با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت رفتار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد فرسودگی شغلی با رفتار انحرافی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی به تعداد 105نفر بودند که از نظر تمامی آن‌ها استفاده شده است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون و پرسشنامه رفتار انحرافی بنت و رابینسون می‌باشد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین فرسودگی شغلی و ابعاد آن با رفتار انحرافی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین تحلیل رفتگی هیجانی، مسخ شخصیت و ناکارآمدی شغلی با رفتار انحرافی به ترتیب، 61/0، 48/0، 47/0 می‌باشد. همچنین ضریب همبستگی متغیر فرسودگی شغلی با رفتار انحرافی 56/0 بود. بعلاوه آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای تحلیل رفتگی هیجانی، مسخ شخصیت و ناکارآمدی شغلی پیش‌بینی کننده‌های خوبی برای متغیر رفتار انحرافی هستند و 54/0 از تغییرات این متغیر را تبیین می‌نمایند. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان انتظار داشت با بهبود وضعیت فرسودگی شغلی افراد، رفتار انحرافی آن‌ها را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

-    امیری، مجتبی؛ اسدی، محمودرضا؛ دلبری راغب، فاطمه (1390). "بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در میان کارکنان بانک و ارائة راهکارهای بهبود وضعیت آن". مدیریت بازرگانی. 3(7). ص 56-37.
-    خراسانی، حامد؛ خانی، داوود (1393). "بررسی علل و پیامدهای فرسودگی شغلی، دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی". قوچان.
-    سلمانی، داود؛ رادمند، محبوبه (1388). "بررسی نقش سازمان و مدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی". نشریة مدیریت دولتی. 1(3). ص 68-51.
-    عبدالملکی، سعید (1389). "فرسودگی شغلی"، نشریة شادکامی و موفقیت. 76: ص 59-58.
-    قاسمی روشناوند، جواد؛ خوشبختی، جعفر (1393). "ارتباط مشارکت کارکنان، مقاومت در برابر تغییر و تحلیل­رفتگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ". پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. 3(1). ص 84-73.
-    کرد تمینی، بهمن؛ کوهی، ملیحه (1390). "بررسی رابطة تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان ادارة پست شهرستان زاهدان و گرگان"،. پژوهش‌های مدیریت عمومی. 4(14). ص 144-129.
-    گل‌پرور، محسن؛ جوادیان، زهرا؛ مصاحبی، محمدرضا؛ واثقی، زهرا (1392). "نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتار انحرافی". مطالعات روان‌شناختی. 9(2).ص 82 -49.
-    گل‌پرور، محسن؛ نیری، شیرین؛ مهداد، علی (1388). "رابطة ارزش‌های سازمانی با استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی در کارکنان شرکت ذوب ‌آهن"، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 42. ص 67-46.
-    گل‌پرور، محسن؛ واثقی، زهرا؛ جوادیان، زهرا (1391). "نقش تعدیل‌کنندة مهارت‌های کاری در رابطة استرس، احساس انرژی و فرسودگی با رفتار انحرافی، مدنی- سازمانی و خلاقیت"، فصلنامة سلامت کار ایران. 9(4). ص 70-58.
-    ملک‌آرا، بهمن (1388). "بررسی رابطة مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان ادارة کل امور مالیاتی آذربایجان غربی در سال مالی 1386". فصلنامة تخصصی مالیات. 4(52). ص 98-81.
-  Heeb, J. L., Haberey-Knuessi, V. (2014). Health Professionals Facing Burnout: What Do We Know about Nursing Managers?, Nursing Research and Practice, 2014: 1-7.
-  Christian, J. S., Ellis, P. J. (2014). The Crucial Role of Turnover Intentions in Transforming Moral Disengagement Into Deviant Behavior at Work, Jornal of Business Ethics 119:193–208
-  Ernst and Young. (2003). Fraud: The unmanaged risk, 8th global survey. London: Ernst and Young.
-  Nair,N., Bhatnagar, D. (2011). Understanding Workplace Deviant Behavior in Nonprofit Organizations Toward an Integrative Conceptual Framework, Nonprofit Management & Leadership, 21(3): 289- 309.
-  Everton, W. J., Jolton, J. A., Mastrangelo, P. M. (2007). Be nice and fair or else: understanding reasons for employees’ deviant behaviors, Journal of Management Development, 26(2): 117-131.
-  Fox, S., Spector, P.E., & Miles, D. (2001). Counterproductive work behaviors (CWB) in responses to job stressors and organizational justice: some mediator and moderator tests for autonomy and emotions. Journal of Vocational Behavior, 59:291-309.
-  Freadenberger J.J.(1975). The Staff  Burnout Syndrome In Alternative Institutions, Psychiatry, Theory, Research And Practice, 12(1): 73-82.
-  Golparvar, M., Dehghan, S., Mehdad, A. (2014). Relationship between Emotional Exhaustion and Deviant Behaviors: Moderating Role of Big Five Personality Traits, International Journal of Scientific Research in Knowledge, 2(6): 285-296.
-  Griffin, R. W., O’Leary-Kelly, A. M. (2004). The Dark Side of Organizational Behavior, the organizational frontiers series, John Wiley & Sons.
-  Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., Berliner, S. & Shapira, I. (2006). Burnout And Risk Of Cardiovascular Disease: Evidence, Possible Causal Paths, And Promising Research Directions, Psychological Bulletin, 132(3): 327-353.
-  Mulki, J.P., Jaramilo, F., & Locander , W.B. (2006). Emotional exhaustion and organizational deviance: can the right job and a leader's style make a difference, Journal of Business Research , 59:1222-1230
-  O’Brien, K.E. (2008). A stressor-strain model of organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior, A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of Philosophy, University of South Florida.
-  Robinson, S. L., Bennett, R. J. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: a multidimensional scaling study, Academy of Manajement Journal, 38(2): 555-572.
-  Shirom, A.(2010). Employee Burnout And Health,Current Knowledge And Future Research Paths, Contemporary Occupational Health Psychology: Global Perspectives On Research And Practice,1: 59-77..