با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت­های اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین‌المللی ورزشی در ایران بود. پژوهشگران برای انجام این تحقیق، پژوهش از نوع آمیخته و ترکیبی از دو روش کیفی و کمی را انتخاب کردند. جامعه آماری پژوهش شامل 230  تن از استادان مدیریت ورزشی، مدیران و کارشناسان اجرایی ورزش کشور  بودکه در زمینه میزبانی رویدادهای ورزشی، دانش و تجربه لازم را داشته‌اند.  . برای نمونه تحقیق در بخش کیفی از نظرات 25 تن از مدیران و متخصصان ورزش قهرمانی و مجریان رویدادهای ورزشی استفاده شد که نمونه­ها به طور هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز با استفاده از جدول مورگان 141 تن به طور تصادفی برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دست­یابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از نقاط  قوت، ضعف ها، فرصتها و تهدیدهای اخذ میزبانی و برگزاری رویدادهای بین­المللی ورزشی در ایران تهیه و در سه مرحله با نظر متخصصان فهرست تهیه شده، نهایی شد. سپس بر مبنای فهرست تهیه شده، پرسشنامه­­ 69 سئوالی که حاوی نقاط قوت، ضعف،  فرصت­ها  و تهدید ها  بود، تهیه و در اختیار آزمودنی­ها قرار گرفت. روایی صوری پرسش‌نامه مورد تأیید 20 تن از متخصصان قرار گرفت و پایایی آن در یک مطالعۀ مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 78/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از روش­های آماری توصیفی و روش­های آماری استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف  استفاده گردید و تحلیل عاملی تأییدی با کمک دو نرم افزار  لیزرل و SPSS حاصل شد. یافتن  7 نقطه قوت، 21  ضعف، 9  فرصت و 9 تهدید ـ برای اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین­المللی ورزشی در ایران ـ  دستاورد نهایی این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

Baade,R. and Matheson,V.(2006), “Padding Required : Assessing the Economic Impact of the Super Bowl,” European sports Management Quarterly,6,no.4 (December 2006).p.p.45-50.
- Chen, N.(2008), “What economic effect do mega-events have on host cities and their surroundings? An investigation into the literature surrounding mega-events and the impacts felt by holders of the tournaments”. Masters Dissertation in Finance and Investment, University of Nottingham, UK.p.p.15-30.
- Diaey ,T,Jerome,J.,Tjusevs,P.,Zamboni G.(2011), “Bidding : how can you win even if you lose ?: identifying  the legacies of lost bids to host a sports mega event”.FIFA master book.www.fifa.com/about fifa/ football development.p.p.57-69.
- Dolles,H.& Soderman,S.(2008), "Mega-sporting Events in Asia-Impacts on society,Business and Management:An Introduction" Asian Business and Management , Volume 7, palgrave Macmillan.p.p.119-135.
 - Gabriel Silvestre (2009). “The Social Impacts of Mega-Events”: Towards a Framework, Esporte e Sociedade, 4(10): 1-26.
- Getz,D.(1997), event management and event tourism forcasting council , tourism forcasting council , februbery,pp.115-201.
- Horne, J. (2007), “The four ‘Knowns’ of sports mega-events”, Leisure Studies, Vol. 26 No. 1,pp. 81-96.
- Hotchkiss,J Robert E.M. and Stephanie M.Z.(2003), “Impact of the 1996 Summer Olympic Games on Employment and Wages in Georgia” Southern Economic Journal,69,no,:691-704.
- Humphreys,J.(1994), “The Economic Impact of Hosting Super Bowl XXVIII on Georgia”,Georgia Business and Economic Conditions,54,no.3. pp. 327-336.
- Jones, C. (2001), “Mega-events and host-region impacts: determining the true worth of the 1999 Rugby World Cup”, International Journal of Tourism Research, Vol. 3 No. 3, pp. 241-51.
- Kostas, K. and Kaplanidou , K. (2010) , “Event leveraging of mega sport events : a SWOT analysis approach” , International Journal of Event and Festival Management, Vol. 1 No.3, 2010 pp. 170-185.
- Leo Jago, Larry Dwyer, Geoffrey Lipman, Daneel van Lill, Shaun Vorster, (2010), “Optimising the potential of mega-events: an overview”, International Journal of Event and Festival Management, Vol. 1 Iss: 3 pp. 220 – 237.
- Malfas, M., Theodoraki, E., and Houlihan, B. (2004). Impacts of the Olympic Games as mega-events, Municipal Engineer, 150(3): 209–220.
- Ruta,D.(2011), “Legacy of events”,presentation . Milan : SDA Bocconi.
- Whitson, D. and Horne, J. (2006), “Underestimated costs and overestimated benefits? Comparing the outcomes of sports mega-events in Canada and Japan”, Sociological Review, Vol. 54 No. 2, pp. 71-89.