با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

3 دبیر آموزش و پرورش استان فارس

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در تربیت بدنی آموزش و پرورش در مناطق محروم کشور می باشد. روش تحقیق حاضر پیمایشی از نوع کاربردی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان ورزش و مدیران مدارس دولتی در مناطق محروم کشور می باشد که از این بین تعداد 2304 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. پرسشنامه تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخت ای بود که روایی صوری و سازه و همچنین پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در کل 5 مانع حدود 72 درصد از واریانس ها را شامل می شدند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که موانع فرهنگی با تاثیر 587/0 بیشترین تاثیر بر عدم به کارگیری فناوری اطلاعات در تربیت بدنی آموزش و پرورش در مناطق محروم کشور را دارا بود. بنابراین با توجه به ضرورت گسترش فناوری اطلاعات در نظام آموزشی توصیه می گردد که مباحث مربوط به فرهنگ سازی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

-     احسانی، محمد؛ شریفیان، اسماعیل؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ خداداد حسینی، حمید (1389). "تعیین مؤلفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشکده‌های تربیت‌بدنی و ارتباط آن با انگیزة کارآفرینی دانشجویان ایران". پژوهش در علوم ورزشی. 28. ص 32-13.
-     اسلامی، محسن (1383). قابلیت‌های آموزشی شبکة جهانی میزان دسترسی، استفاده از آن و دیدگاه دانش‌آموزان و آموزگاران دورة دبیرستان؛ برنامة درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران: انتشارات آییژ.
-     بدری آذرین، یعقوب (1385). "بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعة منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک ایران"، رسالة دکترای دانشگاه تهران.
-     دارابی، حجت الله؛ گودرزی، محمود؛کاظم‌نژاد، انوشیروان؛ حمیدی، مهرزاد (1390). "بررسی نقش فناوری اطلاعات بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشکده‌های تربیت‌بدنی دولتی ایران". پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. 7. ص 19-7.
-     رضوی، سیدمحمد؛ لقمانی، محسن؛ رزاقی، محمدابراهیم؛ منوچهری‌‌نژاد، محسن (1393). "تحلیل عاملی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت‌بدنی مدارس دورة ابتدایی". پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال سوم. شمارة2(10 پیاپی). ص 115-126.
-     شکاری، عباس (1385). "روش تدریس". مجلة فرهنگ آموزش. 3. ص 16-11.
-     عامری، میرحسن؛ کاشف، میرمحمد؛ محسنیان، فرحسن (1390). "اینترنت و نقش آن در مدیریت ورزشی". رشد آموزش تربیت‌بدنی. 38. ص 12-7.
-     عزیزی، بیستون؛ مهرابی، علی؛ جلالی فراهانی، مجید (1392). "بررسی رابطة فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران". مدیریت ورزشی. 5(3). ص 174-161.
-     عنایتی، ترانه؛ ضامنی، فرشیده؛ زنگانه، محمد جواد (1390). "شناسایی موانع اصلی کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس دورة متوسطة شهرستان علی‌آبادکتول". فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 1(4). ص 116-97.
-     کاظمی، مصطفی؛ فیاضی، مرجان؛ میرزاده، ملیحه (1387). "بررسی موانع استفادة بهینه از فناوری اطلاعات در صنعت بیمة ایران". دانش و توسعه. 15(23). ص 91-73.
-     نقوی، محبوبه؛ هنری، حبیب؛ کارگر، غلامعلی (1392). "موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشتة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضأی هیأت علمی بر اساس مدل فرایندی کاتر".پژوهش‌نامة مدیریت ورشی و رفتار حرکتی. 9(18). ص 54-49.
-     هنری، حبیب (1382). "طراحی و تبیین نظام اطلاعاتی و سیستم بهره‌وری منابع انسانی در سازمان تربیت بدنی و فدراسیون‌های ورزشی منتخب و کمیتة ملی المپیک". رسالة دکترای دانشگاه تربیت مدرس.
-  Baylor A, Ritchie D (2002). "What factors facilitate teacher skill, teacher morale, and perceived student learning in technology – using classrooms?". Computers and Educ. 39 (4): pp 395-414.
-  Barrow L, Markman L, Rouse C E (2009). "Technology’s edge: The educational benefits of computer-aided instruction". American Economic Journal: Economic Policy. 1(1):pp 52-74.
-  Collins O.(2011). “The use of ICT in teaching and learning of physical education”. Continental J. Education Research; 4 (2): 29 – 32.
-  Deryakulu D, Buyukozturk S, Ozcinar H (2010). “Predictors of academic achievement of student ICT teachers with different learning styles”. International Journal of Human and Social Sciences; 5(9): pp 567- 573.
-   Gokalp M (2011). “A study on the effects of information technologies on university students”. Procedia social and behavioral sciences. 9: pp 501-506.
-  Katona G (2007). The use of digital materials for instruction in sport topics at the University of West Hungary. International Journal of Education and Development using ICT; 3(1): pp 126-133.
-  Papastergiou M (2010). “Enhancing Physical Education and Sport Science students’ self-efficacy and attitudes regarding Information and Communication Technologies through a computer literacy course”. Computers & Education; 54(1): pp 298-308.
-  Sanchez J, Salinas A, Harris J (2011).” Education with ICT in South Korea and Chile”, International Journal of Educational Development; 31(2): pp 126-148.
-  Sansanwal D N (2009). “Use of ICT in Teaching-Learning and Evaluation”. Central institute of Education Technology. New Delhi NCERT. India.
-  Stanescu M (2009). “Didactical education”. ANEFS publisher.
-  Stanescu M, Stoicescu M, Ciolca C.(2011). “Computer use in Physical Education and Sport Teaching. The 7th International Scientific Conference e-learning and software for education Bucharest”. Romania.
-  Tearle P, Golder G (2008). “The use of ICT in the teaching and learning of physical education in compulsory education: How do we prepare the workforce of the future?”. European journal of teacher education; 31(1): pp 55-72
-  Thomas A (2006). Stratton G. “what we are really doing with ICT in physical education: a national audit of equipment, use, teacher attitudes, support and training, British journal of education technology”; 37(4): pp 617-632.
-  Vanderlinde R, Aesaert K, vanBraak J (2014). “Institutionalized ICT use in primary education: A multilevel analysis”.Computers & Education; 72: pp 1-10.