با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
هنجاریابی پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مربیان ورزشی

حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ جهان امیری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 11-22

چکیده
  هدف پژوهش حاضر هنجاریابی مقیاس اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی است؛ جامعه آماری پژوهش کلیه‏ی مربیان ملی و بین المللی رشته‏های فوتبال، فوتسال، کشتی، دو و میدانی، رزمی، جودو، هاکی، والیبال، گلف و ورزش جانبازان و معلولان استان لرستان می‏باشند. از روش نمونه‏گیری غیر تصادفی هدفمند استفاده شد که در نهایت 200 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. ...  بیشتر

تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام

میترا محمدی؛ محمدامین صیادی؛ میرحسن سیدعامری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 23-33

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام می‌باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی مبتنی بر روش همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانی اداره کل ورزش و جوانان شهرستان ایلام می‌باشد که در سال 1392 براساس ...  بیشتر

بررسی نقش ورزش قهرمانی بر شاخص‏های توسعه اجتماعی

علی قائدی؛ فرزاد غفوری؛ غلامعلی کارگر

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 35-47

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نگرش متخصصان و مدیران ورزش در ارتباط با نقش ورزش قهرمانی بر شاخص‏های توسعه اجتماعی است. روش انجام پژوهش، توصیفی و به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید تربیت بدنی، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی استان تهران و افراد شاغل در فدراسیون‏های ورزشی (حدود 700 نفر) بودند. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه ...  بیشتر

تأخیر نشر در نشریات علمی- پژوهشی گرایش ‏های تربیت بدنی

حمید قاسمی؛ بهمن عسگری؛ مریم رحمانی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 49-55

چکیده
  هدف از این پژوهش ارزیابی تأخیر نشر در نشریات علمی- پژوهشی گرایش‏های تربیت بدنی چاپ شده در داخل ایران است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام نشریات تربیت بدنی داخل کشور (31 نشریه علمی- پژوهشی) است که از این تعداد، 16 نشریه تک گرایشی در 5 گرایش تربیت بدنی به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در مجموع 1276 مقاله مورد بررسی ...  بیشتر

استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک: سنجش روایی و پایایی

احمد محمودی؛ جلیل یونسی؛ محمد حسن متقی شهری؛ جواد شهلائی باقری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 57-71

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، استانداردسازی (سنجش روایی و پایایی) نسخه فارسی پرسشنامه رضایت‌مندی مشتریان است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک شهر تهران تشکیل می‌دادند که حداقل 6 ماه سابقه عضویت در این مراکز را دارا بودند (100000=N). با استفاده از جدول مورگان، 417 نفر از مشتریان که حائز شرایط لازم بودند، با استفاده ...  بیشتر

موانع درون بخشی صنعت ورزش در رقابت با کالاهای ورزشی خارجی

اسماعیل شریفیان؛ محمد حسین یوسفی زرندی؛ کوروش قهرمان تبریزی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 73-82

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی‌ موانع درون ‌بخشی‌ رقابت‌پذیری کالاهای ‌داخلی در مقایسه با نمونه‌های ‌خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران در سال 1391 اجرا‌ گردید.‌ روش اجرای این پژوهش پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری‌ و محتوایی آن با نظر 15 نفر از خبرگان مدیریت ‌ورزشی و مدیریت ‌صنعتی بررسی ...  بیشتر

تأثیر زیرساخت‌های ورزشی و ویژگی‌های دموگرافی بر میزان مشارکت ورزشی شهروندان اهوازی با استفاده از مدل چند سطحی (HLM)

عبدالحسین ابراهیمی؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ طاهره ازمشا

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 83-98

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر زیرساخت‌های ورزشی و ویژگی‌های دموگرافی بر میزان مشارکت ورزشی شهروندان اهوازی با استفاده از مدل HLM است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ. جامعه‌‌ی آماری اول کلیه‏ی سالن‌های ورزشی چند منظوره، استخرها و زمین‌های چمن که متعلق به اداره‌‌ی ورزش و جوانان شهر اهواز ...  بیشتر

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت و وفاداری مشتری در باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرکرد

علیرضا امیدی؛ سمیه صفری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 99-109

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت و وفاداری مشتری در باشگاه‏های ورزشی خصوصی شهر شهرکرد است. پژوهش از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان و کارکنان باشگاه های ورزشی شهر شهرکرد بودند که بر اساس نمونه گیری خوشه ای، 4 منطقه از شهرکرد انتخاب و سپس از هر منطقه 15 باشگاه خصوصی (در ...  بیشتر

اولویت بندی موانع مدیریت زنان در ورزش به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

سیده طاهره موسوی راد؛ ابولفضل فراهانی؛ پریوش بیات

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 111-119

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش اولویت بندی موانع مدیریت زنان در سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. پژوهش حاضر به لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از دسته پژوهش‌های آمیخته و به لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. جامعه آماری ، کلیه مدیران با سابقه بیش از 5 سال مدیریت و متخصصان مدیریت ورزشی (300 نفر ) بودند. ابتدا با استفاده از مصاحبه ...  بیشتر