با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از این پژوهش، تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام می‌باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی مبتنی بر روش همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانی اداره کل ورزش و جوانان شهرستان ایلام می‌باشد که در سال 1392 براساس اطلاعات کارگزینی اداره کل، 75 نفر بودند. بنابراین نمونه آماری نیز به روش نمونه‌گیری تمام شمار و غیر تصادفی انجام گرفت. برای اندازه‌گیری سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه مارگریت هیل (2003) با پایایی 85/0 و برای سرمایه اجتماعی از پرسشنامه محمدحسین انصاری (1389) با پایایی 85/0 استفاده شده است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از تی تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانی با سرمایه اجتماعی آنان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در یک تناسب کاملاً مستقیم سیر می‌کنند؛ بدین صورت که افزایش در هر یک باعث افزایش در دیگری شده و به‌صورت عکس که این نشان دهنده ارتباط معنی دار بین این دو مؤلفه است.

کلیدواژه‌ها

-           احمدپور داریانی، محمود (1383). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: انتشارات پردیس 57.##الوانی، سید مهدی (1378)، نقش مدیریت در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی. ماهنامه‌ی تدبیر، شماره‌ی 100، ص 29.##الوانی، سیدمهدی؛ سید نقوی، میرعلی (1381). سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه‌ها. فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره‌ 38-34.##امین بیدختی، علی اکبر؛ نظری، ماشاالله (1389). ارائه یک مدل نظری برای نهادینه سازی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی جهت بهبود عملکرد اقتصادی. فصلنامه راهبرد یاس، شماره 19.##رحمان سرشت، حسین (1386). تئوری‏های سازمان و مدیریت، از تجددگرایی تا پساتجددگرایی. جلد دوم. انتشارات دوران. چاپ اول. ص 287.##سعادت، اسفندیار (1385). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات پردیس، چاپ دهم، ص 97.##سمت زندی، رضا (1383). کارآفرینی سازمانی، موانع و محدودیت‌ها در سازمان. نشریه کار و جامعه، شماره 59.##عابدی، رحیم (1381). کاوش در کارآفرینی درون سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 36-35.##عفریان، وحید (1388). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی در گروه صنعتی سدید. پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اقتصادی و اداری مازندران.##علوی، سید بابک (1380). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه. مجله تدبیر، شماره 116، صص 40 – 34.##فراهانی، ابوالفضل؛ کشاورز، لقمان؛ قاسمی، حمید؛ عزیزیان کهن، نسرین (1393). تحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی ایران. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال سوم. شماره 1. صص 138-127.##قلی پور، رحمت الله؛ مدهوشی، مهرداد؛ جعفریان، وحید (1387). تحلیل رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی. فصلنامه فرهنگ مدیریت، شماره 17.##کاظمی، محمد رضا (1390). شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی. مجله پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شماره 2.##ناهید، مجتبی. (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی، سایت ##-www.mojtabanahid.blogfa.com2011/5/31.##نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ رضایی، شمس الدین؛ وطن دوست، مریم (1392). ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 2، شماره 3(پیاپی 7)، صص 144-129.##نصیرزاده مقدم، اکرم؛ رحیمی فیل آبادی، فرج الله (1384). کارافارینی سازمانی. تهران: انتشارات جهان. ص 215.##
Aldrich, H. E., & Zimmer, C. (2012) "Entrepreneurship through social networks". In D.L. Sexton &R.W. Smilor (Eds.), the art and science of entrepreneurship. Cambridge, M. A: Ballinger Publishing.##Alistaria R, Anderson J. (2002), “Class matters: human and social capital in the entrepreneurial process”, Journal of Socio –Economics32 (2003)17-36.##Antoncic.Bastjan & Pordan.Igor (2008), “Alliances, Corporate technological entrepreneurship and firm performance: Testing a model on manufacturing firms”, www. Elsevier.com.##Beyker.V. (2003)“Management and social capital’. Translation by Alvani, S.M and Rabiee M.R. Tehran, Publishing of Industrial Management organization. P: 132.##Bolino. Mark (2002), “citizenship behavior and creation of social capital in organizations”, academy of management review, Vol: 27. P: 22.##Bourdieu, p. (1992),” forms of capital, handbook of theory and research the sociology of education”. New York. Greenwood press, p: 32 – 33.##Coleman, J. S, (1998),” Social Capital in the Creation of Human Capital”, the American Journal of Sociology, Vol. 94, pp. S 95-S120.##Cornwall, J. R., and Perlman, B. (1990). “Organizational Entrepreneurship”. Homewood, IL: 17. Boston-Irvin.##Danchev, Alexi. (2006). “Social capital and sustainable behavior of the firm” Industrial Management & Data Systems, Vol.106, No.7, pp.953-965.##Dees, J. G., Emerson, J., Economy, P. (Eds.) (2002). “Strategic tools for social entrepreneurs: Enhancing the performance of your enterprising nonprofit”. New York: John Wiley & Sons, Inc.##Firkin Patrick, (2001), “Entrepreneurial Capital: A Resource-Based Conceptualization of the Entrepreneurial Process, Labor Market Dynamics Research Program”, Massey University, Auckland.##Fukuyama, F. (1995), “Trust: the social virtues and the creation prosperity”, New York: Free Press, chapter 9.##Hayton, J. C (2005), “Promoting corporate entrepreneurship through human resource Management Practices” A review of empirical research, Human Resource Management Review, NO. 15, pp. 21-14.##Islam M. K: Merlo, J: Kawachi. I, Lindstrom, M., and Gerdtham U.G. (2006), “Social Capital and Health: Does Egalitarianism Matter?” International Journal for Equity in Health, Vol.5, No.3, pp.1-28.##Jones, O. (2005), “Manufacturing Regeneration through Corporate Entrepreneurship: Middle Managers and Organizational Innovation”. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 25, No. 5, pp 491- 511.##Kallio, Anne. (2010). “Absorptive Capacity and Social Capital in Regional Innovation Systems: The Case of the Lahti Region in Finland”, Urban Studies. Edinburgh. Vol. 47, Iss. 2; pg. 303.##Klein, Peter G, Joseph T Mahoney, Anita M McGahan, Christos N. (2010). “Toward a theory of public entrepreneurship”. Journal of European Management Review, Vol.7, Iss 1. Pp1-15.##Kuratko, Donald F& Goldsby, Michael G (2004). “Corporate Entrepreneurs or Rogue Middle Managers? A Framework for Ethical Corporate Entrepreneurship” Journal of Business Ethics 55: 13–30.##Kuratko, Donald F& Goldsby, Michael G (2005), “Managers corporate Entrepreneurial Actions and Job satisfaction”, International Entrepreneurship and Management Journal 1, pp 271-291.##Liao, J.and Welsch H, (2005). “Roles of Social in Venture creation: Key Dimensions and Research Implications”, journal small business management Vol. 43, No. 4, pp.345-362.##Mccline, R.L. (2004). “Opportunity recognition: an exploratory investigation of a component of the entrepreneurial process in the context of the health care industry: Theory and practice”, Tertiary Education Management, 25(2): 81-94.##Moon, M. J. (1999), “the pursuit of managerial entrepreneurship: Does organization matter?” Public Administration Review, Vol. 59, pp.31-43.##Murphy, J.Patrick, Liao, Jianwen, & welsch, P.Harold, (2006), “A conceptual history of entrepreneurial thought”, Journal of management history. Vol. 12, No. 1. PP. 1235.##Nan Chen, Cheng, Chung Tzeng, Lun, Ming Ou, Wei and Ti Chang, Kai (2007), " The Relationship among Social Capital, Entrepreneurial Orientation, Organizational Resources and Entrepreneurial Performance for New Ventures,” Contemporary Management Research, Vol. 3, No. 3, 213-232.##Pitelis (2010), “toward a theory of public entrepreneurship" European Management Review, Vol.7, pp.1–15.##Pontus Braunerhjelm, (2010), “the missing link: knowledge diffusion and entrepreneurship in endogenous growth”, Small Bossiness’ Economics, Vol 34, Iss.2; pg.105.##Putnam. R, D (2000), “democracies in flux, the evolution of social capital in contemporary society”, Oxford university press.##Robel, Steve. (2009). “How to build social Capital: Innovation early and often”, (Midwest region edition). Chicago; Vol 80, Iss.26; pg. 14, 1 pgs.##Shane, S. & Cable, D. (1998), “Social capital and the financing of new ventures, Massachusetts Institute of Technology” Submitted for Publication.##Todtling, Franz. (2009). “Do different types of innovation rely on specific kind of knowledge interactions, Tec novation?” Amsterdam: vol. 29, Iss. 1; pg. 59.##Ulhoi, J.P (2004). “The Social dimension of entrepreneurship” DK-8210 Aarhus V, Denmark Tec novation.##Zahra, shaker, (2005), “Entrepreneur ship and Disciplinary scholarships: Return to the foun tainhead’, in: Alvarez, Sharon A, Agrawal, Rajshree; Sorenson, Olav” ‘Hand Book of Entrepreneurship research; Disciplinary Perspectives’, Boston, MA.##Zoltan j. ACS. (2009). “Innovation and Social Capital: A Cross-country Investigation”, The Jena economic research papers Vol: 82. ISSN 1864-7057. E-mail:sdo2@gmu.edu.##Todtling, Franz. (2009). “Do different types of innovation rely on specific kind of knowledge interactions, Tec novation?” Amsterdam: vol. 29, Iss. 1; pg. 59.##Ulhoi, J.P (2004). “The Social dimension of entrepreneurship” DK-8210 Aarhus V, Denmark Tec novation.##Zahra, shaker, (2005), “Entrepreneur ship and Disciplinary scholarships: Return to the foun tain head’, in: Alvarez, Sharon A, Agrawal, Rajshree; Sorenson, Olav” ‘Hand Book of Entrepreneurship research; Disciplinary Perspectives’, Boston, MA.##Zoltan j. ACS. (2009). “Innovation and Social Capital: A Cross-country Investigation”, The Jena economic research papers Vol: 82. ISSN 1864-7057.E-mail:sdo2@gmu.edu.##