M. J. (2010). An Examination Of Belief And Attitude Based Reputation And Its Impact On Behavioral Consequences. Nova Southeastern University, Doctoral Dissertation, Doctor Of Business Administration (D.B.A.).##Roberts, P. W. and Dowling, G. R. ( 2002 ) ‘ Corporate reputation and sustained superior financial performance ’  Strategic Manage-ment Journal , 23 (12) , 1077 – 1093 .##Sartore-Baldwin, M. L., & Walker, M. (2011). The Process of Organizational Identity: What Are the Roles of Social Responsiveness, Organizational Image, and Identification? JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT, 25(5), 489-505.##Slack, T., & Parent, M.M. (2005). Understanding sport organizations. Champaign, IL: Human Kinetics, 21, 455-457##Walker, M., Heere, B., Parent, M. M., & Drane, D. (2010). Social responsibility and the Olympic Games: the mediating role of consumer attributions. Journal of business ethics, 95(4), 659-680.##Walker, K. (2010). A systematic review of the corporate reputation literature: Definition, measurement, and theory. Corporate Reputation Review, 12(4), 357-387.##Walker, M. B., & Kent, A (2009). Research and Reviews Do Fans Care? Assessing the Influence of Corporate Social Responsibility on Consumer Attitudes in the Sport Industry.##Weigelt, K. and Camerer, C. ( 1988 ) ‘ Reputation and corporate strategy: A review of recent theory and applications Strategic Management Journal, 9 (5), 443 – 454.##