با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس جسمانی و نگرش به ورزش، با مشارکت ورزشی در بین زنان بود. روش تحقیق، روش همبستگی مبتنی بر تحلیل ماتریس کواریانس می باشد. جامعه آماری، زنان 29-15 سال شهر یاسوج است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 240 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار سنجش مشارکت ورزشی و نگرش به ورزش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است و ابزار سنجش عزت نفس جسمانی، مقیاس عزت نفس جسمانی(PSES) است که اعتبار آنها با استفاده از اعتبار سازه ای به روش تحلیل عاملی و پایایی آنها با استفاده از همسانی درونی به روش کودر-ریچاردسون و آلفا کرانباخ مورد سنجش قرار گرفت. یافته های توصیفی تحقیق نشان داد مشارکت ورزشی زنان در هر سه خرده مقیاس مشارکت ورزشی به ویژه ورزش گروهی، پایین است. اما یافته های تحلیلی تحقیق با استفاده از مدل معادله ساختاری نشان داد، رابطه معناداری بین متغیرهای تحقیق وجود دارد و متغیرهای عزت نفس جسمانی و نگرش به ورزش، قادرند 54 درصد واریانس مشارکت ورزشی را تبیین کنند. نتیجه گیری تحقیق حاضر این است که موانع فرهنگی نقش مهمی در مشارکت ورزشی زنان دارند و با توجه به ضرورت ورزش برای زنان، تغییر برخی الگوهای فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

احسانی، محمد؛ عزب‌دفتران، مریم (1382). "بررسی عامل‌های بازدارندة مشارکت فعالیت‌های ورزشی دختران دانشجو". المپیک. شمارة 24. ص 29-41.
-احمدی، سیروس؛ نادریان، مسعود؛ کارگر، سعید (1392ب). "بررسی رابطة اعتماد اجتماعی و مراجعة زنان به باشگاه‌‌های ورزشی". پژوهش‌های معاصر در علوم ورزشی.(6)3. ص 1-9.
-احمدی، سیروس؛کارگر، سعید (1392الف). "بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل روانی اجتماعی مؤثر بر آن". جامعه‌شناسی کاربردی. شمارة 52. ص 189-210.
-انورالخولی، امین (1381). ورزش و جامعه. (ترجمة حمید‌رضا شیخی) تهران: انتشارات سمت.
-بوهنر، جرد؛ وانک، میکاییل (1382). نگرش و تغییر آن. (ترجمة منیژه صادقی). تهران: نشر ساوالان.
-سیدعامری، میرحسن؛ جامعی، فاطمه (1393). "تببین عوامل مؤثر بر گرایش مردم به ورزش‌های همگانی و قهرمانی با تأکید بر نقش رسانه‌های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت‌بدنی استان کردستان". پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. دورة 3. شمارة 9. ص 72-61.
-صالحی، جواد؛ رحمانی، احمد (1389). "نقش اضطراب اجتماعی اندام در تعیین انگیزة مشارکت در تمرینات ورزشی". رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی. شمارة 6. ص 81-.101
-قدسی، علی‌محمد؛ افشارکهن؛ جواد؛ عطارد، احمد (1392). "بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت‌های ورزشی". مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان. (2)11. ص 167-196.
-گودرزی، محمود؛ اسلامی، ایوب؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة ورزش همگانی از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. دورة 4. شمارة 15. ص 27-11.
-لهسایی‌زاده، عبدالعلی؛ جهانگیری، جهانگیر؛ تابعیان، حسن (1385). بررسی عوامل مؤثر بر علاقه دانشجویان به ورزش. مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. (2)24. ص 95-105.
-محسنی، منوچهر (1379). بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران. تهران: دبیرخانة شورای فرهنگ عمومی کشور.
-Ajzen,J (1988). Attitudes, personality and behavior, Open university press, Milton keynes. Uk.
-Ajzen,I (1996). "The directive influence of attitudes on behavior". In P.M.Gollwitzer,& J.A.Bargh (Eds), The psychology of action: Linking cognition and motivation to behavior. (pp 385-403). NewYork,Guilford Press.
-  Altintas,A;Asci,F.H (2008). "Physical self-esteem of adolescents with regard to physical activity and pubertal status". Pediatric Exercise Science, 20(2): pp 142-156.
-  Baron,R.A; Branscombe,N.R (2012). "Social psychology". NewYork.Pearson.
-  Baumeister, R; Smart, L; Boden, J (1996)."Relation of threatened egoism to violence and aggression: the dark side of high self esteem". Psychological Review,103:5–33.
-  Baumeister,R;Campbell,J.D; Krueger,J.I;Vohs,K.D (2003)."Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles"? Psychological Science in the Public Interest, 4(1):pp 1-44.
-  Bowker,A; Gadbois,S; Becki,C (2003). "Sport participation and self – esteem: Variations as a function of gender and gender role orientation". Sex Role. pp49: 47-58.
-Branden, N (1994). "The six pillars of self-esteem". New York: Bantam Books.
-Bric, G; During, A; Maguire,R; Pearton, E (1993)."The sports process a comparative and development approach". Human Kinetics, Champagn. pp71-80.
 -Brewer, B.W; Diehl, N.S; Comelius, A.E; Joshua, M.D. Van Raalte, J.L (2004). "Exerciseing caution : Social physique anxiety and protective self-presentational beharvior". Journal of Science and Medicine in Sport. 7,1; PP:47-55.
 -Cash,T.F (2003). Cognitive-behavioral perspective on body image. London, Routledge.
 -Coakley,J (2007)."Sport in society:Issues and controversies".Boston.Mass.Mc Graw Hill.
 -Chochran,W,G (1977). Sampling techniques.NewYork. John Wiley & Sons.p92.
 -Crawford, S; Eklund, R.C (1994). "Social physique anxiety, reasons for  exercise, and attitudes toward exercise settings". Journal of Sport & Exercise Psychology.16. PP:70-82.
 -Emler, N (2001). Self-esteem, The costs and causes of low self –worth. London: Joseph Rowntree Foundation.p2.
 -Fating,K (1999)."Women and sport". Olympic Review. 26: 43-45.
 -Fazio, R. H (2000). "Accessible attitudes as tools for object appraisal:The costs and benefits". In G. R. Maio & J. M. Olson (Eds.).Why we evaluate: Functions of attitudes .Mahwah, NewJersey: Erlbaum. .pp 1–26
 -Feinstein, L (2000)."The relative economic importance of academic, psychological and behavioural attributes developed in childhood".Centre for Economic Performance. London School of Economics.p1.
 -Furnham, A. and Lowick, V (1984)."Lay theories of the causes of alcoholism". British Journal of Medical Psychology.57: pp 319–32.
 -Gratton.C;Peteraylor,A (2000). Economic of sport and recreation. London, E & FN Spon. pp33-35.
 -Hansford, B.C. and Hattie, J.A (1982)."The relationship between self and achievement performance motivation".Review of Educational Research, 52:123–42.
 -Heatherton,T.F; Polivy, J (1991)."Development and validation of a scale for measuring state self-esteem". Journal of Personality and Social Psychology, 60: 895–910.
 -Hylton,K; Bramham, P (2008). "Sports development: Policy, process and practice". London, Routledge.
 -Kaplan, H.B (2006). "Self –esteem and deviant behavior, A critical review and theoretical integration". In: Extending self-esteem,Theory and research, Edited by: Owners,T; Stryker, S; Goodman,N, Cambridge, Cambridge University Press.pp375-399.
 -Kassin,S ; Fein,S ; Markus,H.R (2011)."Social psychology". Australia,Wadswoth Cengage Learning. P72.
 -Kay, T; Jeans,R (2008).”Women, Sport and gender in equity”. Sport and society a student in troduction edited, Sage Publication.
 -Kendall,D (2012). “Sociology in our times, The essentials”. Australia,Wadsworth Cengage Learning.
 -Lantz C.D; Hardy C.J; Ainsworth B.E (1997). “Social physique anxiety and perceived exercise behavior”. Journal of Sport Behavior, 20: PP:83-93.
 -Moore, J. B; Mitchell, N. G; Beets, M. W;Bartholomew, J. B (2012). "Physical self-esteem in older adults: A test of the indirect effect of physical activity".Sport, Exercise, and Performance Psychology,1(4). pp 231-241.
 -Oxley,D. R; Smith, K; Alford, J; Hibbing, M; Miller, J; Scalora, M;Hatemi, P;Hibbing, J (2008). "Political attitudes vary with physiological traits". Science, 321, 667–1670.
 -Robson, R; McKenna,J (2013). "Sport and health". In K.Hylton, P.Bramham, D.Jackson; M.Nesti (Eds.) Sports development: Policy, Process and practice,London. Routledge.
 -Rubin, M. and Hewstone, M (1998)."Social identity theory’s self-esteem hypothesis: a review and some suggestions for clarification". Review of Personality and Social Psychology,l (2). pp 40–62.
 -Spitzer, B. L; Henderson,K,A;ZivianM,T (1999). "Gender differences in population versus media body size: A comparison over four decades". Sex Role. 40. pp 545-565.
 -Steffenhagen,L.A;Steffenhagen,R.A (1985)."Self esteem and primary demographic characteristics of alcoholics in a rural state".Journal of Alcohol & Drug Education,30. pp 51-9.
 -Taylor, S. E; Brown, J. D (1988). "Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health". Psychological Bulletin,103. pp 193–210.
 -U.S. Department of Health and Human Services. (2012)."Physical activity guidelines for Americans". ODPHP Publication No. U0036. Washington, D.C: U.S. Department of Health and Human Services. Available online:http://www.health.gov/paguidelines.