با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی/ دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، توسعهی ابعاد جذب و حفظ حضور تماشاگران در والیبال بانوان از دیدگاه صاحبنظران و با رویکرد کیفی می‏باشد. این پژوهش به روش تحلیل ساختار و تحلیل درون مایه انجام شده است. جامعهی تحقیق را کلیه کارشناسان و صاحبنظران خانم در رشته والیبال (با بیش از 15 سال سابقهی فعّال) (55 نفر) تشکیل میدادند که 25 نفر با روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به عنوان نمونهی تحقیق انتخاب شدند. به منظور تولید دادهها از روش مصاحبه فردی نیمه ساختارمند استفاده شد. برای دستیابی به اعتماد مورد نیاز جهت تأیید علمی این پژوهش، از دو ابزار بازرسی خارجی و اعتبارسنجی توسط مشارکتکنندگان استفاده شد. جهت بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی صاحب‏نظران از نرم افزار SPSS 22 و همچنین برای تعیین کدها و موضوعات اصلی و نیز ارائهی مدلهای گرافیکی از نرم افزار تحلیل دادههای کیفی با عنوان NVivo 8 استفاده شد. در این پژوهش 7 درون مایه اصلی برای جذب تماشاگران (جذّابیت لیگ، رسانههای جمعی، تبلیغات، سالن و تجهیزات ورزشی، فرهنـگسازی، عملکرد فنــی و منافع مادی) و 12 درون مایه اصلی برای حفظ حضور تماشاگران (ابزارهای ارتباطی، اعتماد، برنامههای سرگرمکننده، پوشش رسانههای ملی، تبلیغات و اطلاعرسانی مسابقات، تعامل کارکنان، خدمات رفاهی و جانبی رویداد، رضایتمندی، سالن و تجهیزات ورزشی، عملکرد فنی، منافع مادی و مدیریت برگزاری رویداد) استخراج شد. با توجه به اهمیت ویژهی حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی، آگاهی و شناسایی مدیران و دستاندرکاران والیبال زنان ایران از عوامل مؤثر بر جذب بیشتر و حفظ حضور تماشاگران جهت دستیابی به اهداف مورد نظر، ضروری به نظر میرسد.

کلیدواژه‌ها

-         احسانی، محمد؛ جوانی، وجیهه. (1391). بررسی تأثیر نام تجاری تیم‌های موفق بر میزان وفاداری هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران، پژوهش‌های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، شماره 2، صص 98-89.##احمدی، علی؛ خبیری، محمد؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم. (1390). بررسی رضایت‌مندی تماشاگران از کیفیت خدمات ارائه شده در ورزشگاه آزادی تهران، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 9، صص 76-65.##پارسامهر، مهربان؛ ترکان، رحمت الله. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر هواداری افراد از تیم‌های فوتبال لیگ ایران، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره10 (پیاپی3)، صص 105-85.##ترک‌فر، احمد؛ تجاری، فرشاد؛ زارعی، علی؛ غفوری، فرزاد. (1389). تأثیر عوامل انگیزشی بر جذب تماشاگران به مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران (1386-1387)، نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 26 ، صص 118-103.##دهقان قهفرخی، امین؛ خضری، عبدالرحمن؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ حمایت طلب، رسول. (1389). بررسی انگیزه-های حضور هواداران بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران، نشریه مدیریت ورزشی (حرکت)، شماره 6، صص 168-153.##سجادی، سید نصراله؛ خبیری، محمد؛ علیزاده گلریزی، ابوالفضل. (1392). عوامل مؤثر بر وفاداری هواداران به برند تیم‌های پرطرفدار لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران، مطالعات مدیریت ورزش، شماره 18، صص 100-81.##سلطان حسینی، محمد؛ نصر اصفهانی، داود؛ جوانی، وجیهه؛ سلیمی، مهدی. (1390). تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران، نشریه مدیریت ورزشی (حرکت)، شماره 9، صص 107-87.##صمدی، منصور؛ نورانی، محمد؛ فارسی‌زاده، حسین. (1388). بررسی تأثیر تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در فروشگاه‌های پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 53، صص 223-203.##غفوری، فرزاد. (1382). تعیین عوامل مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تعیین راهبردهای ورزش، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.##فلاحی، احمد؛ اسدی، حسن؛ خبیری، محمد. (1388). مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان گاه‏گاهی، منظم و متعصب در مسابقات لیگ برتر فوتبال، نشریه حرکت، شماره 2، صص 270-247.##قاضی‌زاده، مصطفی؛ بیگی‌نیا، عبدالرضا؛ عباس‏پور، مهرنوش؛ عنبری، احسان. (1390). بررسی تأثیر بازریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه‌مند (ERM) (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملت)، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار- مدیریت و پیشرفت، دانشگاه شاهد، سال هجدهم، شماره 2، صص 422-407.##محمدتقی، ایمان؛ زنجری، نسیبه؛ اسکندری‌پور، ابراهیم. (1389). کندوکاو سیستم معانی ذهنی مصرف کنندگان موسیقی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال سوم، شماره 4، صص 112-85##معصومی، سیاوش. (1387). بررسی انگیزه‌ها و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در بازی فوتبال، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.##
Ames, C. (1992). Achievement goals, motivational climate, and motivational processes. In G. C. Roberts (Ed.), Motivation in sports and exercise (pp. 161–176). Champaign, IL: Human Kinetics.##Aminuddin Yusof, Lee Hooi See. (2008). Spectator perceptions of physical facility and Team Quality : A study of a malaysian super League Soccer match, Research Journal of International Studies, 8, PP: 132-140.##Barajas, A, Crolley, L. (2005). A model to explain support in Spanish footballhttp://mpra.ub.uni-muenchen. de/3235.##Bauer, H. H. Sauer, N. E. Exler, S. (2005). The loyalty of German soccer fans: Does a team’s brand image matter? International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 7(1): 14-22.##Cianfrone, B. A. and Zhang, James J. (2006). Differential Effects of Television Commercials, Athlete Endorsements and Venue Signage During a televised action sports events. Journal of sport management, 20: 322-344.##Correia, A & Esteves, S. (2007). An exploratory study of spectators’ motivation in Football Int. J. Sport Management and Marketing, Vol. 2, No 5: 232-248.##Galen, B.W., Trail, T.Kwon, H. and Anderson , D. (2009). Testing models of motives and points of attachment among spectators in college Football. Sport Marketing Quarterly, 8, PP:38-53.##Garland, Ron; Macpherson, Terry; Haughey, Kay .(2004). Rugby Fan Attraction Factors, Marketing Bulletin, 15, 3: 1-12.##Hall, John. O’Mahony, Barry. Vieceli, Julian. (2009). A Model of Predictors of Attendance at Major Sporting Events. Australian and New Zealand Marketing Academy. Conference, Melbourne, Victoria.##Honeybourne J, Hill M, Moors H .(2002). Physical Education and Sport. Stanly Thones 2nd Ed.##Imamovic, N. (2010). Tennis Spectator Loyalty When Life Gets in the Way. A thesis presented to the University of Waterloo.##Jin moo Heo and Kiristin Norris. (2008). An investigation of relationship among sport motivation , and quality of life of the fans attending professional sport .North American Society for Sport Management, Vo l2, PP:177-198.##Jung-uk Won, and Kaoru Kitamura. (2006). Motivational factors affecting sports consumption behavior of K-league and J-league spectators. International Journal of sport and health Science, Vol. 4. PP: 233-251.##Kim, tae ho. (2010). Does better event quality means more fans? Moderating effect of perceived value, trust, and commitment on the link between event quality factors and behavioral intention. A thesis presented to the graduate school of the university of Florida.##Ko, Y. J., Zhang, J. J., & Pastore, D. L. (2011). Assessment of services in sport events: Development of a model and instrument (In review). Sport Marketing Quarterly. Vol. 3. pp: 148-163.##Kocabas, F; Elden, M. (2001). Relamlar, Karvarmlar, Kararlar, Kurumlar, Iletism, Yayinlari, Istanbbul, Conference.          ##McLafferty E, Farley AH. (2006). Analysing qualitative research data using computer software. Nurs Times Jun 13-19; 102(24): 6-34.##Moorman. A. (2005). A Scale Development for sport Fan motivation in Kentucky, USA, Journal Sport Management. Vol.18(2), PP:7-22.##Neale, L. Funk, D. (2006). investigating motivation, attitudinal loyalty and attendance behavior with fans of Australian Football. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. Vol. 7, Issue 4, PP: 307-317.## Shilbury, D., Westerbeek, H., Quick, S., Funk, D. (1998). Strategic sport marketing. Crows Nest: Allen & Unwin.##Theodorakis, N., Kambitsis, C., Laios, A., Koustelios, A. (2001). Relationship between measure of service quality and satisfaction of spectators in: professional sports. Managing Service Quality. 11(6): 430-438.##Wakefield. K.L., & Sloane, H.J. (1995).## The effect of team loyalty and selected stadium factors on spectators attendance. Journal of Sport Management , Vol 9(2), PP: 153-172.## Wann, D.L., Grieve, F.G., Zapalac, R.K & Pease, D.G. (2008). Motivational Profiles of Sport fans different sports. Sport MarketingQuarterly,##vol.17, PP:6-19.##Won and Kaoru Kitamura. (2006). Motivational factors affecting sports consumption behavior of K-league and J-league spectators. International Journal of sport and health Science, Vol. 4. PP: 233-251.##