با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

3 دانشیار تربیت بدنی، دانشگاه تهران

4 استاد تربیت بدنی، دانشگاه تهران

5 استادیار تربیت بدنی، دانشگاه تهران

چکیده

سقف شیشه‌ای» به موانع مصنوعی و نامرئی، تصمیمات سازمانی و تعصبات مسؤولان سازمان اطلاق می شود که مانع پیشرفت اشخاص با صلاحیت ویا اقلیت ها ( به ویژه زنان ) در داخل سازمان ها می شود. هدف از این پژوهش، بررسی نقش سقف شیشه‌ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش شهرداری تهران بود که با ماهیتی توصیفی – پیمایشی به بررسی سقف شیشه‌ای و تأثیرآن بر توانمندی زنان پرداخت. جامعه آماری، مجموعه کارکنان شاغل در سازمان ورزش شهرداری تهران بود که تعداد زنان، 93 نفر و تعداد مردان، 109 نفر بود ابزار پژوهش، پرسش‌نامه­ای بود که ثبات درونی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، 92/0 برای پرسش‌نامۀ خانمها و 93/0 برای پرسش‌نامۀ آقایان، به دست آمد. اطلاعات پرسش‌نامه‌ها، با استفاده از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف (K-S)، tتک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه و مدل معادلات ساختاری (SEM)، تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که سقف شیشه‌ای به طور مستقیم بر افزایش توانمندی بانوان اثر می‌گذارد (t>1/96). در مدل مورد بررسی مقدار شاخص های برازش ( GFI=0/84 و AGFI=0/78 ) نشان‌دهندۀ مناسب بودن مدل است. بنابراین پیشنهاد می­شود در سازمان ها و نهادها اقدامات مثبت حمایتی از زنان صورت گیرد و خط‌مشی‌هایی برای ایجاد تغییرات اصولی در باورها و نگرش‌ها ارائه شود تا با بالا بردن اعتماد به نفس وخودباوری زنان سقف شیشه‌ای را بشکند و بر توانمندی زنان بیفزاید.

کلیدواژه‌ها

ـ   اسفیدانی، محمد رحیم. (1381). «موانع دستیابی زنان به پست های مدیریت». فصلنامه پژوهش زنان، شماره4، دوره 1 .ص80
ـ آدینگر، کاردل ، کادیر. (1384). سقف شیشه ای ؛ بررسی عوامل موثر بر دستیابی زنان به پست های کلیدی، ترجمه مهذب حسینیان، تهران، انتشارات بهنام. ص ص1-192
ـ آستین، لیندا. (1381). زن ها چرا پیش نمی روند؟،.توران دخت تمدن(مالکی)، تهران، انتشارات نقش و نگار.ص ص1 -284
4. بروکس، دونا ال و لین ام. (1381). هفت راز زنان موفق در مدیریت. غلامرضا صالحی معوا، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
ـ پور کیانی، مسعود. (1388). "مشکلات شغلی زنان در پست های مدیریتی" http://www.golenarjes.ir/forum/archive/index.php/t-3144.html
ـ پیشگاهی فرد، زهرا. (1388). «آینده پژوهی وضعیت اشتغال زنان در خاورمیانه با تاکید بر جایگاه ایران». فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره7، شماره3.ص89
ـ چراغی، فاطمه. (1379). «بررسی ارتباط برخی عوامل فردی با احراز پست های مدیریتی توسط بانوان در سازمان از دیدگاه  کارکنان زن سازمان مرکزی دانشگاه تهران» . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.صص72- 76  
ـ چلادورای، پاکیاناتان؛ مادلا، آلبرتو. (1388). مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی المپیک. ترجمه مهرزاد حمیدی و حسین اکبری یزدی، تهران، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
ـ چهار بالش، مریم. (1378). «سقف شیشه ای ؛ مانع رشد زنان». تدبیر، شماره 95 .ص ص70- 71
ـ حسنی، فاطمه. (1373). «مسابقه نامساوی برای رسیدن به بالا» تدبیر، شماره 42.
ـ حیدری نژاد، صدیقه. (1391). «بررسی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت برتوانمند سازی دبیران تربیت بدنی».پژوهش های کاربردی در مدیریت وعلوم زیستی در ورزش،شماره 2 ،صص81-  80  
ـ خوشنویس، هومن. (1381). «سقف شیشه ای» . تدبیر، شماره 122.ص108
ـ دال بوم هال، باربارا. (1375). زنان مدیر. زهره قایینی، تهران، انتشارات بانو.
ـ رحیمیان، اشرف. (1386).« طراحی مدلی برای توانمندسازی شهروندان». دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، پایان نامه کارشناسی ارشد.
ـ زهرئی، سپیده. ( 1387). «بررسی تأثیر سلطه زبان مردانه ( فرهنگ ) بر ایجاد سقف شیشه ای در سازمان توسعه برق ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران).ص ص87- 98
ـ شتاب بوشهری، ناهید. (1387). «ارتقا زنان به سطوح مدیریتی در سازمان تربیت بدنی کشور : موانع محیطی و فردی و ارائه الگوی مناسب» . رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس).
ـ فاطمی صدر ، فیروزه. ( 1380). «موانع ارتقای زنان در سطوح مدیریتی در سطح دانشگاه های تهران» . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس.صص101- 119
ـ فرجی، بهاره. (1387). «بررسی تأثیر سقف شیشه ای بر کاهش توانمندی زنان در سازمان توسعه برق ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.ص ص1- 134
ـ کلدی،علیرضا. (1391).«بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان». مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهار، شماره چهارم، پاییز91.
 - Cotter, A.D.; Hermsen, M.J.; Ovadia, S.; Vanneman, R. (2001). "The Glass   ceiling Effect". The University of North Corolina Press, Social Forces, December 2001, 80(2): 655-682.
- Livanos, Ilias; Yalkin, Cagri; Nunez, Imanol. (2009). “ Gender employment   discrimination: Greece and The united Ki” International Journal of Manpower. Vol.30, No.8, 2009. P.p.815-834.
- Pia, Kalpana; Vaidya, Sameer. (2009). “Glass ceiling: role of women in the corporate world”. Competitiveness Review: An International Business Journal. Vol.19, No.2, 2009, pp 106-113.
 - Pulse, Asia. (2011). GLASS CEILING FOR AUSTRALIAN WOMEN IN MANUFACTURING  Aug 12, 2011