با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات کردستان

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی سنندج

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط جوّ سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت در تصمیم‌گیری مدیران ورزش و جوانان استان اردبیل بود. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بوده و جامعة آماری تحقیق به تعداد (70=n) نفر بود. که کل اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت گردآوری اطلاعات در زمینة جوّ سازمانی از پرسشنامة استاندارد شده (OCDQ) هالپین و کرافت با (84/0 =α)و برای ارزیابی میزان اعتماد سازمانی مدیران از پرسش‌نامه الونن و می یرودیویس، پس از تعیین اعتبار صوری توسط متخصصان و اعتبار محتوایی با (89/0=α) محاسبه و تعیین شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین ابعاد اعتماد سازمانی (جانبی، عمودی، نهادی) و مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار وجود دارد؛ بین ابعاد جو سازمانی (روحیه گروهی، صمیمیت، علاقه‌مندی، تأکید بر تولید «01/0>p» و نفوذ و پویایی «05/0>p») و مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری رابطه معنی‌داری وجوددارد، همچنین بین اعتماد سازمانی با مشارکت کارکنان درتصمیم‌گیری مدیران رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد «01/0>p». نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جوّ سازمانی و اعتماد سازمانی، توانایی پیش بینی مشارکت کارکنان در تصمیم­گیری را دارند «01/0>p». پیشنهاد می­شودکه مسؤولان اجرایی و مدیران سازمان به تمامی مؤلفه‌های جوّسازمانی و اعتماد سازمانی توجه داشته باشند و سعی نمایندکه همۀ این عوامل را بهبود بخشند تا در کنار این عوامل شاهد تأثیرات مثبت این فرآیند برروی  عملکرد نیروی انسانی و سازمان باشند.

کلیدواژه‌ها

ـ اشراقی، حسام؛ کاشف، میرمحمد (1389). «رابطه جوّ سازمانی با سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان». نشریه علوم حرکتی و ورزش. سال هشتم. جلد دوم. شماره 16. صص 47-37.
ـ پورپیرعلی،زهرا (1383). «بررسی رابطه بین میزان مشارکت اعضای هیات علمی درتصمیم گیری های مدیریتی باسطح روحیه ی آنها در دانشگاه های اصفهان»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
ـ حمزه لویی، نادیا و همکاران (1391). «نقش و کارکردهای توسعه فرهنگ و جوّ سازمانی در تعهد سازمانی کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان همدان». پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال دوم. شماره 4. صص 96-83.
ـ دانشفر،تیمور (1384).« بررسی رابطه بین جوّ سازمانی ومشارکت دبیران درفرایندتصمیم گیری در دبیرستان های شهرهای آمل،نوروچمستان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.
ـ ریحانی شورچه،حسن (1385).«بررسی مقایسه ای جوّ سازمانی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی در موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
ـ رضائیان،علی(1387). اصول مدیریت. تهران: سازمان مطا لعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، انتشارات سمت.
ـ زالی،زهرا(1386).«بررسی رابطه نظرات درمورد انگیزه ی پیشرفت مدیران و مشارکت دبیران در تصمیم گیری در دبیرستان های دخترانه عادی شهرتهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی
ـ زراعی متین، حسن. حسن زاده، حسن (1384). «اعتماد درون سازمانی و بررسی وضعیت موجود سازمان های اجرایی کشور». فرهنگ مدیریت، سال دوم، شماره هفتم، ص 79-126
ـ موسوی، سیده راضیه (1392). «تاثیر شفافیت سازمانی بر اعتماد سازمانی با تبیین نقش جوّ سازمانی: مطالعه موردی اداره ارشاد استان تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
ـ هوی،وین. ک ومیکسل، سیسل، ج (1996). تئوری، تحقیق وعمل درمدیریت آموزشی . ترجمه میر محمد عباس زاده، چاپ دوم، ارومیه، انتشارات دانشگاه ارومیه.
- Bair , Aileen and Amand ,Real. (1995). Trust within the organization. Monograph .Issue 1,pp.415-425..
- Michelle, A., Cooper.(1997)."IMPACK of Participation in decision making on staffperception of organizational climate/culture, commitment and influence on work",Proquestin formation and learning company,umi microform.
- Noah,Yusuf.(2008). A Study of Worker Participation in Management Decision Making Within Selected Establishments in Lagos, Nigeria. J. Soc. Sci. 17(1) : 31-39.
- Oktug,Zeynep. (2012). “The Effects of Organizational Trust on Employee Decision Making Styles”, British Journal of Arts and Social Sciences ISSN: 2046-9578 Vol.9.
- Stacey E. Nichols.(2007)."A study of the relationship between school leadership, school climate student performance",Proquest information and learning company umi microform.
- Thomas, S.(1998) Organizational climate. Exploration ofaconcept. Boston: Harvard university press.
- Tingle and Jacob Keith.(2011). the relationship between organizational trust and mindfulness: An exploration of NCAA Division III athletic departments.thesis of the University of Texas at San Antonio.
- Tyler,TomR. (2003). “Trust within organizations” .personnel review,Vol l.32. No.5 ,pp. 669-672.
- Yilmaz,Kursad.)2008(. “The Relationship Between Organizational Trust and Organizational Commitment in Turkish Primary Schools”,Journal of Applied Sciences. 8: 2293-2299.
- Gohng ,Kowal.(2006). “Faculty participation in decision-making in academic Department soft two-year colleges in newyork state” Proquest Information andLearningcompany  umi.