با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی نگرش مدیران، معلمان و دانش­آموزان نسبت به معلمان ورزش بود. جامعه آماری تحقیق همه مدیران مدارس(114 نفر)، معلمان دروس غیر تربیت بدنی(62 نفر) و دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر بندرعباس(20000 نفر) بود. بر اساس جدول مورگان 377 دانش­آموز و 90 مدیر به طور تصادفی و 62 معلم غیر تربیت بدنی به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری پژوهش سه پرسش‌نامه   34سئوالی محقق ساخته بررسی نگرش مدیران، معلمان و دانش‌آموزان نسبت به معلمان تربیت بدنی بود. روایی هر سه پرسش‌نامه به تأیید 15 تن از متخصصان رسید و پایایی آنها دریک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب85/0، 81/0 و 83/0 محاسبه شد. از روش­های آماری توصیفی و استنباطی مانند کلموگروف اسمیرنف، تی استودنت تک گروهی، تجزیه و تحلیل واریانس یک­طرفه، آزمون تعقیبی شفه و رگرسیون خطی با کمک نرم افزار SPSS برای تحلیل داده­ها استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد نگرش مدیران مدارس، معلمان سایر دروس و دانش­آموزان نسبت به معلمان تربیت بدنی نامطلوب است. بین نگرش مدیران، دانش­آموزان و معلمان سایر دروس نسبت به معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد. نگرش دانش­آموزان قابلیت پیش بینی نگرش مدیران مدارس و معلمان سایر دروس نسبت به معلمان تربیت بدنی را دارد. همچنین نگرش مدیران مدارس قابلیت پیش بینی نگرش معلمان سایر دروس نسبت به معلمان تربیت بدنی را دارد. بین نوع نگرش دانش­آموزان، مدیران و  معلمان سایر دروس نسبت به معلمان تربیت بدنی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

ـ آزمون جواد، آجودان گرگانی ماندانا (1382). درس تربیت بدنی در مدرسه های جهان، معاونت تربیت بدنی و تندرستی، انتشارات دفـتر تحقیقات و توسعه، چاپ اول، ص 28.
ـ جدیدیان سمیه(1389). "تأثیر ورزش  صبحگاهی  بر پیشرفت  تحصیلی دانش‌آموزان دختر 15-12  ساله  مدارس  شبانه روزی شهرستان سبزوار"، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه پیام نور
ـ خلجی حسن(1387). اصول و مبانی تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، چاپ دوم،ص 56.
ـ سنجری بتول،  نادریان مسعود، احودی غلامرضا(1383). "بررسی و نگرش مدیران مدارس و معلمان تربیت بدنی دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان نسبت به درس تربیت بدنی و ارائه راهکارهای موثر در این زمینه"، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اول شماره اول، صص 28-17.
 - Angus G. Johnston (2012). “Improving Physical Education in Primary Schools”, A report by HM Inspectorate of Education, available on the http://www.educationscotland.gov.uk
- Angus G. Johnston (2012). Improving Physical Education in Primary Schools, A report by HM Inspectorate of Education, , available on the http://www.educationscotland.gov.uk
- Antala, B., Dančíková, V., Kyselovičová, O.(2008). The opinions of the managers of secondary schools about chosen problems of school physical education. In: Physical Education in Change, Vierumäki: FIEP, s. 22.
- Curtis, B.J., Zraly, C.B., Marenda, D.R., Dingwall, A.K. (2011). Histone lysine demethylases function as co-repressors of SWI/SNF remodeling activities during Drosophila wing development.  Dev. Biol. 350(2): 534--547. (Export to RIS)
- McKenzie TL, Catellier DJ, Conway T, Lytle LA, Grieser M, Webber LA, et al.(2006) Girls’ activity levels and lesson contexts in middle school PE: TAAG baseline. Med Sci Sports Exerc ;38(7):1229-35. 
- National Association for Sport and Physical Education (2009), Appropriate Instructional Practice Guidelines for Middle School Physical Education, 3rd ed, available on the www.aahperd.org/naspe
- National Association for Sport and Physical Education (2009). Appropriate Instructional Practice Guidelines for Middle School Physical Education, 3rd ed, available on the www.aahperd.org/naspe
- National Association for Sport and Physical Education(2009) Physical Activity Used as Punishment and/or Behavior Management, available on the www.aahperd.org/naspe
- National Association for Sport and Physical Education(2009). Physical Activity Used as Punishment and/or Behavior Management, available on the www.aahperd.org/naspe
- National Association for Sport and Physical Education(2013).  A Quality Physical Education Program Will Keep Your School Fit to Achieve, available on the www.aahperd.org/naspe
- National Association for Sport and Physical Education(2013).  A Quality Physical Education Program Will Keep Your School Fit to Achieve, available on the www.aahperd.org/naspe
- Stran M, Curtner-Smith MD (2010). Impact of different types of knowledge on two preserves teachers’ ability to learn and deliver the Sport Education model. Physical Education & Sport Pedagogy 15(3): 243–256.
- The Ministry of Education of Canada (2006), Daily physical activity in schools, guide for school principals, available on website at http://www.edu.gov.on.ca
- Veronika Dančíková, Branislav Antala(2011). School Managers’ Opinions about Physical and Sport Education of Boys and Girls, 6Th Fiep European Congress, Croatia, pp 116-122.
- Veronika Dančíková, Branislav Antala(2011). School Managers’ Opinions about Physical and Sport Education of Boys and Girls, 6Th Fiep European Congress, Croatia, pp: 116-122.
- Weinberg, S. & Gould, D. (2007). Foundations of sport and exercise psychology. USA: Human Kinetics.
- Weinberg, S. & Gould, D., (2007). Foundations of sport and exercise psychology. USA: Human Kinetics,  p: 23-46.