با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی‌ موانع درون ‌بخشی‌ رقابت‌پذیری کالاهای ‌داخلی در مقایسه با نمونه‌های ‌خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران در سال 1391 اجرا‌ گردید.‌ روش اجرای این پژوهش پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری‌ و محتوایی آن با نظر 15 نفر از خبرگان مدیریت ‌ورزشی و مدیریت ‌صنعتی بررسی و پایایی درونی آن با اجرای مطالعه راهنما بر روی30 نفر و با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0 مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران واحدهای تولیدی ورزشی بودند که با روش نمونه گیری تمام شمار مورد ارزیابی قرار گرفتند.  تعداد 220 پرسشنامه بر اساس توزیع جغرافیایی واحدهای تولیدی توزیع گردید که در نهایت تعداد پرسشنامه‏های برگشت داده شده غیر مخدوش 160عدد بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آنالیزواریانس مکرر و از نرم افزار آماریSPSS20 در سطح معنی‌داری 05/0> P استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین موانع درون‌بخشی رقابت‌پذیری با کالاهای خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران اختلاف معنی‏داری ‌وجود‌ دارد. به گونه‌ای که عامل سرمایه(78/3=x ̅) بیشترین ‌مانع قلمداد و عامل کیفیت(44/3=x ̅) کمترین میانگین را به خود اختصاص داد. مقایسه زوجی متغیرها نیز تأیید کننده این تفاوت‌ها بود. با توجه به موانع موجود بر سر راه تولید لازم است که سیاست‌گذاران و تصمیم گیرندگان کلان کشور با همراهی بخش خصوصی، بسترهای لازم را در جهت بهبود فرایند تولید و سرمایه‌گذاری فراهم نموده و با رفع مشکلات و موانع تولید راه را برای یک اقتصاد پویا هموار نمایند.

کلیدواژه‌ها

-         آرمان، بهمن (1385). بررسی موانع تولید با تأکید بر بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و سهم سرمایه گذاری در (GDP). مجلس و پژوهش، شماره 52، صص 168-145.##آقازاده، هاشم؛ طیبی، محمد رضا (1386). ماهیت رقابت پذیری نگاهی چند بعدی. فصلنامه دانش مدیریت، شماره 76، صص 158- 139.##آقازاده، هاشم؛ استیری، مهرداد؛ محمدی، علی (1387). بررسی موانع درون سازمانی بازاریابی مؤسسه‏های ورزشی ایران، حرکت، شماره 36، صص 150- 129.##اتقیا، ناهید (1380). تعامل بازاریابی و مدیریت ورزشی، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 1، صص 146-130.##چرنوشنکو، دیوید (1384). مدیریت پایدار ورزش. ترجمه مهری آزادی، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول.##خدا مرادی، سعید؛ جمالی، علی؛ ابراهیمی، عباس؛ افخمی، عادل (1390). مدلی برای بررسی رقابت پذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر بر اساس منطق فازی: به کار گیری شاخص انحصار سنجی هریشمن هرفیندال. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 60، صص 134- 101.##راسخی، سعید؛ ذبیحی لهرمی، المیرا (1388). رقابت پذیری صنعت فلزات اساسی ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، شماره 2، صص 72- 47.##رحمان سرشت، حسین؛ صفاییان، میترا (1390). مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 22، صص 104- 75.##رضایی، امیدورا (1391). نخستین گام فراکسیون ورزش برای حمایت از تولید ملی، سایت تابناک، 23 فروردین 1391.##رضوی، سید محمد حسین؛ نوبختی، سکینه (1391). تجاری سازی ورزش. نشر شمال پایدار، چاپ اول.##شریفیان، اسماعیل (1387). طراحی الگوی فرایندی انگیزه کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی. رساله دوره دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس.##صادقی، رضا؛ کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ کارگر، غلامعلی (1392). تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان. پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 2، صص 32- 21.##صادقی، رضا؛ کشکر، سارا؛ کارگر، غلامعلی (1391). مطالعه نقش عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی (p5 ) در تولید پوشاک ورزشی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی##صفری، سمیه؛ دهقان، محمود (1390). رقابت پذیری صادراتی صنعت مواد غذایی ایران. بررسی های بازرگانی، شماره 46، صص 42- 31.##عباسی، محمد رضا؛ رحیمی کلور، حسین (1390). الزامات رقابت پذیری در بخش‏های صنعت و تجارت، ماهنامه بازار بین الملل، شماره 12، صص 51- 48.##عباسی، محمد رضا؛ رحیمی کلور، حسین (1388). الزامات رقابت پذیری در بخش های صنعت و تجارت ( با تأکید بر تجربیات داخل کشور). مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 267 و 268، صص 255- 248.##عسکریان، فریبا؛ جعفری، افشار (1386). بررسی میزان مبادلات بین المللی کالاهای ورزشی ایران در سال های 1377 و 1380. فصلنامه المپیک، شماره 4، صص 103- 97.##عسکرزاده، مریم؛ حیدری نژاد، صدیقه (1390). بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری در ورزش استان خوزستان. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 12، صص 74-61.##حق شناس کاشانی، فریده؛ سعیدی، نیما (1390). رتبه بندی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 1، صص 154- 127.##کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ تجاری، فرشاد (1390). مدیریت بازاریابی ورزشی. تهران: انتشارات علم و حرکت، چاپ اول.##مند علیزاده، زینب؛ هنری، حبیب (1389). بررسی عوامل اثر گذار بر کارآفرینی در ورزشی به عنوان حوزه ای میان رشته ای. فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، شماره 2، صص 136- 113.##میر احسنی، منیر السادات (1392). شاخص‏های رقابت پذیری ایران و برخی کشورهای جهان از منظر گزارش مجمع جهانی اقتصاد (2014- 2013). مجله اقتصادی، شماره‏های 9و 10، صص 128- 107.##نادریان جهرمی، مسعود (1384). مبانی جامعه شناسی در ورزش. اصفهان: انتشارات هنرهای زیبا، چاپ اول. ص 368.##ونوس، داور؛ سلطانی، ابراهیم (1374). بررسی علل عمده گرایش مصرف گنندگان ایرانی به محصولات خارجی. دانش مدیریت، شماره 31 و 32 ، صص 76-67.##
-            Analoui, F. Moghimi, SM. Khanifar, H (2009). Public Sector Managers and Entrepreneurship in Islamic Republic of  Iran, Journal of  Management Development, No, 28,  pp 522-532##Barth, James R. Yago, G. Zeidman, B (2006). Barriers to Entrepreneurship in Emerging Domestic Markets: Analysis and Recommendations, Milken Institute.##Dolles,H. Soderman,S (2011). Sport as Business,(International, Professional and Commercial Aspects), Printed and Bound in Great Britain by CPI Antony Rowe, Chippenham and Eastbourne.##Kalbasi, H. Garivani, V (2004). "Determination of  the Degree of Cost Competitiveness for  Iran Joining to the WTO (case Study of  Mobarakeh Steel Complex) , The Economic Research, No 5,6 , pp 53-75.##Karlis, G (2006). "The  Future  of  Leisure, Recreation, and  Sport in Canada: A SWOT for Small  Sized Enterprises", The Sport Journal, No 9, p 2##Laszlo, S. Ulbert, J (2009). The examination of  the competitiveness in the hungarian sme sector: a firm level analysis, Faculty of  Business and  Economics, University of  Pecs, No 3, pp 105-123.##www.Iran Furniture manufacturers & Exporters Union, No 9 , winter 1389.##