با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تجارب مشتریان از خدمات کلوپ های ورزش های آبی جزیره کیش بود. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و روایی آن توسط متخصصان و استادان دانشگاه تأیید شد. پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد. از میان 385 پرسش نامه ای که توزیع شد، 350 پرسش نامه تکمیل و عودت داده شد. جامعه آماری شامل مشتریان همه کلوپ های ورزش های آبی جزیره کیش بوده و از نمونه در دسترس استفاده شد.در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت جمعیت شناسی پاسخ دهندگان و همچنین پاسخ های آنان به سوالات تحقیق و در بخش آمار استنباطی از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. بدین منظور از نرم افزارهای MS-Excel ، SPSS ver 18و Lisrel ver 8.80 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس تجارب مشتریان از کلوپ های ورزش های آبی تمامی روابط مدل مفهومی به غیر از تأثیر متغیر ارزش دریافت شده بر متغیر وفاداری از نظر آماری، معنی دار هستند. به عبارت دیگر ارزش دریافت شده بر متغیر وفاداری به صورت مستقیم تأثیر معنی داری ندارد بلکه تأثیر آن بر وفاداری از طریق متغیر رضایتمندی است .

کلیدواژه‌ها

-       حاج‌کریمی، عباسعلی؛ مکی‌زاده، وحید؛ جمالیة بسطامی، بهتاش (1388). "بررسی ارتباط کیفیت مواجهه خدمت و وفاداری مشتریان در سازمان‌های خدماتی تجاری". نشریة چشم‌انداز مدیریت. شمارة 32. ص 47-29.
-       سید‌عامری، میر‌حسین؛ بهرامی، سوران؛ صیادی، محمد امین (1391). "بررسی رابطة بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی سر پوشیدة دولتی و خصوصی شهر ارومیه". فصلنامة علمی پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. دورة 1. شمارة 3. ص 18-11.
-       شکاری، غلامعباس؛ رأفتی، محمد (1391). "بررسی و سنجش کیفیت خدمات بر اساس مدل servperf و رابطة آن با وفاداری مشتری در بانک سامان". شمارة 88. ص 107-98.
-       علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛کوزه‌چیان، ‌هاشم؛ جلالی فراهانی، مجید؛ترکی، مریم (1389). "بررسی و مقایسة رضایتمندی مشتریان زن باشگاه‌های بدن‌سازی خصوصی و دولتی شهر تهران". نشریة مدیریت ورزشی. شمارة 5. ص 140-127.
-      کوزه­چیان هاشم، گوهر رستمی، حمید رضا؛ احسانی، محمد (1388). "مقایسة رضایتمندی مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی خصوصی و دولتی مردان شهر تهران". نشریة مدیریت ورزشی (حرکت). شمارة 1. ص 49-37.
-  Bodet G (2006). “Investigating Customer Satisfaction in a Health Club Context by an Application of the Tetra Classe Mode”. European sport management quarterly. 6 (2). pp 149-165.
-  Brady M.K,Voorhees C.M, Cronin J.J; Bourdeau B.L (2006). “The Good Guys Don’t Always Win: The Effect of Valenceon Service Perceptions and Consequences”. Journal of Services Marketing, 20 (2).  pp 83–89.
-  Caruana A (2002). “Service loyalty: The Effects of Service Quality and the Mediating Role of Customer Satisfaction”. European Journal of Marketing. 36 (7/8). pp 811−828.
-  Clemes M.D, Brush G.J, & Collins M. J (2011). “Analysing the Professional Sport Experience: A Hierarchical Approach. Sport Management Review”. 14 (4). pp 370–388.
-  Fecikova I (2004). “An Index Method for Measurement of Customer Satisfaction”. The TQM Magazine Vol 16 (1). pp 57-66.
-  Fredrick A. Frost B. & Mukesh U (2000). “Inter Survival-an Internal Adoption of the GAP Model in a Large Service Organization”. Journal of Service Marketing. 14 (5). pp 358-377.
-  Gallarza M.G, GilSaura I.G; Holbrook M.B (2011). “The Value of Value: Further Excursions on the Meaning and Role of Customer Value”. Journal of Consumer Behaviour, Vol 10. pp 179–191.
-  Homburg C. Koschate N. & Hoyer W.D (2005). Do Satisfied Customers Really Pay More? A Study of the Relationship between Customer Satisfaction and Willingness to Pay. Journal of Marketing, 69 (2). 84–96.
-  Howat G ; Assaker G. (2012). The Hierarchical Effects of Perceived Quality on Perceived Value, Satisfaction, and Loyalty: Empirical Results from Public”, Outdoor Aquatic Centres In Australia. 185. pp1-17.
-  Howat G. Crilley G. & Mc Grath R (2008). “A Focused Service Quality, Benefits, Overall Satisfaction and Loyalty Model for Public Aquatic Centers”. Managing Leisure, 13(3). pp 1–23.
-  Lam E.T.C, Zhang J.J & Jensen B.E (2005). “Service Quality Assessment Scale (SQAS): An Instrument for Evaluating Service Quality of Health-Fitness Clubs”. Management in Physical Education and Exercise Science. 9. pp 79-111.
-  Lee J.H, Kim H.D, Ko Y.J, Sagas M (2010). “The Influence of Service Quality on Satisfaction and Intention: A Gender Segmentation Strategy”. Sport Management Review. 14 (1). PP 54-63.
-  Li X; Petrick J. F (2010). “Towards an Integrated Model of Loyalty Formation: The Role of Quality and Value. Leisure Sciences”.32. pp 201–221.
-  Rundle T. S (2005). “Exploring Loyal Qualities: Assessing Survey-Based Loyalty. Journal of Services Marketing”. 19 (7). pp 492–500.
-  Silcox S. & Soutar G.N (2009). “Patrons’intentions to Continue Using a Recreation Centre: A Suggested Model. Managing Leisure”. 14 (3). pp 177–194.
-  Su L, Yen A (2004). “Customer Satisfaction Measurement Practice in Taiwan Hotels”. Hospitality Management. 23(4). pp 397-408.
-  Theodorakis N D, Kostas A, Tsigilis N, Karvounis S (2013). “Predicting Spectators’ Behavioural Intentions in Professional Football: The Role of Satisfaction and Service Quality”. 16. pp 85-96.
-  Tsiotras G, Tsitskari E.D (2006). “Measuring Service Quality in Sport Services. Total quality management”. 17(5). pp 623-631.