با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل وضعیت رقابتی صنعت پوشاک ورزشی کشور با استفاده از مدل رقابتی پورتر بوده که برای دستیابی به این هدف پس از کسب اطلاعات از فدراسیون‌های ملی در خصوص برندی که برای تهیه لباس ورزشکاران، مربیان و داوران خود از آن استفاده می‌کنند، تعداد 32 شرکت تولیدی بزرگ استخراج شد. به‌منظور گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کل شمار با کلیه اعضای جامعه تحقیق به روش «مصاحبه ساختاریافته»، مصاحبه به عمل آمد. روایی سؤالات پروتکل مصاحبه به وسیلۀّ متخصصان تأیید شد و پایایی آن توسط روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و مقدار قابل‌قبول (0.78=α) به دست آمد. تنها یکی از شرکت‌های موجود در جامعه حاضر به همکاری نشد و در پایان با انجام 31 مصاحبه داده‌ها گردآوری گردید. با تجزیه‌وتحلیل این داده‌ها به‌صورت ترکیبی در دو بخش کیفی و کمی به تحلیل وضعیت رقابتی صنعت مربوطه پرداخته و در پایان نیروهای مدل مورد استفاده در تحقیق (مدل پورتر) وزن دهی و اولویت‌بندی شد.
نیروهای پنج‌گانه مدل در نظر گرفته‌شده، وزن دهی و تأثیر هر کدام از آن‌ها بر نیروی مربوطه مورد بررسی قرار گرفت، همچنین با استفاده از آزمون فریدمن اولویت این نیروها به ترتیب؛ (1) شدت رقابت بین رقبا، (2) تهدید ورود تازه‌واردان، (3) قدرت چانه‌زنی مشتریان، (4) قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان، (5) تهدید محصولات جایگزین، رتبه‌بندی شد.
 

کلیدواژه‌ها

ـ افخمی، سعید؛ خدامرادی، علی؛ جمالی، عباس؛ ابراهیمی، عادل؛ (1390). «مدلی برای بررسی رقابت‌پذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی, شماره 60 ،صص 101- 134.

ـ باقری، احسان (1387). «مروری بر پنج نیروی رقابتی در صنعت بانکداری». تهران :روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1773؛ کد خبر - 502657
ـ پورتر، مایکل(1998). استراتژی رقابتی، تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا. ترجمه؛ مجیدی، جهانگیر؛ مهرپویا، عباس، تهران : موسسه خدمات فرهنگی رسا
ـ زارع شوریجه، محمدعلی(1390).«تحلیل استراتژیک صنعت تایر ایران». دیدگاه، نشریه صنعت لاستیک ایران، جلد 62، صص 5-17
ـ شفیعی نیک‌آبادی، محسن؛ جلیلی بوالحسنی، اعظم(1389).« نقش نیروهای رقابتی پورتر در انتخاب مدل کسب‌وکار الکترونیک در صنعت خودرو».فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد،جلد 33، صص 9-14.

ـ صاحبی، کامبیز طالبی، سمیه (1390). «ارائه مدل روش جذب فناوری مبتنى بر الگوى رقابت صنعتى پورتر». فصلنامه تخصصی پار کها و مراکز رشد، جلد سال هشتم، شماره 29 صص 27-34.

ـ کیانمرز، یحیی (1386). «تحلیل اقتصاد صنعت ورزش ایران». کیش؛ ششمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

ـ مظاهری، کریم (1383).  جزوه ی مدیریت راهبردی در صنایع هوافضا. تهران؛ دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تلخیص امیر توکلی کاشی

ـ نوجوان، صمد (1388). «طراحی یک مدل کمی برای پشتیبانی از انتخاب استراتژی رقابتی بر مبنای مدل پنج نیروی رقابتی پورتر(مطالعه موردی شرکت ایران‌خودرو)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

ـ همتی، رضا  (1387)؛ «ترکیب روش‌های کمی و کیفی»، فصلنامه علوم اجتماعی، جلد شماره 40، صص 53-88.
 
- Figen ucmak (2012). “the impact of competition conditions on new market entrants in., cansu arslanb. Istanbul” ." 8th international strategic management conference, Social and Behavioral Sciences 58 ( 2012 ) 1037 – 1046
- Irene siaw, alec yu (2004) . “an analaysis of the impact of the unternet on competation in the bancking industry, using porter 5 force model.” International journal of management, vol 2, no 4, pp 514-523

- Mintzberg, henry(1987). “the strategy concept”.california management review, vol 25 ,no 5, pp 11-24

- Zelimir dulcic, vladimir gnjidic, niksa alfirevic(2012). “from five competitive forces to five collaborative forces: revised view on industry structure-firm interrelationship” .8th international strategic management conference, Social and Behavioral Sciences 58 ( 2012 ) 1077 – 1084