با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامشهر

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل اثرات کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی(تعهد سازمانی و رضایت شغلی) هیأت علمی مستخدم و مدعوین رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری هیأت علمی برابر با جامعه آماری (80 نفر) بود و 250 نفر از مدرسین مدعو (با جامعه حدود 700 نفر) با استفاده از نمونه­گیری خوشه‏ای و جدول مورگان انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه‎های استاندارد کاربرد فناوری اطلاعات(قاسمی و همکاران، 2012)، رضایت شغلی(سوسان، 2003) و تعهد سازمانی(لینا و همکاران، 2007) بودند که ضمن تأیید روایی(صوری و منطقی)، پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از پرسشنامه‎ها به ترتیب(73/0، 84/0، 88/0) محاسبه شد. از آمار استنباطیکولموگروف– اسمیرنوف جهت تعیین نحوه توزیع داده‏ها، تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور بررسی فرضیه تحقیق استفاده شد. یافته‎ها نشان داد که بین کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نگرش سازمانی(و ابعاد آن) در سطح 01/0=α ارتباط مثبت و معنی‏داری وجود دارد(488/0r=و001/0p=)؛ یعنی افزایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به افزایش سطح نگرش سازمانی به صورت کلی و نیز افزوده شدن ابعاد آن خواهد شد. به طور کلی می‎توان گفت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات می‏تواند ضمن کاهش هزینه‎های متفاوت ازجمله جستجو و تحقیق و اصلاح رویه‎ها و استانداردها، نقش تأثیرگذاری در استفاده مناسب از منابع سازمان را ایفا نماید و نهایتاً افزاش بهبود نگرش سازمانی در دانشگاه را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

-      اکبری، محسن و اسماعیل‎زاده، محمد. (1392). بررسى رابطه بین ویژگى‏هاى شغل و شاغل با میزان استفاده از فناورى اطلاعات. فصل‏نامه بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 1، پیاپی 19، صص 23-5. ##حسینی، معصومه؛ فراهانی، ابوالفضل؛ قره، محمدعلی. (1392). طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور. پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دانشگاه پیام نور، دوره2، شماره2(پیاپی6)، صص 135-119.##حیدری نژاد، صدیقه؛ بهرامی، محمد؛ ازمشاه، طاهره. (1391). بررسی تأثیر دوره‎های آموزش ضمن‎ خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیت بدنی. پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دانشگاه پیام نور، دوره1، شماره2،صص 88-81.##خلیفه سلطانی، سید مصطفی؛ کریمی علویجه، مهدی؛ مظاهری، مهدی. (1390). بررسی چالش‏های کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره سوم،صص 42-23.##خنیفر، حسین؛ جندقی، غلام‏رضا. (1388). بررسی نقش ارتباطی شنود مؤثر و تعهد سازمانی. فصل‎نامه پژوهش‎های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه امام‎حسین(ع)، سال اول، شماره3، صص 170-147.##سلیمانی، شیلا؛ موسوی، سید‏یعقوب؛ پریرخ، مهری. (1391). رابطه بین میزان استفاده هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات با میزان انگیزه. فصل‎نامۀ علمی پژوهشی پژوهش‏گاه علوم و فن‏آوری اطلاعات ایران، دوره 27، شماره3،صص 758-737.##سلیمانی، شیلا. (1388). رابطه بین پذیرش وکاربرد فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب. صص 25-23.##زمانی منش، حامد؛ خراسانی، اباصلت؛ باقرآبادی، غلامحسین. (1390). اثر بهره‎گیری از راهکارهای آموزشی، مدیریتی، اجرایی و انگیزشی بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات. فصلنامه راهبردهای آموزش، دوره4، شماره4، صص210-203.##صرافی زاده، اصغر. (1390). فن‎آوری اطلاعات در سازمان مفاهیم و کاربرد‏ها. تهران: انتشارات میر. صص23-20. ##طالقانی، محمد؛ طالقانی، عطاالله. (1393). فناوری اطلاعات و نقش آن در رویکرد سیستمی با تأکید بر زنجیره ارزش و تحول سازمانی. مدیریت عصر فناوری اطلاعات. شماره 53، صص 59-52.##فراهانی، ابوالفضل؛ زارعی، مریم؛ شریفیان، اسماعیل. (1388). فن‏آوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان تربیت بدنی. فصل‏نامه المپیک، شماره 46، صص 112-102.##فرج اللهی، مهران؛ ظریف صنایعی، ناهید. (1388). آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی، مجله راهبردهای آموزش، دوره2، شماره4، صص 171-167.##قلی‏زاده آذری، مهرداد؛ عمومی، رضا. (1389). تأثیر فن‎آوری اطلاعات بر وظایف و فعالیت‎های مدیران منابع انسانی در سازمان‎ها. دوماه‎نامه منابع انسانی، سال دوم،شماره7. صص82-71.##گلزاری، زینب؛ کیامنش، علیرضا؛ قلی قورچیان، نادر؛ جعفری، پریوش. (1389). تدوین و اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ارزشیابی کیفیت درونی آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور. فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال1، شماره1، صص 185-160.##محمدی، سردار؛ ایزدی، بهزاد؛ صالحی، نسیم. (1391). نگرش مربیان تیم‏های ملی ایران نسبت به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش. نشریه مدیریت ورزشی، شماره 15، صص 141-123.##محمدی، سردار؛ ایزدی، بهزاد؛ صالحی، نسیم. (1392). اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه نگرش نسبت به رایانه در دبیران تربیت بدنی. دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، شماره 2، صص110-97.##مصطفی نژاد، چیمن؛ حسنی، محمد؛ قاسم زاده، ابوالفضل. (1391). بررسی رابطه بین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی،‏ دانشگاه پیام‎نور استان خوزستان.##مقیمی، سید محمد. (1392). پژوهش‎نامه مدیریت2. چاپ دوم، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.##همتی‏عفیف، علی. (1391). تبیین مدل مهارت‎های ارتباطی معلمان تربیت بدنی استان تهران با تأکید بر افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی. رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس. صص30-27.##
Arsal, R.E. Thatcher, J. B. Zagenczyk, T. J. McKnight, D. H & Ahuja, M. K. (2009). organizational factors and information technology use:tying perceptions of  IT. Journal of organizational and end usercomputing. Vol 21, No 3, PP: 37-59. ##Blankson, J. (2004). “The use of technology by faculty members at Ohio University”. A dissertation for the degree of doctor of philosophy in the Ohio state university. PP 37-46.##Carriere, J & Bourque, C. (2009). The role of communication Satisfaction as a mediator between an organization's internal communication systems and two job outcomes: job satisfaction and 156 organizational commitment. Carreer Development International, Vol 14, PP: 29 – 49.##Cudanov, M. Jasko, O & Jevtic, M. (2009). Influence of Information and Communication Technologies on Decentralization of Organizational Structure. ComSIS, Vol 6, No 1, PP: 93-109.##Garcia, J. Wingenbach, G. Pina, M & Hamilton, W. (2004). Internet use in the Texas Mexico initiative. Proce, 20th annual conference of the association for international. Texas university.34-40##Ghasemi, H. Farahani, A & Mashatan, M. (2012). The Relationship between Application of Information, Communication Technology and Organizational Effectiveness in Physical Education Departments of Universities of Tehran International  Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol 2, No 5, pp: 1-12.Holden, R J & Karsh. B T. (2010). The Technology Acceptance Model: Its past and its future in health care. Journal of Biomedical Informatics; Vol 43, No 1, PP: 159-72.##Jeyaraj, A. & Sabherwal, R. (2008). Adoption of information systems innovations by individuals: A study of processes involving contextual, adopter, and influencer actions. Information and  Organization. Vol 18, No 3, PP: 205-234.##Kocak, S. (2003). Computer attiude and competencies in physical education and sport, Journal of the international council for health, physical education, recreation, sport and dance (reston, Va.), Vol 39, No1, PP: 49-52.##Leonardi, P. M. (2011). When flexible routines meet flexible technologies: Affordance, constraint, and the imbrication of human and material agencies. MIS Quarterly, Vol 35, No 1, PP: 147-167.##Lina, L. Aukse, E & Loreta G. (2007). Individual correlates of organizational commitment and intention to leave the organization. Baltic Journal of Management, Vol 2, No 2, PP: 196- 212.##Mutch, A. (2010). Technology, organization, and structure: A morphogenetic approach.##Organization Science, Vol 21, No 2, PP: 507-520.##Ragu-Nathan, T. S. Tarafdar, M. Ragu-Nathan, B. S. & Tu, Q. (2008). The consequences of technostress for end users in organizations: Conceptual development and empirical validation. Information Systems Research, Vol 19, No 4, PP: 417-433.##Ranjan, j. (2008). impact of information technology in academic. International journal of educational management,  Vol 22, No 5, PP: 20-31.##Rice, R.E. & Leonardi, P.M. (2013). Information and communication technology in organizations: Studies of influences, contexts and processes, and outcomes across disciplines. In L. Putnam, & D. K. Mumby (Eds.), Sage handbook of organizational communication (3rd ed).  Thousand Oaks, CA: Sage Publications, PP: 425-448. ##Safai Amini, M. (2000). Information Technology: Challenges and Opportunities for Local Government. Journal of Government Information, Vol 27, PP: 471-479.##