با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تحلیل معادلات ساختاری اثر هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ محسن لقمانی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 11-23

چکیده
  هنرآفرینی شغل بر خلاف طراحی شغل فرایندی کارمندمحور است که با توجه به تفاوت‌های فردی در محیط سازمان اتفاق می‌افتد و می-تواند پیامدهای سازمانی مانند چابکی را به همراه بیاورد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر ابعاد هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان طراحی شده است. تعداد 191 کارشناس و مدیر ستادی وزارتخانه به صورت ...  بیشتر

شناسایی عوامل بازدارنده مشارکت سالمندان شهر اهواز در فعالیت های بدنی با استفاده از مدل TOPSIS و تدوین راهبردهای آموزشی و مداخلاتی مناسب

مرجان امینی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ طاهره ازمشا؛ مرتضی نعمتی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 25-35

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل بازدارنده مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی بود.این تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی-میدانی است. ابزار جمع آمری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است که با بررسی چهارچوب نظری تحقیق 39 معرفه شناسایی و در شش دسته‌ی کلی طبقه‌بندی شدند. .جامعه آماری شامل کلیه سالمندان شهر اهواز ...  بیشتر

رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با بهره وری نیروی انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

آرمین فعال؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 37-45

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناخت رابطه اعتماد سازمانی و مولفه های آن با بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آن بود که در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، تمامی کارمندان اداره و ادارات کل ورزش و ...  بیشتر

بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس راهنمایی دولتی استان اردبیل

ولی علیزاده؛ جواد شهلایی؛ لیلی علیزاده

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 47-54

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس دولتی استان اردبیل است. در این مطالعة توصیفی،160 مدرسه راهنمایی دولتی به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش‌نامة محقق ساخته استفاده گردید که روایی محتوایی و صوری آن توسط اساتید صاحب نظر دانشگاهی تأیید و پایایی آن با روش آلفای ...  بیشتر

پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو )

حمید سارانی؛ علیرضا الهی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 55-63

چکیده
  در دو دهه اخیر، علاقمندی به کیفیت خدمات در صنعت ورزش افزایش پیدا کرده است؛ به گونه ای که امروزه، کیفیت خدمات یکی از مهم ترین سرفصل ها در زمینه مدیریت خدمات و بازاریابی ورزشی است. بدین منظور این پژوهش با هدف پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو) به عنوان ابزاری جهت سنجش کیفیت خدمات ادراک شده تماشاگران طراحی ...  بیشتر

بررسی نقش نوستالژی (خاطرات گذشته) بر مقاصد رفتاری گردشگران ورزشی پیست‌های اسکی

احمد محمودی؛ مهدی کروبی؛ مجید حسینی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 65-78

چکیده
  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که هدف آن بررسی نقش نوستالژی (خاطرات گذشته) بر مقاصد رفتاری گردشگران پیست‌های اسکی استان تهران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه گردشگران پیست‌های اسکی بودند که حداقل 3 مرتبه در سال به این پیست‌ها مراجعه داشتند. بنابراین با توجه به نامعین بودن حجم جامعه، برای بدست آوردن حجم نمونه از رابطه حجم ...  بیشتر

تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان

حشمت اله مرادی شرف؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 79-91

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان بود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بود. تعداد 243 مدیر (123 مدیر شرکت و 120 مدیر ورزشی) به پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 گویه با مقیاس پنج ارزشی لیکرت پاسخ دادند که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از مدیران ...  بیشتر

تحلیل SWOT اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی

همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ سعید خانمرادی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 93-103

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش، تحلیل SWOT اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه‌ ی آماری پژوهش را کلیه مدیران، معاونان و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان(90 نفر)، و نیز روسا و نواب رئیس هیات‌های ورزشی استان کرمانشاه(96 نفر) تشکیل داد. نمونه برابر با جامعه و به شیوه نمونه‌گیری تمام‌ ...  بیشتر

ارائه راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی شهرستان مینودشت)

حمیده خسروی مهر؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 105-115

چکیده
  پژوهش حاضر راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در شهرستان مینودشت را ارائه می دهد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و میدانی -شامل مشاهده مستقیم و منظم و پرسشنامه- استفاده شده است. برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد در این ارتباط ضریب بدست آمده( 0.74 ) نشان دهنده ...  بیشتر

الگوی ساختاری روابط عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت ورزشکاران و تمایل به ترک باشگاه

محسن گل پرور

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 117-125

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی الگوی روابط عدالت سازمانی و رضایت ورزشکاران از ورزش حرفه‌ای با تمایل به ترک باشگاه در سال 1388 به مرحله اجرا درآمد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش ورزشکاران حرفه‌ای لیگ‌های دسته اول و دوم در رشته‌های فوتبال‌، والیبال و بسکتبال در سرتاسر ایران بودند که از میان آن‌ها‌ 264 نفر از طریق نمونه‌گیری سهل‌الوصول ...  بیشتر

تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ علی صادقی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 127-142

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران بود. جامعه آماری تحقیق مدیران و متخصصین حوزه ورزش قهرمانی، فدراسیون‌های ورزشی و اعضای هیئت علمی رشته‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور که تعداد آنها «850 نفر» بود. برای نمونه تحقیق در بخش کیفی از نظرات 25 تن از متخصصین ورزش قهرمانی استفاده شد که نمونه‌ها به طور هدفمند ...  بیشتر