با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیأت علمی مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر زیرساخت‌های ورزشی و ویژگی‌های دموگرافی بر میزان مشارکت ورزشی شهروندان اهوازی با استفاده از مدل HLM است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ. جامعه‌‌ی آماری اول کلیه‏ی سالن‌های ورزشی چند منظوره، استخرها و زمین‌های چمن که متعلق به اداره‌‌ی ورزش و جوانان شهر اهواز و سایر ادارات دولتی است ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آن 99 ﻣﻮرد ﺑﻮده و جامعه آماری دوم؛ تمامی افرادی که از این اماکن ورزشی استفاده می‌نمایند، که 66135 نفر برآورد شد. نمونه‌‌ی آماری دو جامعه با بهره‏گیری از جدول مورگان به ترتیب 86 اماکن و 384 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و در سه بخش ویژگی‌های دموگرافی افراد، معیارها و استاندارد‌های اماکن ورزشی و مشارکت ورزشی(87/0= α) تنظیم گردید. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از آمار توصیفی و آمار استنباطی مدل رگرسیونی با ضرایب تصادفی و مدل تحلیل واریانس یک‌طرفه با اثرات تصادفی در نرم افزار HLM6 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین معیارهای هم‏جواری و مکان‌یابی، دسترسی، بهداشت و نگهداری و زیبایی‌شناختی مجموعه‌های ورزشی با مشارکت شهروندان رابطه معنی‏داری وجود دارد. همچنین با افزایش زیرساخت‌های ورزشی و افزایش سطح تحصیلات و درآمد افراد مشارکت آنان نیز بیش‌تر خواهد شد. مشخص گردید که جزء خطاهای سطح خرد و سطح کلان به ترتیب برابر 1.181 و 0.951 می باشد؛ به‌عبارتی یعنی تغییرات مشارکت ورزشی افراد در سطح یک بیش‌تر از سطح دو است.

کلیدواژه‌ها

-           اسلامی، ایوب؛ محمودی، احمد؛ خبیری، محمد؛ نجفیان رضوی، سید مهدی. (1392). نقش وضعیت اجتماعی-اقتصادی در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش‏های همگانی-تفریحی. پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره3، صص 104- 89. ##بادامی، رخساره. (1385). ساخت محیط و فعالیت بدنی. اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران: آکادمی ملی المپیک.##علیزاده، محمدحسین؛ تجاری، فرشاد. (1385). بررسی شیوه‏های افزایش بهره‏وری تأسیسات و تجهیزات ورزشی. پژوهش در علوم ورزشی، شماره11،صص 44-29.##قدرت نما، اکبر؛ حیدری نژاد، صدیقه؛ داوودی، ایران. (1392). رابطه‏ی وضعیت اقتصادی-اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز،‏ نشریه‏ی مدیریت ورزشی، شماره 16، صص 20- 5.##لیموچی، سیما. (1389). شهر و ورزش جانبازان و افراد معلول. اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران: آکادمی ملی المپیک.##
-            Alexandris, K, & Carroll, B. (1999). Constraints on recreational sport participation in adults in Greece: Implications for providing and managing sport services. Journal of Sport Management, 13, 317–332.##Bastan‏  fard, m. (1385).‏ link sports‏ and Architecture‏ the‏ first national‏  conference‏ on‏ city‏ and‏ sports. Tehran.##Berger, E, O’Reilly, N, Parent, M. M, Se guin, B, & Hernandez, T. (2008). Determinants of sport participation among Canadian adolescents. Journal of Sport Management Review, 11(3), 277–307.##Centers for Disease Control and Prevention, Guide to Community Prevention Services. (2002). Creating or Improving Access to Places for Physical Activity is Strongly Recommended to Increase Physical Activity retrieved January 10, 2004 from www .the community guide .org/pa/default htm.##Cleland, V , Ball,K, Hume,C, Timperio,A, Abby C. King,A.C, Crawford, D. (2010). Individual, social and environmental correlates of physical activity among‏ women living in socioeconomically disadvantaged neighbourhoods, Journal of social‏ science & medicine,70, 2011-2018.##Downward, P, & Rasciute, S. (2010). The relative demands for sports and leisure in England. Journal of European Sport Management Quarterly, 10(2), 189–214.##Downward, P, Dawson, A, & Dejonghe, T. (2009). Sport economics. Theory, evidence and policy. Oxford: Butterworth-Heinemann.##Duncan, M. J, Mummery, W. K, Steele, R. M, Caperchione, C, & Schofield, G. (2009). Geographic location, physical activity and perceptions of the environment in Queensland adults. Journal of Health & Place, 15,  204–209.##Gerhan, Patrick,  Ulrikak. (2010). The relation between perceived‏ sensory dimensipns of‏ urban‏ green space and strees‏ restoration‏. journal of‏ land scape‏ and‏ urban‏ planing‏,  94,‏ 264-275. ##Giles-Corti, B, Donovan, R.J. (2002). The relative influence of individual, social,and physical environment determinants of physical activity. journal of Social Science and Medicine, 54, 1793-1812.##Gregory, W, Heath, R, Brownson, C, Kruger, J, Miles, R, Powell, K.E,Ramsey, L.T. (2006). The Effectiveness of Urban Design and Land Use and Transport Policies and Practices to Increase Physical Activity:A Systematic Review. Journal of Physical Activity and Health, 3, 55-S76.##Hallmann, K, Wicker, P, Breuer, C, & Schu¨ ttoff, U. (2011). Interdependency of sport supply and sport demand in German metropolitan and medium-sized municipalities-Findings from multi-level analyses. European Journal of Sport and Society, 8(1/2), 65–84.##Humphreys, B. R, & Ruseski, J. E. (2010). The economic choice of participation and time spent in physical activity and sport in Canada (Working Paper No. 2010-14). Edmonton: University of Alberta, Department of Economics, Institute for Public Economics.##Kanters, M. A, Jason N, B, Michael B, E, Jonathan M, C, & Myron F, F. (2013). School Sport Participation Under Two School Sport Policies: Comparisons by Race/Ethnicity, Gender, and Socioeconomic Status. Journal of Ann, Behave, med, Vol. 45, 113-121.## Larsen (2010). Where can they play? Outdoor‏ spaces‏ and physical activity among adolescents in‏ ‏ ‏ ‏ ‏ U.S.urbanizedareas. Journal##homepage:www.elsevier.com/locate/ypmed.##Lim, S. Y, Warner, S, Dixon, M, Berg, B., Kim, C, & Newhouse-Bailey, M. (2011). Sport participation across national contexts: A multilevel investigation of individual and systemic influences on adult sport participation. Journal of European Sport Management Quarterly, 11(3), 197–224.##McCormack, G, Giles-Corti, B, Lange, A, Smith, T, Martin, K, Pikora, T. (2004). An update of recent evidence of the relationship between objective and self-report measures of the physical environment and physical activity behaviours, Journal of Science and Medicine in Sport, Volume 7, Issue 1, 81-92.##Pamela W, Kirstin H, Christoph B. (2013). Analyzing the impact of sport infrastructure on sport participation using geo-coded data: Evidence from multi-level modelsneighbourhoods, Journal of Sport Management Review, 16, 54–67.##Pawlowski, T, Downward, P, & Rasciute, S. (2011). Subjective well-being in European countries-On the age-specific impact of physical activity. Journal of European Review for Ageing and Physical Activity http://dx.doi.org/10.1007/s11556-011-0085-x.##Popkin   M,  Kiyah  D, Penny G, Larsen M. (2005). Environmental  influences  on  food  choice, physical  activity and energy balance. Journal of  Physiology & Behavior, 86 (1), 603– 613.##Prins, Richard G, Sigrid M, Mohnen, Frank J, van Lenthe., Johannes, Brug., & Anke, Oenema. (2012). Are neighbourhood social capital and availability of sports facilities related to sports participation among Dutch adolescents?. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Vol.9(90), 2-11. http://www.ijbnpa.org/content/9/1/90.##Ruseski, J. E, Humphreys, B. R, Hallmann, K, & Breuer, C. (2011). Family structure, time constraints, and sport participation. Journal of European Review for Ageing and Physical Activity, 7, 81-89.##http://dx.doi.org/10.1007/s11556-011-0084-y.##Sotiriadou, K. (2009). The Australian sport system and its stakeholders: Development of cooperative relationships. Journal of  Sport in Society, 12(7), 842–860.##Taks, M, Renson, R, & Vanreusel, B. (1994). Of sport, time and money: An economic approach to sport participation. International Review for the Sociology of Sport, 29(4), 381–395.##Thomson, C. (2008). Association  between characteristics of neighborhood open space and older people,s  walking. journal of urban forestry, 7 (1), 41-51.##Vandendriessche, J. B, Barbara, F.R. Vandorpe, & Roel, V. (2012). Variation in Sport Participation, Fitness and Motor Coordination With Socioeconomic Status Among Flemish Children. Journal of Pediatric Exercise Science, 24, 113-120.##Wicker, P., Breuer, C, & Pawlowski, T. (2010). Are sports club members big spenders? Findings from sport specific analyses in Germany. Journal of Sport Management Review,13, 214–224.##Xiong, H. (2007). The evolution of urban society and social changes in sports participation at the grassroots in China. International Review for the Sociology of Sport, 42(4), 441–471.##