با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سبک رهبری تحولی مدیران با رفتارهای کارآفرینی کارکنان است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارمندان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان در سال 1393 که تعداد آن‏ها 405  نفر بود. حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان 196 نفر محاسبه شد که با توجه به این که جامعه آماری کارمندان ادارات ورزش و جوانان شهرستان‏های واقع در استان اصفهان متفاوت بود، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای متناسب با جامعه آماری هر اداره استفاده شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه معتبر کارآفرینی و سبک رهبری تحولی استخراج شده از پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ) استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده‏های به‌دست آمده از ابزارهای اندازه‌گیری از روش‏های آماری تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‏داری بین سبک رهبری تحولی مدیران و رفتار کارآفرینی کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان وجود دارد. همچنین بنابر تحلیل رگرسیون، سبک رهبری تحولی مدیران بر مؤلفه‌های نوآوری، ارتباطات، ریسک‏پذیری، و شناسایی فرصت از رفتار کارآفرینی کارمندان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

    احمدپور داریانی، محمود. (1381). کارآفرینی تعاریف، نظریات، الگوها. تهران، پردیس، چاپ چهارم.##احمدپور داریانی، محمود. شیخان، ناهید. رضازاده، حجت الله. (1384). تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب. تهران: امیرکیبر. چاپ اول.##اکبر السادات، زهرا. (1385). بررسی نقش سازمان های دولتی و غیر دولتی در توسعه کارآفرینی کارکنان. پایان‎نامه کارشناسی‎ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.##رئیسی، ابراهیم. (1389). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی مدیران با کارآفرینی در سازمان‌های بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز. پایان‎نامه کارشناسی ‎ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.##زارع، قاسم. (1385). ارتباط بین عوامل روان‏شناختی توانمندسازی کارشناسان و کارآفرینی سازمان تربیت بدنی کشور. پایان‎نامه کارشناسی‎ ارشد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.##شاه‌ ‌‌حسینی، علی. (1383). کارآفرینی . تهران: آییژ. چاپ اول.##صمدآقایی، جلیل. (1378). سازمان های کارآفرین. تهران. مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ اول.##علوی، ابوالفضل. (1382). کارآفرینی و رسالت دانشگاه. مجله رهیافت.شماره 29. صص 33-28.##کلانتری، صمد؛ ربانی، رسول؛ هزارجریبی، جعفر. (1383). بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 11. صص 189-171.##کوراتکو، دونالد؛ هاجتس، ریچارد. (1384). نگرشی معاصر برکارآفرینی. مترجمان: عامل محرابی، ابراهیم. تبرایی، محسن. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. چاپ سوم.##محمدکاظمی، رضا؛ امیدی، یاور. (1390). کارآفرینی ورزشی: رویکردی نوظهور در کارآفرینی و مدیریت ورزشی. دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. شماره 2. صص 86-70.##محمد‌کاضمی، رضا؛ قاسمی، حمید؛ رستم بخش، محمدرضا. (1390). شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش) کشور. پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. شماره 2. صص 100-89.##مینایی‌پور، الهام. (1383). بررسی تأثیر عوامل رفتاری بر کارآفرینی درون سازمانی از دیدگاه کارکنان شهرداری تهران. پایان‎نامه کارشناسی ‎ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.##نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ رضایی، شمس الدین؛ وطن دوست، مریم. (1392). ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. شماره 2(پیاپی7). صص144-129.##هرسی، پل؛ بلانچارد، کنت. (1386). مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی. ترجمه علاقه‌مند، علی. تهران: انتشارات امیر کبیر. چاپ اول.##هیسریچ، رابرت؛ پیترز، مایکل. (1382). کارآفرینی. مترجمان: فیض بخش، سید علیرضا؛ تقی یاری، حمیدرضا. دانشگاه صنعتی شریف. چاپ اول.##
     Bass, B.M. (1985). From transactional to transformational leadership. Organizational  Dynamics. 18: 14-32.##Bishop, K., Crown, D.D. & Wearer, M. (2000). Viewing entrepreneurs as learning individuals and related implications for entrepreneurial training. Working paper, Alabama: University of Alabama.##Crawford, C. (2005). Effects of transformational leadership and organization position on knowledge management. Journal of Knowledge Management. 6:6-16.##Deamer, I. & Erale, L. (2010). Searching for entrepreneurship. Industrial and Commercial Training. 36(3): 99-103.##Entrepreneurship Center at Miami University of Ohio. (2004). In: http:// westaction. Org/definitions / def- entrepreneurship- zhtml.##Erikson, T. (2007). Towards a taxonomy of entrepreneurial learning experiences among potential entrepreneurs. Journal of Small Business and Enterprise Development. 10(1): 106-112.##Eyal, K. & Kark, C. (2010). A Contemporary approach to entrepreneurship education. Journal of Education and Training. 46(8): 416-423.##Hardy, S. (1986). Entrepreneurs, organizations, and the sport marketplace: subjects in search of historians. Journal of Sport History. 13(1): 14-33.##