با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق، تدوین مدل معادلات ساختاری مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی در فدراسیون‏ها‏ی منتخب ‏‏‏‏ورزشی ‏‏‏ایران است. ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل پرسشنامه‌ مدیریت مشارکتی (لباف و رنجبر، 1381) و پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی (اسپایدزر، 2007) با روایی صوری و محتوایی استفاده گردیده است. ضریب الفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب 88/0و 96/0 تعیین گردید. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران و نمونه آماری را 269 نفر از بین 22 فدراسیون منتخب که به صورت طبقه‎ای و هدفمند انتخاب شده‌اند، تشکیل می‌دهد؛ تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی می‌باشد که از مدل معادلات ساختاری (مدل ساختاری، تحلیل مسیر) با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل انجام شده است.
یافته‌های تحقیق نشان داد که مؤلفه‌های مشارکت در هدف­گذاری، تصمیم­گیری، حل مشکلات و تغییر و تحول بر مدیریت مشارکتی اثر مستقیم معنی‌داری دارد. مؤلفه‌های سرعت، شایستگی، انعطاف­پذیری و پاسخ­گویی بر چابکی سازمانی اثر مستقیم معنی‌داری دارد؛ در مجموع مدیریت مشارکتی بر چابکی سازمانی در فدراسیون‎های منتخب ورزشی اثر مستقیم و معنی داری دارد و شاخص‌‌های آزمون برازندگی مبین برازندگی مدل تأثیر مدیریت مشارکتی بر چابکی سازمانی در فدراسیون‌های منتخب ورزشی می­باشد. بنابراین می‌توان با تدوین اهداف و استراتژی منسجم و توسعه مشارکت بین مدیران و کارکنان فدراسیون‌های ورزشی، راهکارهای توسعه چابکی سازمانی را در بین فدراسیون‌های ورزشی در آینده مشخص کرد

کلیدواژه‌ها

-    احمدی، علیرضا؛ صابونچی، رضا؛ سبحانی، یزدان؛ حاتمی، سعید. (1390). رابطه چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی، سال دوم، شماره 8، پاییز، صص 77-65.##آذر، عادل؛ پیشدار، مهسا. (1390). شناسایی و اندازه‏گیری شاخص‌های چابکی سازمانی، پژوهش‌های مدیریت، سال چهارم، شماره یازدهم، بهار، صص20-5.##اسلام پناه نوبری، اتابک. (1391). بررسی رابطه هوش هیجانی با چابکی سازمانی در نیروگاه حرارتی تبریز بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق، آبان ماه، تهران. ##آصفی، احمد علی. (1387). بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.##امینی، مهسا؛ میردامادی، سید مهدی. (1386). بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان اثر بخشی مدیران از دیدگاه کارشناسان ستادی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، یافته‌های نوین کشاورزی، سال دوم، شماره 1، پاییز.##باقر زاده، محمد رضا؛ بالوئی جامخانه، عزت الله؛ معافی مدنی، سید رضا. (1389). بررسی وضعیت قابلیت‌های چابکی در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی اداره کل پست مازندران، فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، سال هفتم، شماره 18، تابستان، صص47-37.##پورکیانی، مسعود؛ زند، ندا. (1392). بررسی رابطه بین میزان به کارگیری سیستم‏های اطلاعات منابع انسانی با چابکی سازمان در دستگاه‏های اجرایی شهرستان کرمان مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، 20 و 21 آذرماه.##پیرمرادیان، الهام. (1392). بررسی تأثیر سبک‏های مدیریت بر کار آفرینی کارکنان سازمانهای دولتی شهرستان سمیرم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده علوم انسانی و مدیریت.##جعفرنژاد، احمد؛ شهائی، بهنام. (1386). مقدمه‏ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک، تهران: مؤسسه نشر کتاب مهربان، چاپ اول##جوانمردی، محمد؛ رنجیرچی، سید محمود؛ کرباسیان، مهدی؛ خبوشانی، اعظم. (1390). شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه‎های عصبی RBF جهت ارتقا پدافند غیر عامل مجله علمی و پژوهشی علوم و فناوری پدافند غیر عامل، سال دوم، شماره 2، تابستان، صص 82-71.##حسن زاده، رمضان؛ اثنی عشری، ابوالقاسم؛ منزوی ثانی، فاطمه؛ فریور، سهیلا. (1384). اثر مدیریت مشارکتی بر بهره_وری و نوآوری سازمان. نشریه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، زمستان، شماره 1، صص74-63.##حسنی کاخکی، احمد. (1390). مدلی برای تبیین نقش مشارکت در بهبود بهره‏وری کارکنان بخش دولتی: تحقیق موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران. رساله دکترای تخصصی (چاپ نشده)،  دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.##حضوری، محمد جواد. (1385). بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی و تمایل به تغییر کارکنان دانشگاه پیام نور و ارائه راه‏کارهای استقرار نظام پیشنهاد، پیک نور، سال ششم، شماره اول، بهار 1387، صص 24- 14.##راسخ، نازنین. (1386). تعیین ارتباط بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی در دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی.##رهنورد، فرج الله. (1379). درجه مشارکت و نیازهای غالب افراد. مدیریت دولتی. شماره 48 و 49 تابستان و پاییز صص51-43.##سلطانی، صفدر. (1393). بررسی رابطه مشارکت و مقاومت در برابر تغییر کارکنان ادارات تربیت بدنی خراسان رضوی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده علوم انسانی.##سواری، فاطمه. (1392). شناسایی و ارزیابی ابعاد چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با رویکرد منطق فازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی.##سیدعامری میرحسن. (1388). تبیین رابطه بین مؤلفه‌های مدیریت مشارکتی به عنوان یک شیوه مؤثر و انگیزش شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی. نشریه مدیریت ورزشی (حرکت).##شهائی، بهنام. (1385). بعد انسانی چابکی سازمان، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 175، آذر ماه، سازمان مدیریت صنعتی، صص 24-21.##صمدی، عباس؛ حسینی، سید حیدر؛ شعبانی، شیوا؛ سهرابی، سعید. (1390). بررسی رابطه‏ی مسئولیت‏پذیری اجتماعی سازمان با قابلیت‌های چابکی آن(مطالعه‌ی موردی: سرپرستی و شعب بانک‌های صادرات ملی، کشاورزی، ملت و مسکن شهرستان خرم آباد).##ضیایی، محمدصادق؛ حسنقلی پور، طهمورث؛ عباس‏پور، عباس؛ یاراحمدزهی، محمدحسین. (1391). تبیین مدل توسعه قابلیت‎های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاه‎های کوچک و متوسط (مطالعه‎ای در شرکت‎های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، پژوهش‎های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره پانزدهم، بهار، صص 44-27.##عباس‏پور، عباس؛ آقازاده، احمد؛ باقری کراچی، امین. (1391). طراحی الگوی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، زمستان، سال 22، شماره 96، صص 217- 171.##عباس زادگان، سید محمد. (1376). مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری. تهران: انتشارات شرکت سهامی.##فتحیان، محمد؛  شیخ، عاطفه. (1388). ارائه‏ی مدلی برای چابکی در سازمان‌ها، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره 1-26، شماره 2، صص 138-127.##قاسمی، شهریار. (1388). شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر چابکی کارکنان بانک ملی شهرستان سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده). دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج.##قربانی زاده، وجه اله؛ هورمنش، فاطمه؛ غلامحسینی، حسین. (1390). نقش فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش در چابکی سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول سال 21، شماره 65 ، پاییز، صص 72- 47.##لباف، حسن؛ رنجبر، رحیم. (1381). بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 35 و 36، صص50-33.##لحافی، بیان. (1390). بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی(مطالعه موردی بانک‌های خصوصی و دولتی شهرستان سنندج)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده). دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج.##مقصودلو، سعیده. (1392). بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های مدیریت مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. ##مقصودی، سمیرا. (1389). بررسی ارتباط بین استراتژی چابکی، سازماندهی کار و چابکی نیروی کار با استفاده از مدل‏سازی معادلات ساختار یافته و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی(مطالعه موردی: صنایع نساجی ایران)، کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.##نیک پور، امین؛ سلاجقه، سنجر. (1389). بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‎های دولتی شهر کرمان، پژوهش‎های مدیریت، سال سوم، شماره هفتم، بهار، صص184-169.##واقفی اسفیدانی، سید جواد. (1392).  بررسی رابطه بین مشارکت و مقاومت در برابر تغییر کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)،  دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده علوم انسانی.##یارمحمدیان، محمدحسین؛ سموعی، راحله؛ خدایاری زرنق، رحیم؛ ایوبیان، علی؛ باقریان محمودآبادی، حسین. (1390). وضعیت چابکی بیمارستان‌های شهر اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت (8)، صص 1128-1122.##یعقوبی، نورمحمد؛ شکری، علی؛ راحت دهمرده، محبوبه. (1391). مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی اندیشه مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان، پیایی 11، صص 158-133.##
 
-       Argenti, P.A., & Druckenmiller, B. (2004). Reputation and the corporate brand. Corporate Reputation Review, 6, 368–374.##Ahmadi, Seyed Ali Akbar. Fathizadeh, Alireza. Sadeghi, Javad, Daryabeigi, Mohsen and Taherkhani, Leila. (2012). A study on the relationship between organizational structure and organizational agility: A case study of insurance firm, Management Science Letters, 2, pp. 2777–2788.##Alzoubi, Haider Abed Elkareem. Al-otoum, Firas Jamil. & Albatainh, AbdelKarim Fawwaz. (2011). Factors Associated Affecting Organization Agility on Product Development, IJRRAS, December, Vol 9, Issue 3 pp: 503-516. www.arpapress.com##Arteta, B. Giachetti, R. (2004). A measure of agility as the complexity of the enterprise system. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 20(6), 495-503.##Asadi Kenari, Bita. Karimi Alavijeh, M. Hamidi, Mehrzad. Sajjadi, S. N. (2012). The Relationship between Participative Management and Job Attitudes of Employees of National Olympics and Paralympics Academy of Iran, International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences . Feb, Vol. 2 Issue 2, pp.123-129.##Challenger, L. Lee, S.Y., & Brand, J.L. (2005). Effects of control over office workspace on perceptions of the work environment and work outcomes. Journal of Environmental Psychology, 25, pp. 323-333.##Chen, Jin. Wang, Deliang & Pan, ShanL. (2011). Understaning Organizational Agility Development for Government– A Proccess Model of Resource Configuration, PACIS 2011 Proceedings. Paper 42.##Crocitto, Madeline. Youssef, Mohamed. (2003). the human side of organizational agility. Industrial Management & Data Systems. Vol. 103, Issue: ‏‏‏‏6, ‏‏‏‏pp.388 ‏‏‏‏- ‏‏‏‏397.##Crowe, K. M. (2005). Collaborative Leadership: A Model for Reference Services. Reference Librarian. Vol. 39, Issue 81, pp. 59-69.##Dries, Nicky. Vantilborgh, Tim & Pepermans, Roland. (2012). The role of learning agility and career variety in the identification and development of high potential, Personnel Review, Vol.  41, Issue. 3, pp. 1-25.##Fernandes, M .T & Ribeiro, L (2010). Exploring Agile Methods in Construction Small and medium Enterprises: A case study, Journal of Enterprise information Management, vol .23, pp.161-180##Gunasekaran, A. (1999). Agile manufacturing: a framework for research and development. International Journal of production Economics , Volume 62, Issues 1–2, May, pp. 87–105.##Jahangiri, Faezeh. Khalkhali, Ali. (2014). Analysis of Organizational Agility in Education System of Iran, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, Vol(3), No (12), December, 2014. pp. 869-873##Kitapçi, H., & Sezen, B. (2007). The effects of participation in decision making, individual improvement efforts and training on the quality of the product design process. Production Planning & Control, 11(1), 3-8.##Kooche moshki, Mitra. Teimouri, Hadi. (2013). a Survey on the Level of Organization Agility and Proposition of a Comprehensive Model (the case of Nir Pars Company), International Journal of Human Resource Studies, Vol. 3, No. 3, pp:60-77. Available online at www.macrothink.org/##Kuilboer, Jean-Pierre. Russ, Hanne & Ashrafi, Noushin. (2012). Business intelligence as an enabler of organizational agility, University of Massachusetts Boston, Boston, United States, https://www. guidedbees.com/ruben/EDSI/papers/kuilboer_business.pdf##Landaran, Saeed. Forghani, Mohammad Hossein. Hamidi,Vahid and Raei Dehaghi, Morteza. (2014). Studying the Relationship between Organizational Learning and Dimensions of Organizational Agility: A Case Study-University of  Isfahan, Journal of Social Issues & Humanities, Volume 2, Issue 2, February, pp. 146-151.##Patricia, M. Swafford. Soumen, Ghosh. Nagesh, Murthy. (2008). Achieving supply chain agility through IT integration and flexibility. International Journal of Production Economics, Volume 116, Issue 2, December, pp. 288–297##Ramesh, G & Devadasan, S.R. (2007). Literature Review on agile manufacturing criteria, journal of manufacturing technology management, vol. 18(2).pp.182-201.##Ranjbar Ardekani, Samad and Shayan Jahromi, Shapour Amin. (2011). Relationship between Participative Management and Personnel Productivity: A Survey in Gachsaran Gas and Oil Company, World Applied Sciences Journal, 15 (9): 1319-1324##Ravichandran, T. (2007). IT Competencies. Innovation Capacity and Organizational Agility: Performance Impact and the Moderating Effects of Environmental Characteristics, Lally School of Management & Technology, Rensselaer Polytechnic Institute-Submitted to CIST, INFORMS.##Rui, Bi. Robert, M. Davison. Booi, Kam  & ‎Kosmas, X. Smyrnios. (2012). Developing Organizational Agility through It and Supply Chain Capability Journal of global information management, Vol. 21, p. 38-55. Available online at http://aisel.aisnet.org ##Siddiqui, Jamshed. Rahman, Zillur. Siddiqui, Jamshed. Zillur, Rahman. (2007). TQM principles' application on information systems for empirical goals: A study of Indian organizations, The TQM Magazine, Vol. 19 Iss: 1, pp.76 – 87##Spitzer, D. (2007). Transforming Performance Measurement Rethinking the Way We Measure and Drive Organizational Success, American Management Association, Web site: www.amacombooks.org##Tallon, Paul.P. Alain Pinsonneault. (2011). Competing Perspectives on the Link Between Strategic Information Technology Alignment and Organizational Agility: Insights from a Mediation Model, MIS Quarterly ,Volume 35 Issue 2, June, PP: 463-484##Trinh-Phuong, T. (2012). Enterprise Systems and Organizational Agility: Developing and Exploring a Causal Model, Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, School of Business Information Technology and Logistics Business College, RMIT University.##Vinodh S., Sundararaj, G. and Devadasan S.R. (2008). Impact of Total Agile Design System in Organizational Scenario’, International Conference on Digital Factory (ICDF 2008) held at Coimbatore Institute of Technology, Coimbatore, during August 11-13.##