با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

با توسعه چشمگیر ورزش در دهه‌های اخیر و تبدیل آن به یک صنعت بزرگ و پرمخاطب، مباحث حقوقی مربوط به آن نیز غامض‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. عرصه ورزش باتوجه به شرایط و مقتضیات منحصربفرد خویش، از قواعد حقوقی ویژه‌ای برخوردار است که در بسیاری از ابعاد اساساً آن را از دادگاه‌ها و محاکم عمومی متمایز می‌سازد. رویه میانجی‌گری از نیمه دهه هفتاد میلادی، با تمسک به روش‌های غیرکیفری برای حل اختلافات شکل گرفت و نظام عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داد. وجود میانجی‌گری در محاکم ورزشی نوعی مزیت برای ورزش است که طرفین بدون حضور در مجامع رسمی دادگاهی، مشکلات خود را با منطق و عدالت در بین خود حل وفصل می‌کنند. با چنین رویکردی، دیوان بین‌المللی حَکَمیت در ورزش با هدف فراهم نمودن ابزاری سریع و کم‌هزینه برای حل اختلافات عرصه ورزش ایجاد شده است. این مقاله به تبیین و معرفی میانجی‌گری و مزایای استفاده از آن در ورزش می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

- سماواتی پیروز، امیر (1385). عدالت ترمیمی، تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن. تهران: نگاه بینه.
-  شعبانی مقدم، کیوان (1393). دیوان بین‌المللی حَکَمیت در ورزش. تهران: اندیشه‌های حقوقی. ص 16-28.
-  شعبانی مقدم، کیوان؛ طاهری، حمیدرضا؛ یوسفی، بهرام (1392). حقوق ورزشی. تهران: اندیشه‌های حقوقی. ص 126-115.
- حسینی، سید محمد (1387). "نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ‌دهی به نقش هنجارها". مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. شمارة 45. ص8.
-         مصلحی، حسین‌علی؛  صادقی، محسن (1383). نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل‌و‌فصل اختلاف (ADR). نامة مفید. مجلة دانشگاه مفید شمارة 46. ص11.
-  Blackshaw, I (2000). ‘Resolving sports disputes the modern way by mediation’.
-  Champion, W. T (2004). Fundamentals of Sports Law. St. Paul, MN: Thomson/West.
-  Chereji, C.R. (2013). Negociere si Mediere in Organizatii publice. Bucureşti: Tritonic.
-  Chereji, C.R., Pop, A.G. (2014). “Community Mediation. A Model for Romania”. Transylvanian Review of Administrative Sciences, no 41 E. 2014.
-  Court of Arbitration for Sport. “20 Questions About the CAS”. http://www.tas-cas.org/en/20questions.asp/4-3-231-1010-4-1-1/5-0-1010-13-0-0 (last visited Oct. 7, 2009).
-  Court of Arbitration for Sport. “History of the CAS”. http://www.tas-cas.org/ statutes (last visited Oct. 7. 2014).
-  Court of Arbitration for Sport, “History of the CAS”, http://www.tas-cas.org/ rules (last visited Oct. 7, 2014).
-  Court of Arbitration for Sport, “History of the CAS”, http://www.tas-cas.org/ mediation-rules (last visited Oct. 7, 2014).
-  Goodrum, N. (2013). Mediation In Sports Disputes: Lessons From The Uk. Lawinsport.
-  Healy, D. Sport and the Law, University of New South Wales Press,2005.
-  Hesse, V. (2014). Is Mediation Suitable To Resolve Sports Related Disputes? Law in Sport.
-  McAuliffe, W; Rigozzi, A. (2013) Sports Arbitration. The European, Middle Eastern and African Arbitration Review.
-  Nafziger, J. (2002). “Dispute Resolution In The Arena Of International Sports Competition”, The American Journal Of Comparative Low, American Society Of Comparative Low, Vol 50.
-  Nafziger, J. (2009). Sport, Mediation and Arbitration, T.M.C. Asser Press.
-  Nelson, N., Stipanowich, T. (2004). Commercial Mediation in Europe: Better Solutions for Business. International Institute for Conflict Prevention&Resolution.
-  Newmark, C, ‘Is mediation effective for resolving sports disputes?’ (2000) International Sports Law Journal 37.
-  Slotnik, S. (2014). Arbitrate or Mediate but don’t Litigate Entertainment Disputes.
-  Stenelo L.G. Mediation in International Negotiations. Lund. Student Litterature. 1972.
Zhao, X. , Lynch, J. G; Chen, Q. (2010) Reconsidering Baron and Kenny: Myths and Truths about Mediation Analysis. Journal of Consumer Research. 37. pp 197-206.