با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش تبلیغات بر جذب نوجوانان پسر به مدارس تکواندوی شهرستان زنجان بر‌اساس الگوی AIDA ‌است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی که به شکل میدانی به اجرا در آمده و جامعة آماری آن را همة تکواندو‌کاران پسر شهرستان زنجان(12- 18 سال) در سال 93 تشکیل می‌دادند که تعداد آن‌ها 360 نفر بود. حجم نمونه آن نیز طبق جدول مورگان 186 نفر تعیین شد. ابزار گرد‌آوری داده‌ها پرسشنامه 20 سوالی لیکرتی محقق ساخته‌ای که روایی صوری و محتوایی آن توسط کارشناسان ورزشی رشتة مربوطه و اساتید دانشگاه مورد تایید قرار گرفت و برای بررسی روایی سازه از تحلیل اکتشافی و تاییدی استفاده شد و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 80 /0 محاسبه شد. پرسشنامة حاضر دارای 4 مؤلفه: جلب‌توجه، علاقه‌مند‌سازی، تحریک‌تمایل و متقاعد‌سازی برای خرید(جذب)، بود که برای تجزیه تحلیل داده‌های آن از دو روش آمار توصیفی(شاخص‌های گرایش مرکزی و شاخص‌های پراکندگی) و آمار استنباطی(آزمون‌های کلموگروف اسمیرنوف، آزمون‌های t تک نمونه‌ای، t مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه، مانووا و آزمون کروسکال والیس) استفاده شد. نتایج یافته‌ها نشان داد که تبلیغات بر-اساس الگوی آیدا بر جذب نوجوانان پسر به مدارس تکواندوی شهرستان زنجان مؤثر بوده و از بین مؤلفه‌های چهار‌گانه الگوی مذکور، بالاترین میانگین برای جذب، مربوط به مؤلفه علاقه‌مند‌سازی با میانگین 5/3 و پایین‌ترین میانگین برای جذب، مربوط به مؤلفه جلب‌توجه با میانگین 69/1 بوده است و همچنین مقطع تحصیلی بر جذب نوجوانان معنادار بوده ولی در مورد سن، درجه کمربند و سابقه قهرمانی تفاوت معناداری گزارش نشد.

کلیدواژه‌ها

-  آقا‌محسنی فشمی، علی (1388). "ارزیابی اثر‌بخشی تبلیغات تلویزیونی بیمة عمر و سرمایه‌گذاری بیمة پارسیان". پایان‌نامة کارشناسی-ارشد. دانشگاه تهران.
-  احدی، حسن؛ جمهری، فرهاد (1392). روان‌شناسی رشد: نوجوانی، بزرگسالی. چاپ پنجم. قم: نشر آیندة درخشان.
-  امیری، علی (1387). "بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیون بر جذب حسابهای قرض‌الحسنه در بانک تجارت". پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مدیریت بازرگانی. دانشگاه شهید بهشتی.
-  اسماعیلی، نرگس؛ گودرزی، محمود (1392). "رتبهبندی ابزارهای روابط عمومی بر مبنای مدل AIDA در بخش تولیدی صنعت ورزش با روش AHP. "پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال اول. شمارة اول.
-  افجه، سید علی‌اکبر؛ منصوری مؤید، فرشته (1392). "ارزشیابی اثربخشی آگهیهای بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن". فصلنامة مطالعات مدیریت بهبود و تحول. شمارة 47.
-  جلیل‌وند، محمد‌رضا؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید (1390). "تأثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجی در شهر اصفهان". فصلنامة تحقیقات جغرافیایی. سال 26. شمارة چهارم. شمارة پیاپی 103.
-  حسینی، سیده‌زهرا؛ حسینی، میرزا حسن؛ باقری، سید محمد (1388). "تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان بر مبنای مدل آیدا و ارائة الگوریتم ساخت یک تیزر تبلیغاتی". مجلة پژوهش‌های مدیریت. سال دوم، شمارة 5.    
-  خداداد حسینی، حمید؛ روستا، احمد؛ خلیلی شجاعی، وهاب (1389). تبلیغات از تئوری تا عمل. تهران: انتشارات حروفیه.
-  خلیفه، سید ‌نعمت (1384). "بررسی میزان اهمیت برخی عوامل مؤثر در موفقیت تکواندوکاران از دیدگاه مدیران و مربیان". پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
-  ‌روستایی، عبدالله؛ حقیقی، محمد؛ روشن، سید ‌علیقلی (1388). "ارزیابی اثر‌بخشی تبلیغات شرکت صنعتی زرین غزال (دایتی) با استفاده از مدل AIDA"، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی، به آدرس: www.cirilica.com/paper-MIEACO1-MIEACO1-245.htm1
-  روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید (1391). مدیریت بازاریابی، چاپ شانزدهم.تهران: انتشارات سمت.
-  ربیعی، علی؛ محمدیان، محمود؛ برادران جمیلی، بیتا (1391)." ارزیابی اثر‌بخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهم‌ترین عامل در افزایش اثر‌بخشی آن در سطح شهر تهران". دو فصلنامة تحقیقات بازاریابی نوین. سال اول. شمارة 2.
-  ساعی، علی؛ نائیجی، مختار؛ رضایی، محمد (1389). "ارتباط بین تبلیغات و جذب گردشگر فرهنگی در ایران (مطالعة موردی گردشگران خارجی فرهنگی اصفهان)". فصلنامة جامعه‌شناسی تاریخی. سال اول. شمارة 4.
-  سلطانی، مرتضی (1387). "تأثیر برگزاری لیگ برتر تکواندو بر ارتقای سطح تکواندو کشور از دیدگاه مربیان و ورزشکاران". پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
-  شکرگزار، صائب؛ حیدرزاده، کامبیز (1391). "تأثیر تبلیغات و شخصیت برند بر تصمیم خرید". پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد.گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
-  عباسی، سمیرا؛ علی‌پور، حمید‌رضا (1389). "تحلیل تأثیر تبلیغات بر گردشگری و بررسی ابزار تبلیغاتی مؤثر بر جذب گردشگران". پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
-  علی‌پور، مهرداد؛ کواروئی، مهدی (1389). بازاریابی و مدیریت بازار (با نگرش مدرن). تهران: انتشارات مهکامه.
-  فاکس، جو (1391). آموزش گام به گام تکواندو. (ترجمة مجید غلام‌پور). چاپ ششم. قم: انتشارات سپهر اندیشه.
-  کاووس کلاسی، لیما (1383). "بررسی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی بر نوجوانان". پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی،
واحد تهران مرکزی (روزنامه‌نگاری).
-  کروبی، مهدی؛ محمدیان، مجتبی (1390). "سنجش دیدگاه گردشگران در مورد اثرگذاری رسانهای تبلیغی در دفاتر خدمات مسافرتی". فصلنامة علوم اجتماعی. شمارة 45.
-  مطلبی، محمد‌قادر؛ علی‌پور، مهرداد؛ خداوردی، یداله (1391). "بررسی کارکردهای مدل AIDA بر واکنش روانی و رفتاری مشتریان بانکها و ارائة مدل". پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، دانشکدة مدیریت.
-  ملکی، امیر‌رضا (1383). "ارزیابی اثربخشی تبلیغات در صنایع غذایی ایران (گروه صنایع غذایی کاله) براساس الگوی AIDA". پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران.
-  موسویان، اکرم‌السادات؛ فیروزیان، علی‌اکبر؛ فرهنگی، محمود (1388). "بررسی اثر‌بخشی تبلیغات شرکت ملی گاز ایران در راستای بهینه‌سازی مصرف". مجلة مدیریت بازاریابی. شمارة 7.
-  مطلبی، محمد قادر (1389). "بررسی کارکردهای مدل AIDA بر واکنشهای روانی و رفتاری مشتریان بانکها در شهر زنجان و ارائة مدل"، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
-  محمدیان، محمود (1391). مدیریت تبلیغات. تهران: انتشارات حروفیه.
-  مشایخ، علی‌اکبر (1388). "مقایسة خودپندار بدنی تکواندوکاران پسر تیم ملی نوجوانان ایران با همتایان دختر و همتایان فوتبالیستشان". پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه تهران.
-  ناهیدی، محبوبه؛ مهرانی، هرمز؛ فروزنده، لطف‌اله (1388). "بررسی تأثیرگذاری رسانههای تبلیغاتی و رتبهبندی آنها از دید مشتریان بر اساس مدل در شرکت تولیدی اخوان جم". کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور مرکز گلستان.
-  هراتی‌ثانی، محبوبه؛ اسد‌اله، هوشنگ (1385). "بررسی ارزیابی اثربخشی تبلیغات بیمة ایران بر روی رفتار مصرفکنندگان (بیمه‌گذاران) براساس مدل AIDA ". قابل دسترسی در سایت: http:// www.irc.ac.ir/chekideh/?id=2  
-         Anonymous (2010). "Marketing – print advertising". Marketing Weekly News. Atlanta. Pg 25.
-         Belch, G. & Belch, M. (1998). "Advertising and promotion, Homewood". New York. Fourth Edition. pg 102.
-         ‌Brierley . S (2002). “ The Advertising” Hand book. Routledge. London: uk.
-         Bir, A (2003). Consumer socialization: A Theoretical and Empirical Anxlysis. journal of Marketing Reseadrch, 15. pp 599-609.
-         Hackley.C (2005). Advertising and promotion: communicating brands. SAGE. London.
-         How kinz, D (2007). Behavioral consumer Analytical: concepts &Theories, cases & practices. marketing strategy.uk: British library catalouging. oxford. pp 174-176.
-         ‌Imran Anwar Mir. “consumer Attitudinal Insights about social Media Advertising”. The Romanian Economic gournal. 2013 vol: xv lssue: 45 pages 265-288.    
-         Kotler, Ph. & Armstrorng, G (2000).” The principles of Marketing’’.
-         liesse, J. & Levin, G (1994). Advertising, Advertising Age. Chicago. vol 65, lss.17.pp 3.
-         Mack‌kay. A (2005). The practice of Advertising. 5 th Ed. Sydney: Elsevier Butter worth- Heinemann.
-         Moore, R,L. &‌ Stanley, T,J (2002). The effect of Marketing- research. journal of marketing research 15. PP 222-231.
-         Mc Donough, J (2003). Encyclopedia of Advertising, Fitzory Dearborn–An imprint of the Taylor and Francis Group. New York. First Edition, pg 1254.
-         Owolabi,A.O; & Mag bagbeola, J,A (2013).”The impact of advertising on the sales of insurance products in sub- Saharan Africa”. International journal of current research, 3 (6),251-250
-         S.M.I‌llyashenko I.Y.Ivanitskiy (2012). “Marketing Menedzment Innovacij”. sumy state university. PP 57-66.
-         Wang.Lee, Moore. Clint (2011). “ impact of sport Environments advertising on consumer behavior with other environments”. Econmic science Magazine, vol: v lssue. pp 58-75.
-         Yeva Martinez, Teresa Montaner, jose M. pina (2010). “Brand extension feed back: The role of advertising”. journal of Business Research 62. pp 305-313.
-         Yoh,T.M; Gordon, B (2004). “The effect of gender on teens athletic footwear purchasing”. jeju university: korea.
-         Z.kumar Gupta, D (2007). Impact of celebrity Endorsement on consumer Buying Behaviour and Brand Building. Department of Business Management. GJ. University Hisar (In dia) January 1.