با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران بود که با رویکرد اکتشافی به صورت کیفی انجام گرفت. جامعه آماری مورد نظر را متخصصین و فعالین در حوزه ورزش همگانی، رسانه ورزشی، مسئولین ورزش کشور و اساتید دانشگاهی ورزش که سابقه فعالیت در حوزه رسانه را دارند تشکیل دادند که با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده‌ها مصاحبه بود که محقق پس از انجام چهاردهمین مصاحبه به اشباع نظری رسید و پس از جمع ‌آوری داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه تحلیل آن استفاده گردید. یافته‌های بخش کیفی تحقیق شامل 45 مؤلفه شناسایی گردید که 18 مؤلفه در نقش شناختی، 11 مؤلفه در نقش هنجاری، 4 مؤلفه در نقش تنظیمی تلویزیون بودند و 12 مؤلفه نیز به عنوان عوامل مؤثر برتولید برنامه شناسایی گردیدند. در این پژوهش محقق ابتدا با بررسی ادبیات پیشینه و مبانی نظری تحقیق، پیش زمینه‌ای را برای انجام مراحل بعدی تحقیق فراهم کرد. سپس با انتخاب چند مفهوم اصلی حاصل از مطالعات، اهداف تحقیق مشخص گردید. نتایج نهایی این تحقیق بیانگر شناسایی 33 مؤلفه موثر در سه موضوع‌ اصلی تحقیق (نقش شناختی، هنجاری و تنظمی) و 31 مؤلفه به عنوان عوامل بازدارنده شناسایی گردید. همچنین 12 مؤلفه نیز شناسایی گردید که در نقش‌های سه گانه جای نگرفت و در مؤلفه‌های مربوط به تولید برنامه خلاصه شد.

کلیدواژه‌ها

-       اتقیا، ناهید (1383). "الگوسازی ملی برای ورزش همگانی برای ورزش همگانی بانوان ایران". پوستر ارائه شده در اولین همایش بین‌المللی علوم ورزشی دانشگاه‌های حاشیة دریای خزر.
-       آصفی، احمد‌علی (1392). "شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران". رسالة دکترا. دانشکدة تربیت‌بدنی دانشگاه تهران. ص19.
-       آفرینش خاکی، اکبر؛ تندنویس، فریدون؛ مظفری، سید احمد (1384). "مقایسة دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعة ورزش همگانی". نشریة علوم حرکتی و ورزش. شمارة 5، ص 22-1.
-       جوادی‌پور، محمد؛ سمیع‌نیا، مونا (1392). "ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم‌انداز، استراتژی و برنامه‌های آینده". نشریة پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. شمارة 4. ص 30-21.
-       حیدری، اصغر (1391). "تدوین مدل تأثیر رسانه‌های نوین بر توسعة استراتژی‌های گردشگری در راستای اهداف سند چشم‌انداز بیست سالة کشور، افق 1404" رسالة دکترا. دانشکدة مدیریت. دانشگاه تهران.
-       خالصی، پروین (1388). "نقش و اهمیت رسانه‌های جمعی و کارکرد آنها". ماهنامة اطلاعات سیاسی اقتصادی. 23 (262)، ص 274-278.
-       خرمی، زهرا (1390). "شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های توسعة فرهنگ کار‌آفرینی از طریق تلویزیون و عوامل بازدارندة آن در رسانة ملی ایران". پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران.
-       روشندل اربطانی، طاهر (1386). "طراحی و تبیین مدل نهادی کردن برنامه‌های راهبردی جامعه در افکار عمومی از طریق رسانه‌های جمعی: مورد سند چشم‌انداز بیست ساله (ایران 1404)". رسالة دکترا. دانشکدة مدیریت. دانشگاه تهران.
-       سیدعامری، میر‌حسین؛ قربان‌بردی، محمد آلق (1391). " تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه‌های ورزش همگانی و تفریحی". پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال دوم. شمارة 4. ص 34-23.
-       شهبازی، مهدی؛ شعبانی مقدم، کیوان؛ صفاری، مرجان (1392). "ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها)". فصلنامة مجلس و راهبرد شمارة 76. ص90-70.
-       ظریفی، مجتبی؛ داودی، کریم (1391). "رسانة ملی و توسعة ورزش همگانی". فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی. سال 19. شمارة 1. ص 134-119.
-       عرب‌نرمی، بتول (1393). "طراحی و تدوین مدل نقش تلویزیون در توسعة مؤلفه‌های اصلی ورزش کشور". رسالة دکترا. دانشکدة تربیت‌بدنی دانشگاه تهران. ص 22.
-       غفوری، فرزاد؛ رحمان‌سرشت، حسین؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ احسانی، محمد (1382). مطالعه و نگرش متخصصان تربیت‌بدنی به نقش رسانه‌های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش همگانی و قهرمانی". نشریة حرکت. شمارة 16 . صص 78-57.
-       فتحی، سروش (1388). "تبیین جامعه‌شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان". پژوهش‌نامة علوم اجتماعی. شمارة 4. ص 173-146.
-       قلی‌پور، آرین (1384). نهادها و سازمان‌ها: اکولوژی نهادی سازمان‌ها. تهران: انتشارات سمت.
-       قلی‌پور، آرین (1390). جامعه‌شناسی سازمان‌ها، رویکرد جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
-       قیامی راد، امیر (1388). "بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعة رشته‌های ورزشی در ایران". فصلنامة علمی پژوهشی حرکت. شمارة 39. ص 192-175.
-       کردی، محمدرضا (1386). "بررسی نقش مطبوعات و رسانه‌های گروهی در ورزش ایران". طرح پژوهشی. پژوهشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. تهران.
-       گائینی، عباسعلی (1387). چشم‌انداز ورزش همگانی. فصلنامة رشد آموزش تربیت‌بدنی. شمارة 28. ص13-11.
-       محمد قلی‌نیا، جواد (1383). "ایجاد زمینه و برنامه‌ریزی برای همگانی کردن ورزش". طرح پژوهشی.
-       مرادی، مهدی؛ هنری، حبیب؛ احمدی، عبدالحمید (1390). "مقایسة زیر‌مؤلفه‌های مؤثر نقش‌های اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی رسانة ملی در ورزش همگانی". نشریة مدیریت ورزشی. شمارة 9. ص180-167.
-  Al-Eisa, E. S; Al-Sobayel, H. H (2012). “Physical activity and health beliefs among Saudi Women”. Journal of Nutrition and Metabolism. pp:1-6.
-  Alshami, A. Anazi; H. Shawqi, M (2012). “Sport Mass Media Influence on Promoting Sports in Order to Improve Public Health”. Current Research Journal of Social Sciences 4 (2): 153-158.
-  Aman, M. S. ; Mohamed, M.; Omar-Fauzee, M. S (2009). “Sport forzall and Elite Sport: Underlining Values and Aims for Government Involvement via Leisure Policy”. European Journal of Social Sciences. Vol 9. No 4. pp: 659-668.
-  Ballard, M. Gray; M. Reilly, J; Noggle, M (2009). Correlates of game screen time among males: Bodty, Physical activity and other media use. Eating behaviors 10,pp. 161-167.
-  Davison. K K; Lawson. C T (2006). “Do attributes in the physical environment influence children's physical activity?”. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Vol 3, p. 19.
-  Dhonde, B. M. , Patil, V. N (2012). “Role of Mass Media In Progress of Physical education and Sports”. Indian Streams Research Journal 2 . (8).
-  Goodman, P ; Bazerman, L (1980). “Institutionalization of Planned Organizational change”. Research in Organizational Bihavior, Vol 2.
-  Hang, M (2007). “Media business benturing a study on the choice of organizational mode”. Jonkoping International Business School.
-  Honeybourne, John; Michedl, Hill; Hellen, Moors (2000). Physical Education and Sport. Stanly Thones.
-  Ilhan, L. , Genser, E (2012). “The media as the factor of tending to sport in children: a study after a tv competition program named as Ice dancing”. Nigde University Journal of physical education and sport sciences 6 (1): 85-93.
-  Jones L. E.  Lee, J. Semanik, P. Cox C. Dunlop, D. Chang, R. W (2011). “Relationship Between Beliefs, Motivation, and Worries About Physical Activity and Physical Activity Participation in Persons With Rheumatoid Arthritis Care & Research”. Vol 63, No 12. pp: 1700-1705.
-  Khaw, K. T. Wareham, N. Bingham, S. Welch, A. Luben, R. Day, N (2008). Combined Impact of Heath Behaviours and Moritality in Men and Women: The Epic-norfolk Prospective Population Study.PLOS Med, Vol 5, No 1.
-  Kostova, T, and Roth, K (2002). “Adoption of an organizational Practice by subsidiaries of Multinational Corporations: Institutional and Relation Efects”. Aca Manage J. Vol 45. pp 215-233.
-  Miles, A. Rapoport, L. Wardle, J. Afuape, T. Duman, M (2001). “Using the mass media to target obesity: an analysis of the characteristics and reported behavior change of participants in the BBC’s ‘Fighting Fat, Fighting Fit’ campaign”. Health Educ Res. Vol 16. pp: 72-357.
-  Nicholson, Mattew (2009). “Sport and the media managing the nexus”. ISBN-13: 9780750681094. http//bppkx. elsevier. Com.
-  Scott, R (2001). Institutions and organization. Sage publication. P: 198.
-  Victorian Curriculum and Assessment Authority (2010). VCE physical education (2011-2014). Unit 3: Social Ecological Model. Melborne.
-  Zorba, E (2012). “The Perception of Sport for all in the World and in Turkey”. The online Journal of Recreation and Sport. Vol 1. No 4.