با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نگرش متخصصان و مدیران ورزش در ارتباط با نقش ورزش قهرمانی بر شاخص‏های توسعه اجتماعی است. روش انجام پژوهش، توصیفی و به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید تربیت بدنی، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی استان تهران و افراد شاغل در فدراسیون‏های ورزشی (حدود 700 نفر) بودند. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه آماری 248 نفر مشخص گردید که تعداد 203 پرسشنامه ( 39 استاد، 113 دانشجوی دکتری و 51 شاغل در فدراسیون) برگشت داده شد. نمونه‏گیری به صورت طبقه‌ای تصادفی صورت پذیرفت. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 38 سؤالی محقق ساخته "بررسی نگرش متخصصان و مدیران ورزش در ارتباط با نقش ورزش قهرمانی بر شاخص‏های توسعه اجتماعی" استفاده شد. که روایی محتوایی آن توسط 15 نفر از استادان دانشگاه‏ها و متخصصان تأیید شد و پایایی آن در آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شد. در خصوص روایی سازه، بر اساس بار عاملی و T-Value تمام شاخص‌ها رابطه معنی‏داری با عامل اصلی داشتند و توانستند پیشگویی خوبی برای توسعه اجتماعی باشند. برای تحلیل داده‏های پژوهش از روش‏های آماری توصیفی و استنباطی مانند کلموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت تک گروهی و مستقل، تحلیل واریانس و دانکن با کمک نرم افزار spss نسخه 20 و تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار لیزرل نسخه 8/8 استفاده شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که میانگین نگرش متخصصان و مدیران ورزش در شاخص‏های رفاه اجتماعی، سلامت فردی، سلامت اجتماعی، وحدت و انسجام اجتماعی زیاد و در شاخص عدالت اجتماعی کم می‏باشد. بنابر این با توجه به نگرش مثبت متخصصان در ارتباط با نقش ورزش قهرمانی بر توسعه برای استفاده از آن در این راستا بایستی برنامه‏ریزی مناسب انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

-          احمدی، سیروس (1386). بررسی آثار نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2006 بر هویت ملی شهروندان (مطالعه موردی یاسوج). فصلنامه المپیک، سال پانزدهم، شماره 1 (پیاپی37).##افروزه، علی (1392). تأثیر مشارکت در فعالیت های ورزشی بر کیفیت زندگی. چکیده مقالات، برگزیده سومین کنگره پیشگامان پیشرفت، دانشگاه صنعتی قم.##اکبری، غضنفر (1380). وضعیت فعلی جامعه ایران با نظر به شاخص های توسعه اجتماعی. مجموعه مقالات همایش توسعه اجتماعی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.##پارک، جان اورت (1384). درسنامه پزشکی و پیشگیری اجتماعی. ترجمه حسین شجاعی تهرانی با نظر حسین ملک افضلی، ویرایش هفدهم، تهران: نشر سماط.##پیلوار، نور محمد (1389). بررسی رابطه وضعیت رفاه اجتماعی در ایران با درآمدهای نفتی طی سال های 1387-1347. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.##تولایی، حسین (1388). رابطه کار کودک با توسعه اجتماعی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.##رفیعی، حسن؛ مدنی، سعید (1380). بررسی تطبیقی دیدگاه‏های توسعه و رفاه اجتماعی در ایران. مجموعه مقالات همایش توسعه اجتماعی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.##رمضانی نژاد، رحیم؛ نیازی، محمد؛ همتی نژاد، مهرعلی (1389). مقایسه سلامت عمومی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و افراد غیر فعال در شهر رشت. فصلنامه علوم ورزشی، سال دوم، شماره 4، صص 66-49.##رمضانی، علیرضا؛ نظریان مادوانی، عباس (1392). ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره دوم، شماره دوم، صص 98-85.##ستاد اجرایی کنفرانس بین المللی اقتصاد ورزش (1390). بازیابی شده در30/ 02/ 1392 از سایت##http://eghtesadvarzesh.blogfa.com ##سوری، ابوذر؛ شعبانی مقدم، کیوان؛ سوری، ربیع الله (1395). رابطه بین فعالیت بدنی و کیفیت زندگی زنان سالمند کرمانشاه. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال چهارم، شماره94، صص 84-75.##فلاح خوش خلق، سهراب (1390). بررسی نقش دهیاران در توسعه اجتماعی و فرهنگی روستاهای شهرستان تالش. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انسانی، مرکز تهران، واحد پرند.##گودرزی، محمود؛ اسدی، حسن؛ خبیری، محمد؛ دوستی، مرتضی (1391). سیاست و ورزش. ساری: موج قلم.##ملکوتیان، مصطفی (1388). ورزش و سیاست. فصلنامه سیاست دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال سی و نهم، شماره 2 (پیاپی10). ##نوربخش، مهرداد؛ جوانمرد، کمال (1392). بررسی جامعه شناختی کارکرد ورزش بر انسجام اجتماعی در ایران دهه هشتاد (مطالعه موردی کرمان). فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال هفتم، شماره 3، پیاپی (22)، صص 36-1.##هاشمی، ضیاء (1386). فوتبال و هویت. فصلنامه مطالعات ملی (30). سال هشتم، شماره دوم، صص 124-107.##
-            Bak M. (2004). Can Developmental Social Welfare Change an Unfair World? : The South African Experience, International Social Work, 47:81.##Baledi R, Mohammadi F & Asefirad A. (2012). Social Development in Contact and Non-Contact Sports, Social and Behavioral Sciences, Volume 46, PP 347-349.##Bloom M, Grant M, & Watt D. (2005). Strengthening Canada: The socio-economic benefits of sport participation in Canada. Ottawa: The Conference Board of Canada.##Burnett C. (2001). Social impact assessment and sport development: Social spin-offs of the Australia South Africa junior sport program. International Review for the Sociology of Sport, 36, PP 41-57.##Coalter F. (2010). The politics of sport for development: Limite focus programmes and broad gauge problems? International Review for the Sociology of Sport, 45(3), PP 295–314##Cunningham J, & Beneforti M. (2005). Investigating indicators for measuring the health and social impact of sport and recreation programs in Australian Indigenous communities. International Review for the Sociology of Sport, 40, PP 89-98.##Douglas Hartmann, D & Kwauk, K. (2011). Sport and Development: An Overview, Critique and Reconstruction. Journal of Sport and Social Issues. vol. 35 no. 3, PP 284-305.##Ehsani M & et al. (2012). The influence of sport and recreation upon crime reduction: international journal academic research in business and social sciences, Vol.2. No. 6.##Ekholm D. (2013). Sport and crime prevention: individuality and transferability in research. Journal of Sport for Development, 1(2), pp: 26-38.##Elavsky S, McAuley E. (2005). Physical activity, symptoms, esteem, and life satisfaction during menopause. Maturitas, 52(3-4), pp: 374-85.##Kantoma M,  Stamatakis E, Kaakinen K. (2010). The relationship between physical activity and academic achievement. Proceeding of the National Academy Sciences of the USA, 110(5), pp: 1917–1922.##Kennedy, D. (2010). Community Sports Development: sport in the community, Annual Report 2009.##Konstantinos's P, Skordilis M, Tripolits A. (2010). Validity and reliability evidence of the attitudes towards physical activity of Greek prisoners. Biology of Exercise Journal, 6(2), pp: 39-48.##Lawson H.A. (2005). Empowering people, facilitating community development, and contributing to sustainable development: The social work of sport, exercise, and physical education programs. Sport, Education and Society, 10, PP 135-160.##Levermore R. (2008). Sport: A new engine of development. Progress in Development Studies, 8(2), PP 183–190.##Nichols G. (2004). Crime and punishment and sports development. Leisure Studies, 23, 177-194.##Simon C. Moore, Jonathan P. Shepherd. (2007). The effect of rugby match outcome on spectator aggression and intention to drink alcohol, Criminal Behavior and Mental Health, 17, PP 118-127.##Smith C, Hancock H, Mortime J & Eckerta K. (2007). “A randomized comparative trial of Yoga and relaxation to reduce Stress and anxiety”, Complementary Therapies in Medicine, Vol. 15, PP 77-83.##United nation. (2000-2005). Resolution 59/10 adapted by the general assembly, retrieved January 27/2006 www.un.org/sport2005/ resources.##United Nations Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace. (2002). Sport for Development and Peace towards Achieving the Millennium Development Goals.##Waddington I. (2009). Sport, health and drugs: a critical re-examination of some key issues and problems, Perspectives in Public Health vol. 129, no. 4, PP 174-182.##