با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

   مقدمه: با توجه به نتایج متناقض مربوط به اثر بارگیری مکمل کراتین بر آزردگی عضلانی، تحقیق حاضر به منظور تعیین تأثیر بارگیری مکمل کراتین مونوهیدرات بر کراتین کیناز تام سرمی و آزردگی عضلانی ‌ناشی از دویدن در سرازیری در مردان کوهنورد انجام شد.
   روش‌شناسی:20 مرد کوهنورد سالم داوطلب (سن28-20 سال، درصد چربی 12-8 و اکسیژن مصرفی بیشینه 55-50 میلی‌لیتر /کیلوگرم /دقیقه ) به طور تصادفی و دوسویه کور در دو گروه کراتین  و شبه‌دارو تقسیم شدند. هریک از آزمودنی‌ها برای پنج روز متوالی، روزانه 300 میلی‌گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن مکمل کراتین مونوهیدرات یا دکستروز دریافت کردند. پس از دوره‌ی مکمل‌سازی، همه‌ی آزمودنی‌ها در یک قرارداد ورزشی دویدن سرازیری روی نوارگردان با 65% اکسیژن مصرفی بیشینه، شیب 15- درصد و مدت 30 دقیقه شرکت نمودند. نمونه‌های خونی در چهار مرحله: قبل و بعد از بارگیری، بلافاصله و 24 ساعت پس از قرارداد ورزشی انجام شد. داده‌های حاصله به صورت میانگین و انحراف استاندارد با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس، پس تعقیبی بونفرونی و تی مستقل در سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 بررسی شد.
   یافته‌ها: کراتین کیناز تام سرمی و احساس درد عضلانی هر دو گروه متعاقب دویدن در سرازیری به طور معنی‌دار افزایش یافت (P<0/05). با این حال، دامنه‌ی تغییرات 24 ساعته‌ی کراتین‌کیناز تام سرم گروه کراتین به طور معنی‌داری کمتر از گروه شبه‌دارو بود (P>0/05). در حالی که تفاوت 24 ساعته‌ی تورم، انعطاف‌پذیری، قدرت هم طول بیشینه و توان انفجاری اندام تحتانی دو گروه معنی‎‌دار نبود (P>0/05).
   نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های حاضر، می‌توان نتیجه گرفت که بارگیری پنج روزه‌ی کراتین مونوهیدرات بر تغییرات نامطلوب‌ برخی شاخص‌های آزردگی عضلانی تأخیری مردان کوهنورد پس از دویدن سرازیری ‌مؤثر است.

کلیدواژه‌ها