با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف این پژوهش،تعیین و مقایسه نیم رخ روانی مردان جودوکار نخبه ایران در سه گروه سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان درایران است. به این منظور 218 نفر جودوکار نخبه بزرگسال با میانگین 4/9  25/7 سال، جوان1/4 18/9سال و نوجوان 0/7  7/15 سال بصورت هدفدار انتخاب شدند. آزمودنی‌ها بوسیله پرسشنامه مهارتهای روانی SASI  مورد ارزیابی قرار گرفتد. تجزیه وتحلیل داده‌ها نشان داد که میان سه گروه سنی ( بزرگسالان، جوانان و نوجوانان)از نظر مهارت‌های روانی(انگیزش، تمرکز،اعتماد به نفس، تنظیم سطح انرژی روانی، تصویرسازی دهنی، و هدف چینی) اختلاف معنی داری وجود ندارد (P< 0/05) و درگروه‌های سنی( بزرگسالان، جوانان و نوجوانان )میزان مهارت روانی انگیزش، اعتماد به نفس  و هدف چینی در سطح عالی و مهارت روانی تمرکز، کنترل حالات روانی و تصویر‌سازی ذهنی در سطح خوب قرارداشتند. همچنین نتایج تحقیق حاضر نورم مربوط به امتیاز مهارت‌های روانی را در جودو‌کاران نخبه سه رده سنی مشخص کرده است.

کلیدواژه‌ها