با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

3 گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام پژوهش طراحی و تدوین مدل اجرای استراتژی فدراسیون با رویکرد BSC بود. جامعه آماری پژوهش 90 نفر از اعضای مجمع عمومی فدراسیون ،‌متخصصین و خبرگان آشنا به امور فدراسیون بودند که از بین آنها برای بخش کمی 79 نفر و در بخش کیفی 11 نفر به طور هدفمند برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعت مورد نیاز در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تایید متخصصین قرار گرفت ، پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و در نهایت پایایی آن با ضریب 83/0 به تایید رسید. در بخش کیفی نیز از مصاحبه کیفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش کمی از آزمون مجذورکای،‌آزمون کلموگروف اسمیزنف و آلفای کرونباخ و در بخش کیفی از روش استقراء منطقی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که فدراسیون کشتی دارای چهار منظر مالی، مشترس،‌فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد و 16 هدف استراتژیک (4 هدف در منظر مالی، 5هدف در منظر مشتری، 3هدف در منظر فرآیندهای داخلی،4هدف در منظر یادگیری و رشد)،45 سنجه در منظرهای مختلف ( به ترتیب 10، 30، 7، 18 سنجه در منظرهای مالی،‌مشتری، فرآیندهای داخلی ،‌یادگیری و رشد) ، 98 اقدامات و ابتکارات دارد. همچنین در مدل اجرای استراتژی فدراسیون کشتی نیز روابط علت و معلولی بین منظرها و برخی اهداف استراتژیک وجود دارد. در نهایت چنین می توان نتیجه گرفت که منظرها،‌اهداف ، سنجه ها،‌اهداف کمی و ابتکارات و اقدامات به دست آمده، به دلیل ارتباط بین چشن انداز و استراتژی ها با اهداف استراتژیک، سنجه ها و ایتکارات فدراسیون در منظرهای مختلف، قابلیت ایجاد زمینه اجرای استراتژی های فدراسیون را دارند.

کلیدواژه‌ها