با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف اصلی این پژوهش اولویت بندی موانع مدیریت زنان در سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. پژوهش حاضر به لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از دسته پژوهش‌های آمیخته و به لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. جامعه آماری ، کلیه مدیران با سابقه بیش از 5 سال مدیریت و متخصصان مدیریت ورزشی (300 نفر ) بودند. ابتدا با استفاده از مصاحبه با 5 نفر از متخصصان ، با روش اشباع نظری موانع مدیریت زنان در سازمان های ورزشی شناسایی شدند. سپس با توجه به نتایج مصاحبه اقدام به تهیه پرسشنامه به روش AHP نموده و به صورت تصادفی ساده در بین نمونه‏ها توزیع گشت که بر اساس جدول مورگان تعداد 180 پرسشنامه جمع آوری شد. روایی آن به تایید 15 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزار SPSS نسخه 22 و برای اولویت بندی از نرم افزار Expert Choies 11.0 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که موانع حضور زنان در پست‏های مدیریتی سازمان‌های ورزشی "نبود شرایط مساوی بین زنان و مردان برای رشد در سازمان ها" و "عدم اعتماد به زنان در فرهنگ ایران" بیشترین اشاره را در میان مصاحبه شوندگان داشتد و زنان عامل فرهنگی را بیشتر دخیل می دانستند. ولی مردان عوامل فردی را عامل اولیه موانع مدیریتی زنان قلمداد کردند. توجه به موانع فرهنگی و فرهنگ سازی از طریق رسانه ها کمک خواهد کرد تا زنان نیز پا به پای مردان در امور مدیریتی سازمان‏های ورزشی سهیم باشند

کلیدواژه‌ها

-           احسانی، محمد و همکاران. (1387). بررسی و رتبه بندی عوامل بازدارنده ارتقا زنان به پست‏های مدیریتی در هیات‏های ورزشی استان خوزستان. مجله پژوهش در علوم ورزشی، شماره 19،تابستان 1387، ص 189.##احمدی کهنعلی، رضا؛ بهبودی، محمد رضا؛ جام جور، طاهره. (1392). موانع دستیابی زنان به پست‏های مدیریتی از دیدگاه مدیران زن (مطالعه‏ای کیفی در شهر بندرعباس). نشریه زن در توسعه و سیاست. دوره 11. شماره 3. صص 349-333.##جعفرنژاد، احمد؛ اسفیدانی، محمد رحیم. (1384). وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت. مطالعات زنان، شماره 7، صص 103-77.##حسین پور، محمد؛ حاجی پور، بهمن؛ حسینیان،‌ الهام. (1391). موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی میانی و ارشد. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال چهارم، شماره 14، صص 56-43.##حسینی لرگانی، سیده مریم؛ سعیدی، احمد؛ صالحی، سید جواد. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان هیات علمی در مدیریت دانشگاهی: یک مدل لجستیک. مجله مطالعات زنان، سال اول، شماره سوم، صص 141-121.##زاهدی، شمس السادات؛ شیخ، ابراهیم. (1389). الگوی قابلیت‏های راهبردی مدیران میانی دولتی. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1، صص 139-95.##شهیدی، لاله. (1378). علل و موانع ارتقای زنان به مشاغل مدیریتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.## فاطمی صدر، فیروزه. (1380). موانع ارتقا زنان در سطوح مدیریتی در سطح دانشگاه تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.##قهرمانی، جعفر؛ محرم زاده ، مهرداد؛ سعیدی، شیدا. (1392). بررسی عوامل بازدارنده مؤثر بر میزان شرکت معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت‏های ورزشی شهر مرند. نشریه علمی پژوهشی پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صص 66-57.##کاظمی، عالیه؛ دهقانپور، افسانه. (1392). شناسایی و اولویت‏بندی موانع حضور زنان در پست‏های مدیریتی در صنعت نفت. نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره 11، شماره 2، صص 221-209.##کجباف، محمد باقر؛ کاظمی، ملیحه سادات. (1387). بررسی نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مدیریت زنان و موانع ارتقای زنان به جایگاه‏های مدیریتی. نشریه مطالعات زنان، سال 6. شماره 3، صص 147-133.##گلپرور، محسن؛ عریضی، سید حمید. (1386). مقایسه نگرش زنان و مردان اصفهانی نسبت به دنیای عادلانه برای زنان و مردان. پژوهش زنان، سال 4، شماره 4، ص 111.##میرغفوری، سید حبیب الله. (1385). شناسایی و رتبه بندی عامل‏های مؤثر در گماشته نشدن زنان به پست‏های مدیریتی در سازمان‏های دولتی استان یزد. مطالعات زنان، سال 4، ص 101.##میرکمالی، سید محمد؛ ناستی زایی، ناصر. (1388). موانع ارتقای زنان به پست‏های میانی و عالی از دیدگاه دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش. پژوهش‏های مدیریت، سال دوم، صص 64-57.##هزار جریبی، جعفر؛ پیله وری، اعظم. (1391). شناسایی موانع اجتماعی دستیابی کارکنان زن بانک ملی شهر تهران به موقعیت‏های مدیریتی. زن در توسعه و سیاست، دوره 10، شماره 2، صص 42-25.##یزدخواستی، بهجت؛ میرزایی، حسینعلی؛ فتحی، لاله. (1388). مطالعه نگرش شاغلان سازمان‏های دولتی استان آذربایجان شرقی نسبت به تصدی پست‏های مدیریتی توسط زنان. پژوهش زنان، دوره 7، شماره 2، صص 130-113.##
-            Danylchuk, K. E., & Chelladurai, P. (1999). The nature of managerial work in Canadian intercollegiate athletics, Journal of Sport Management, 13, 148-166.##Grappendorf, H., & Lough, N. (2006). An endangered species: Characteristics and perspectives from female NCAA Division I athletic directors of both separate and merged athletic departments. The Sport Management and Related Topics Journal, 2(2), 6 – 20.##Inglis, S., Danylchuk, K. E., & Pastore, D. L. (2000). Multiple realities of women’s work experiences in coaching and athletic management. Women in Sport and Physical Activity Journal, 9, 1-19.##Whisenant, W. A., Miller, J., & Pedersen, P. M. (2005). Systematic barriers in athletic administration: An analysis of job descriptions for interscholastic athletic directors. Sex Roles, 53, 911-918.##Whisenant, W. A. (2008). Sustaining male dominance in interscholastic athletics: A case of homologous reproduction…or not? Sex Roles, 58, 768-775.##Sagas M., & Cunningham, G. B. (2004). Does having “the right stuff” matter? Gender differences in the determinants of career success among intercollegiate athletic administrators.Sex Roles, 50, 411-421.##Hovden, J. (2002). Gender and leadership selection processes in Norwegian sporting organizations. International Review for the Sociology of Sport, 35, 75-82.##