با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه تبریز

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل های گردشگری ورزشی و عوامل مؤثر بر توسعه آن در استان آذربایجان شرقی است. از بین جامعه آماری مدیران و دست اندرکاران ورزش و گردشگری (شامل کلیه کارکنان اداره‏های کل و اداره‏های تربیت بدنی و میراث فرهنگی گردشگری) تعداد 40 نفر به طور تصادفی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. جمع آوری داده‏ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد و پس از تایید روایی (نظرکارشناسان) انجام پذیرفت و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. به منظور قابلیت‏سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی سه دسته از عوامل: (1) عوامل سوق دهنده، (2) عوامل جلب کننده و (3) عوامل بازدارنده مطالعه شدند که رسیدن به آرامش، رفع خستگی و تجدید قوای جسمی و ذهنی به عنوان مهم‏ترین مؤلفه از میان عوامل سوق دهنده، وضعیت حمل و نقل به عنوان مهم‏ترین مؤلفه از میان عوامل جلب کننده و مؤلفه کافی نبودن زمان اوقات فراغت به عنوان مهم‏ترین عامل بازدارنده توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

-     اسماعیلی، مهدی؛ محمدی، محمدجواد؛ محمدی، ولی؛ رضوی هریس، علی داریوش؛ باغبان خضرلو ، پرویز؛ نجفی، نصرت اللّه ؛ رحمان پور، سعیده. (1391). استان‏شناسی آذربایجان شرقی، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه‏ریزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش، ص10.##اصفهانی، نوشین. (1387). تحلیل عوامل مؤثر بر جهانگردی ورزشی و ارائه مدل برنامه‏ریزی استراتژیک. رساله دکتری، رشته تربیت بدنی، دانشگاه تهران. صص83-71.##زیتونلی، عبدالحمید. (1386). شناسایی توانمندی‏های گردشگری ورزشی استان گلستان، مجله پژوهش‏های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شماره 1، صص83-71.##کارکن، لیلا. (1390)، نقش برگزاری رویداد اسب دوانی در توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان، همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تأکید بر پارک‏های ملی و تالاب‏ها با محوریت استان گلستان. سال انتشار1392، ص7.## فلاحی، احمد؛ حسنی، احسان؛ کروبی، مهدی. (1392). بررسی جاذبه‏های طبیعی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان، مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی) شماره 17، صص 173 – 159.##عباسی، اعظم. (1389). بررسی آمیخته‏های بازاریابی در صنعت گردشگری ورزشی ایران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، رشته علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار.##قیامی راد، امیر؛ محرم زاده، مهرداد. (1387). بررسی تطبیق عوامل مؤثر بر توسعه، گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا، مجله حرکت، شماره 35، صص 116 - 99.##محمودی یکتا، مهدی. (1387)، شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی فعال سفر کننده به ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان.##مجتبوی،کوروش؛ بهمن پور، هومن. (1387). توریسم ورزشی انتشارات کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. ص17.##معین فرد، محمدرضا. (1387). وضعیت صنعت گردشگری ورزشی و ارائه الگوی مناسب توسعه آن، رساله دکتری، رشته تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.##موسوی گیلانی، سید رضا؛ اسدی، حسن؛ سجادی، سید نصراله. (1390). بخش‌بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائة مدل بازار هدف، مدیریت ورزشی، تهران، شماره 12، صص 59-37.##موسوی گیلانی سید رضا؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود. (1391). بخش‏بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی بر اساس ملیت و جاذبه‏های طبیعی- ورزشی و ارائه مدل بازار هدف، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 14، صص 124-107.##هنرور، افشار؛ غفوری، فرزاد؛ شریفیان، اسماعیل؛ فرزان، فرزام. ( 1386). عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی ایران، فصلنامة المپیک، شماره 40، صص 44-31.##هنرور، افشار. (1388). تدوین استراتژی بازاریابی گردشگری ورزشی ایران. رساله دکتری، رشته تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.##هنری، حبیب. (1390). نقش گردشگری ورزشی در اشتغال و درآمدزایی از دیدگاه گردشگران، مدیران و ذینفعان، پژوهش‏های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، .شماره 8، صص 103 – 95.##
Ahvenainen, Jenni , (2013). “Sport Tourism and Destination Marketing,. Case: Innsbruck and Lahti”, Degree Program in Tourism Thesis, Laurea University of Applied Sciences, Laurea Kerava.p54.##Cave , P.Leader , C., (2003). “Sport Tourism: The case for a local Approach in Africa”, Second Africans on peace Trough Tourism .p14.##Crompton, J.I. (2003). "Tourism demand constraints, ASKing participation Annals of Tourism Research. Vol 21.Issue 4. PP 906-945. ##Crompton, J.L and Mckay, S.L. (2004). "Motives of visitors attending festival events, Annals of Tourism Research". Vol 24. No.2. PP:125-139##FIBA World Championship (2010), Turkey . http://www. World of Basketball.Org/fiba-world-championship-2010-turkey.htm##Funk, DC. Bruun, TJ. (2007). “The role of socio – psychological and culture – education motives in marketing international sport tourism: a cross –cultural perspective, Tourism Management”, Vol.  28 (3), PP: 806-819.##Hudsons, S., (2003). “Sport and adventure tourism”, The Haworth Press##Ko Sasi, V., (2005). “Sport tourism in India”, Journal of Sport Tourism, 10(2), PP:135-138##Kozak, M., (2005). “Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destination’’, Tourism Management 23, PP: 22.239.##World Tourism Organization (2001), “Sport and tourism shaping global culture”. On  www at  http// www.World-Tourism. Org##