با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

2 استادیار دانشگاه شهیدباهنر کرمان

3 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تأثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش استادان و دانشجویان ارشد و دکترای تربیت بدنی (3196N=) دانشگاه­های دولتی سراسر کشور بودند؛ که تعداد 436 نفر با روش نمونه­گیری خوشه­ای غیرتصادفی انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر 10 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید و روایی محتوایی (86/0=CVI) محاسبه گردید. به منظور شناسایی عوامل و بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. پایایی درونی کلی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (81/0=α) به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون پارامتریک تی تک نمونه­ای و آنالیز واریانس مکرر در سطح معنی­داری 05/0>P استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 88/49 درصد از کل واریانس­ها مربوط به شش عامل بود. نتایج آزمون تی تک نمونه­ای نشان داد که همه عوامل (ریسک خرید، فرایند خرید، ویژگی کالای ورزشی، ویژگی­های مشتریان و ادراک مشتریان از خرید و فناوری) تأثیر معنی­داری بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی داشتند. در نهایت مشخص شد مدل طراحی شده معادلات ساختاری برای توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی، منعکس کننده یک برازش مطلوب و خوب بود.

کلیدواژه‌ها

  انصاری، منوچهر؛ رحمانی یوشانلوئی، حسین؛ میرکاظمی، محمد؛ جبارزاده، مجید (1391). شناسایی و رتبه‏بندی عوامل تأثیرگذار بر تمایل خرید مشتریان آنلاین با استفاده از MADM.##بابایی، محمدعلی  (1389). بررسی رابطه ویژگی‏های شخصیتی و رفتار خرید کاربران اینترنت در ایران، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره دوم، شماره 4، صص 58-39.##جعفرپور، محمود؛ رحمان سرشت، حسین (1388). ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاه‏های کشور، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 52، صص 247-211.##حسن زاده، مهرداد  (1384). بازاریابی ورزشی، پرسمان.##شکرریز، فاطمه  (1383). بررسی تأثیر عوامل زیرساختی فنی و کاربران، پایان نامه کارشناسی ارشد.##صنایعی، علی؛ صالح نیا، منیره  (1386). ارائه مدل سه بعدی از عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی از دیدگاه مشتریان، اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.##عسکریان، فریبا؛ جعفری، افشار  (1386). بررسی میزان مبادلات بین المللی کالاهای ورزشی ایران در سال های 1377 و 1380، فصلنامه المپیک، سال پانزدهم، شماره 4 (پیاپی 40).##الفت، لعیا؛ خسروانی، فرزانه؛ جلالی، رضا (1390). شناسایی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی و اولویت بندی آن‏ها با استفاده از ANP فازی، مدیریت بازرگانی، دوره 3، شماره 7، صص 36-19.##کشکر، سارا؛ صادقی، رضا؛ قاسمی، حمید؛ کارگر، غلامعلی (1392). تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی و خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان، پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزش، دوره 2، شماره 2 (6 پیاپی)، صص 32-21. ##نظری، محسن؛ بغدادی، مرجان (1392). شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر خریدهای آنی آنلاین در فروشگاه‏های تخفیف گروهی در ایران. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره پنجم، شماره 3، صص 239-223.##
            Andrews, l, & bianchi, c; (2013) consumer internet purchasing behavior in chile, journal of business research.##Andrews, l., kiel, g., drennan, j., boyle, m., & werawardeena, j. (2007). Gendered perceptions of experiential value in using web-based retail channels. European journal of marketing, 41(5/6), 640–658.##chen, s. And chang t. (2003), a descriptive model of online shopping process: some empirical results, international journal of service industry management, vol. 14 no, 5, pp. 556– 569.##Donghun Lee, Galen T. Trail, Hyungil H. Kwon, Dean F. Anderson (2011), Consumer values versus perceived product attributes: Relationships among items from the MVS, PRS, and PERVAL scales, Sport Management Review 14, 89–101.##Fazio, r. H., & zanna, m. P. (1981). Direct experience and attitude-behavior consistency. In b.l. (ed.), advances in experimental social psychology (pp. 161–202) new york:academic press.##Forsythe, s., liu, c., shannon, d., & gardner, l. C. (2006). Development of a scale to measured perceived benefits and risks of online shopping. Journal of interactive marketing, 20(2), 55–75.##Grandon, e., nasco, s., & mykytn, p. (2010). Comparing theories to explain e-commerce adoption. Journal of business research, 64(3), 292–298.##Hofstede,g.(2001).Cultures Consequences: comparing values, behaviors, institutions and organisations. Thousand oaks: sage.##Hwang, s. L. And kranhold, k. (2005), where have all the gerbils gone? Wall street journal, 30 march, p. B1.##Kim jong uk, kim woong jin, park sang cheol (2010). Consumer perceptions on web advertisements and motivation factors to purchase in the online shopping. Computers in human behavior, xxx (x) xxx–xxx.##Lawshe ch.  (1975) a quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28, 563-575.##Lohse, g.l. and spiller, p., (1998) quantifying the effect of user interface design features on cyber store traffic and sales. In chi’98 conference proceedings, acm press, los alamitos, calif, p p 18–23.##Parboteeah, D.V. (2005). A Model of Online Impulse Buying: An Empirical Study. Washington State University.##Song, j, & et al; (2012) examining online consumer’s behavior: a service-oriented view, international journal of information management, vol.32, pp221-231.##Stern, h. (1962). The significance of impluse buying today, journal of marketing, 26(2): 59-62.##