با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران

محمود گودرزی؛ ایوب اسلامی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 11-27

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران بود که با رویکرد اکتشافی به صورت کیفی انجام گرفت. جامعه آماری مورد نظر را متخصصین و فعالین در حوزه ورزش همگانی، رسانه ورزشی، مسئولین ورزش کشور و اساتید دانشگاهی ورزش که سابقه فعالیت در حوزه رسانه را دارند تشکیل دادند که با روش ...  بیشتر

عوامل مرتبط با شاداب‌سازی و زیباسازی اماکن ورزشی بر گرایش دانشجویان خوابگاهی به فعالیت بدنی

چالاک مجیدی؛ سید محمد کاشف؛ بهزاد احدی؛ گلاله رسول آذر

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 29-39

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مرتبط با شاداب‌سازی و زیباسازی اماکن ورزشی بر گرایش دانشجویان خوابگاهی به فعالیت بدنی بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه-های دولتی و استیجاری دانشگاه ارومیه تشکیل می‌دادند (5366 نفر). نمونه ...  بیشتر

تحلیل رابطة عزت نفس جسمانی و نگرش به ورزش با مشارکت ورزشی زنان با استفاده از مدل معادلZ ساختاری

سیروس احمدی؛ مریم مختاری؛ هوشنگ زارعی

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 41-51

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس جسمانی و نگرش به ورزش، با مشارکت ورزشی در بین زنان بود. روش تحقیق، روش همبستگی مبتنی بر تحلیل ماتریس کواریانس می باشد. جامعه آماری، زنان 29-15 سال شهر یاسوج است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 240 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

شناسایی و طبقه بندی نیازهای مشتریان از یک باشگاه ورزشی با استفاده از مدل کانو (مطالعه در باشگاه ورزشی نرجس شیراز)

سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ مریم رحیم زاده

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 53-65

چکیده
  تغییر مداوم نیازهای مشتریان و افزایش شدت رقابت درون صنعت، شرکتها را ملزم نموده است که به تعریف مشخصی از نیازهای مشتریان خود و طبقه بندی آنها جهت برنامه ریزی و انجام اقدامات رضایت بخش دست یابند. صنعت ورزش نیز از این امر مستثنی نیست و به سبب نقشی که ورزش در سلامت فکری و جسمی جامعه دارد، شناسایی و طبقه بندی نیازهای مشتریان می تواند علاوه ...  بیشتر

بررسی تجارب مشتریان و رضایتمندی از خدمات کلوپ های ورزش های آبی

حسین رجبی؛ رسول طریقی؛ مهران میزانی

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 67-78

چکیده
  چکیدههدف از انجام این پژوهش، بررسی تجارب مشتریان از خدمات کلوپ های ورزش های آبی جزیره کیش بود. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و روایی آن توسط متخصصان و استادان دانشگاه تأیید شد. پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد. از میان 385 پرسش نامه ای که توزیع شد، 350 پرسش ...  بیشتر

رابطه فرسودگی شغلی با رفتار انحرافی مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی

حامد خراسانی طرقی

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 79-90

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد فرسودگی شغلی با رفتار انحرافی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی به تعداد 105نفر بودند که از نظر تمامی آن‌ها استفاده شده است. ابزارهای ...  بیشتر

بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های مشهد

اسما قانع سنگ آتش؛ زهراسادات میرزازاده؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ حسین عبدالملکی

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 91-106

چکیده
  هدف محقق از این تحقیق، تعیین نقش سرمایه روانشناختی بر میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی به شمار می‌آید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های مشهد تشکیل می دادند. روش نمونه گیری طبقه‌ای- تصادفی بود. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته ...  بیشتر

نقش تبلیغات بر جذب نوجوانان پسر به مدارس تکواندوی شهرستان زنجان بر‌اساس الگوی AIDA

اسماعیل دولت یاری؛ حسین پور سلطانی زرندی؛ حمید قاسمی

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 107-122

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش تبلیغات بر جذب نوجوانان پسر به مدارس تکواندوی شهرستان زنجان بر‌اساس الگوی AIDA ‌است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی که به شکل میدانی به اجرا در آمده و جامعة آماری آن را همة تکواندو‌کاران پسر شهرستان زنجان(12- 18 سال) در سال 93 تشکیل می‌دادند که تعداد آن‌ها 360 نفر بود. حجم نمونه آن نیز طبق جدول مورگان 186 نفر ...  بیشتر

بررسی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در تربیت بدنی آموزش و پرورش (نمونه موردی: مناطق محروم کشور)

ایمان میرزایی؛ مرضیه میرزایی؛ علیرضا زارع

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 123-133

چکیده
  هدف از مقاله حاضر بررسی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در تربیت بدنی آموزش و پرورش در مناطق محروم کشور می باشد. روش تحقیق حاضر پیمایشی از نوع کاربردی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان ورزش و مدیران مدارس دولتی در مناطق محروم کشور می باشد که از این بین تعداد 2304 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص ...  بیشتر

میانجی‌گری بعنوان شیوه‌ای برای حل و فصل اختلافات در ورزش (با معرفی فرآیند میانجی‌گری در دیوان بین‌المللی حَکَمیت در ورزش)

کیوان شعبانی مقدم؛ ابوالفضل فراهانی

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، صفحه 135-143

چکیده
  با توسعه چشمگیر ورزش در دهه‌های اخیر و تبدیل آن به یک صنعت بزرگ و پرمخاطب، مباحث حقوقی مربوط به آن نیز غامض‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. عرصه ورزش باتوجه به شرایط و مقتضیات منحصربفرد خویش، از قواعد حقوقی ویژه‌ای برخوردار است که در بسیاری از ابعاد اساساً آن را از دادگاه‌ها و محاکم عمومی متمایز می‌سازد. رویه میانجی‌گری از نیمه دهه هفتاد ...  بیشتر