با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه کردستان

چکیده

نگرش معلمان نسبت به محیط مدرسه می­تواند اطلاعات فراوانی را در مورد شرایط محیط مدرسه فراهم آورده و این اطلاعات می­توانند در جهت ارتقائ عملکرد سازمان آموزش و پرورش یک جامعه مورد استفاده قرار گیرند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه سطح محیط مدرسه(SLEQ)از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در استان کردستان می­باشد. تعداد معلمان شرکت کننده 246 نفرکه شامل (138 آقاو108خانم) که با استفاده از نمونه گیری تصادفی و جدول کرجسای و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شده بودند(N=200) و به پرسش‌نامه استاندارد سطح محیط مدرسه پاسخ دادند. پرسش‌نامه ((SLEQ برداشت معلمان از ابعاد روانی- اجتماعی محیط مدرسه می­باشد. که شامل 56 آیتم، دریک مقیاس پنج ارزشی، و در هشت بعد:(1) حمایت از دانش آموزان (2) وابستگی (3) علاقه حرفه ای (4) اجماع کاری (5) توانمندسازی (6) نوآوری (7) کفایت منابع و (8) فشارکار،طراحی شده است. برای رواسازی پرسش‌نامه از روایی صوری و محتوایی(نظرات متخصصان)، سازه(تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و پایایی از روش آلفای کرونباخ(خرده مقیاس‌های حمایت از دانش آموزان، وابستگی، علاقه حرفه ای، اجماع کاری، توانمندسازی، نوآوری، کفایت منابع و فشار کار به ترتیب77/0، 68/0، 71/0، 66/0، 73/0، 70/0، 72/0، 68/0و کل مقیاس 859/0)استفاده شد.. باتوجه به ضرایب آلفای کرونباخ یاد شده می­توان فرم فارسی مقیاسSLEQ را دارای پایایی مطلوبی قلمداد کرد. بطورکلی می­توان گفت این پرسش‌نامه ابزار مناسبی برای بررسی ادراک معلمان از شرایط محیط مدرسه می­باشد.

کلیدواژه‌ها

ـ بابائی، علی محمد؛ ابوالعلائی، بهزاد.(1383). «محیط کار متعالی»، فصل نامه مدیریت آموزش مدیران، شماره ٧١.
 ـ حقیقی، حمید؛ زارعی، اقبال؛ قادری، فواد. (1391). «بررسی ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی حل تعارض رحیم (ROCI-II)  در بین زوجین ایرانی». فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی، سال اول، شماره 4.
ـ حمیدی، مهرزاد. (1390). «ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور»، پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی،سال اول،شماره 2 ،زمستان1390 ،ص 49 – 61.
ـ رمضانی، مژده و همکاران. (1391). «بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامۀ ارزیابی اعتیاد به اینترنت چن». مجله اصول بهداشت روانی، شماره 14(3)، 236-245.
ـ علوی، سید سلمان و همکاران. (1389). «روایی، پایای و تحلیل عاملی مقیاس استفاده وسواس‌گونه از اینترنت در کاربران دانشجویی دانشگاه اصفهان». مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 4.
ـ لطف عطا، آیناز.(1387). «تأثیر عوامل محیطی بر یادگیری و رفتار در محیط‌های آموزشی ابتدایی در شهر». فصلنامه مدیریت شهری، ه 21(4)، ص101-118.
 ـ مهدیان، حسین.(1389). «سیری بر دوستی های محیط کار». مقالات تربیتی، شماره 219، ص 38-52.
ـ نیلفروشان، پریسا؛ عابدی، احمد؛ نویدیان، علی؛ احمدی، سید احمد. «بررسی ساختار عاملی، اعتبار  و روایی انتظار از ازدواج». مجله علوم رفتاری، شماره 1(5)، ص 11-19.
ـ الوانی، سید مهدی (1390). مدیریت عمومی،تهران : نشر نی، ویراست سوم، چاپ چهل و سوم.
 ـ وردی نژاد، فریدون (1390). ارزیابی عملکرد، طراحی کانون های ارزیابی و توسعۀ مدیران برای سازمان های ایران. شماره7، ص 45-63.
 - Bandalos, D. L. (1993). Factors influencing cross-validation of confirmatory factor analysis models. 7 Multivariate Behavioral Research, 28, 351–374.
- Burden, R., & Fraser, B. (1994). Examining teachers’ perceptions of their working environments: Introducing the School Level Environment Questionnaire. Educational Psychology in Practice, 10(2), 67–71.
- C. Laugksch, Rüdiger., M. Aldridge., Jill ., J. Fraser, Barry .(2007) . Outcomes-Based Education in South Africa: Using an Instrument to Assess School-Level Environments during the Implementation, Australian Association for Research in Education (AARE).
- Carol A. Wong., Eliza Lo., Melanie Muise., Erin Stafford. (2009). Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment, International Journal of Nursing Studies.
- Cresswell, J., & Fisher, D. (1998, April). A qualitative description of teachers’ and principals’ perceptions of interpersonal behavior and school environment. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA. Cudeck, R., & Browne, M. W. (1983). Cross-validation of covariance structures.
- Fisher, D. L., & Fraser, B. J. (1991). Validity and use of school environment instruments. Journal of Classroom Interaction, 26(2), 13–18.
- Greta G. Cummings.,Tara MacGregor., Mandy Davey c, How Lee. (2010). THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP STYLE AND SCHOOL CLIMATE IN BOTSWANA SECONDARY SCHOOLS.
- Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55.
- Johnson, B. (1998). The relationships between elementary teachers’ perceptions of school climate, student achievement, teacher characteristics, and community and school context. (Doctoral dissertation, University of New Mexico, 1998). Dissertation Abstracts International, 59(11), 4055.
- Johnson, B., & Stevens, J. (2000, April). Elementary teachers’ perceptions of school climate and student achievement. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
- Johnson, Bruce ; J. Stevens, Joseph and Keith Zvoch.(2007),Teachers’ Perceptions of School Climate A Validity Study of Scores From the Revised School Level Environment Questionnaire, Educational and Psychological Measurement. 15(2), 833-844.
- M Aldridge, Jill., J Fraser, Barry., C.Laugksch, Rüdiger. (2011). Relationships between the school-level and classroom-level environment in secondary schools in South Africa, South African Journal of Education.
- MacCallum, R. C., Roznowski, M., Mar, C., & Reith, J. V. (1994). Alternative strategies for cross-validation of covariance structure models. Multivariate Behavioral Research, 29, 1–32.
- Multivariate Behavioral Research, 18, 147–167.
- Rehman, Saad and Mansoor, Muhammad and Rafi ullah bilal.(2012).THE IMPACT OF LEADERSHIP STYLES ON JOB SATISFACTION AT WORK PLACE, Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter).1(12), 112- 131.
- Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.