با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی

چکیده

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی مقیاس اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی است؛ جامعه آماری پژوهش کلیه‏ی مربیان ملی و بین المللی رشته‏های فوتبال، فوتسال، کشتی، دو و میدانی، رزمی، جودو، هاکی، والیبال، گلف و ورزش جانبازان و معلولان استان لرستان می‏باشند. از روش نمونه‏گیری غیر تصادفی هدفمند استفاده شد که در نهایت 200 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. از پرسشنامه‏ی محقق ساخته با مطالعه مبانی نظری، مصاحبه نیمه هدایت شده با 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و در یک فرایند اکتشافی تنظیم شد. همچنین، از تحلیل عاملی تأییدی برای روایی سازه استفاده شد. یافته‏ها بر مبنای تحلیل عاملی اکتشافی 38 سؤال را در شش عامل فلسفه‏ی مربیگری(5گویه)، علاقمندی به کار(8گویه)، استفاده از خرد جمعی(6گویه)، قانون مداری(7گویه)، احترام به ارزشها و هنجارهای اجتماعی(7گویه) و روابط انسانی(4گویه)نشان داد. ثبات درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 763/0 گزارش شد. نتیجه‏گیری می‌شود که پرسشنامه‏ی حاضر ابزار مناسبی برای سنجش اخلاق حرفه‏ای مربیان در ورزش می‏باشد. پیشنهاد می‏شود که در پژوهش‌های آینده از این ابزار در نمونه‏ ها و حوزههای دیگر استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

-         آراسته، حسین؛ جاهد، حمید (1390). رعایت اخلاق در دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی: گزینه ای برای بهبود رفتارها. فصلنامه نشاط علم، سال اول شماره ( 2)، صص 40-31.##انصاری، منوچهر؛ حسینی، احد؛ رحمانی یوشانلوئی، حسین؛ سیفی، سارا (1391). تأثیر رعایت اصول اخلاق حرفه ای کارکنان بر وفاداری مشتریان بانک‏ها. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال هفتم، شماره 3، صص 130-122.##رزاقی، محمد ابراهیم؛ مهرابی، قاسم؛ هنری، حبیب (1393). تعیین اعتبار و روایی نسخه‏ی فارسی پرسشنامه منش ورزشی. مجله مطالعات روان‏شناسی ورزشی، شماره 9، صص 92-81.##رضایی منش, بهروز. (1383). بررسی زیر ساخت اخلاقی در بخش خدمات عمومی ایران. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.##روحانی، هادی؛ طالب پور، مهدی؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ بنار، نوشین (1392). تحلیل عاملی شاخص‏های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‏ای فوتبال ایران، پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. شماره 2، (5)، صص 48-35. ##صبوری، حسین (1383). اخلاق در ورزش. تهران: انتشارات صبوری.##محمدی، رزگار؛ براری، مجتبی؛ هنری، حبیب؛ شجاعی، سهیلا (1390). بررسی تأثیر اخلاق حرفه‏ای ورزشکاران و مربیان روی اعتماد و تعهد هواداران نسبت به باشگاه(مطالعه موردی باشگاه ورزشی سپاهان). ششمین همایش دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران.24و 25آذر –تهران.##منظمی، امیرحسین؛ سوخته زاری، سعید؛ حدادی، فرح؛ رستمی نژاد، مظهر؛ گودرزی، محمود؛ حافظ اشرفی، اصغر (1393). تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور. پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 2، (2)، صص 118-109. ##ندایی، طاهره؛ علوی، خلیل (1390). اخلاق در ورزش با رویکرد بازی‏های منصفانه. فصلنامه علمی –پژوهشی دانشگاه قم، سال 10، شماره 2، صص 30-24. ##نصیری، علی؛ خبیری، محمد؛ سجادی، سید نصرالله؛ کاظم نژاد، انوشیروان (1387). ارزیابی و مدل سازی معیارهای انتخاب مربیان تیم ملی هندبال. مجله مدیریت ورزشی، شماره 1، صص 140-119. ##نعمتی، محمد؛ محسنی، هاشم (1389). اخلاق در آموزش عالی: مؤلفه‏ها، الزامات و راهبردها. تهران: نشر پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، سال پنجم، شماره 26، صص 28-16.##
            Bouzarjomehr, F., Mansourian, M., Harandi, Y. (2012). Assessment of Professional Ethics of Medical Sciences Faculty Members from Viewpoint of Yazd University Students, Journal of Medical Education Development Center, 8, 44-52.##Boxill, J (2003). The Ethics of Competition", Jon Boxill “Sport Ethics", Publisher: Black well, First Edition.##Cadozier, V (2002). The Moral Profession: A Study of Moral Development and Professional Ethics, Retrieved From Proquest. Com##Eliot. H (1999). Ethics Symposium, Medical Ethics, Australian Olympic Commite, Sydney, Australia.  ##Fattahpour Marandi, M., Kashef, M., Sydamry, M (2013). Effect of Ethical Training on Sport Coaches’ Ethical Decision Making, Journal of Moral Cognition, 14, 55-64. In Persian##Klimova, B, F.  Semradova, I (2013). Innovation in Tertiary Education and Professional Codes of Ethics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2, 83 -161.##Salimi, M., Soltan Hosseini, M., Ghasemi, H., Turkian, S. (2012). Ranking Of Barriers to Developing Professional Ethics Media Sports, Quarterly Journal of Communication Research, 18, 9-29.##Schnider, A, (1999). Ethics in Sport, '' 5th IOC World Congree on Sport Science with the Annual Conference of Science and Medicince in Sport'', Ethics Symposium, University Of Western Ontori, Canada.##Walter, S.  Philip, J. Schluter, A. Oldham, R (2012). The Sideline Behavior of Coaches at Children’s Team Sports Games. Psychology of Sport and Exercise 13, 208–217.##