با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناخت رابطه اعتماد سازمانی و مولفه های آن با بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آن بود که در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، تمامی کارمندان اداره و ادارات کل ورزش و جوانان استان اردبیل بودند که تعداد آنها 100 نفر بود و نمونه نیز برابر با تعداد جامعه به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. با توجه به اهداف پژوهش، از دو پرسشنامه اعتماد سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. پرسشنامه‌ها از پژوهش لایقی (1390) و شفیعی (1390) تهیه شد. روایی این پرسشنامه ها با نظر اساتید رشته مدیریت ورزشی تایید شد و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی اعتماد سازمانی 92/0 و بهره وری نیروی انسانی 86/0 بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی (کلوموگروف- اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. در نهایت بر اساس یافته های تحقیق، مشخص گردید که شاخص های شایستگی، قابلیت اتکا، صداقت و تعهد سازمانی از اعتماد سازمانی با بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها

استادزاده، مریم (1387). عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش بهره‌وری نیروی انسانی. مجله راه کار مدیریت (آنلاین). دسترسی در سایت www.mgtsolution.com، بازیابی در اردیبهشت 1394.##پناهی، بلال. (1387). «اعتماد و اعتماد سازی در سازمان». پیک نور. سال 7، شماره 4، صص: 89-82.##جانعلی نژاد، محمد (1379). شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی و بررسی تأثیرات آن­ها بر کارکنان دانشگاه تربیت مدرس. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.##خنیفر، حسین؛ مقیمی، سید محمد؛ جندقی، غلامرضا؛ زروندی، نفیسه (1388). «بررسی رابطه بین مؤلفه‌های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان (در سازمان‌های جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش استان قم)». نشریه مدیریت دولتی. دوره 1، شماره 2، صص: 18-3.## دانایی فرد، حسن؛ رجب زاده، علی (1388). «ارتقای اعتماد درون سازمانی در بخش دولتی: بررسی نقش شایستگی مدیریتی مدیران. پژوهش‌های مدیریت. سال 2، شماره 4، صص: 90-59. ##دراکر، پیتر (1387)». چالشهای مدیریت در سده 21. ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد. تهران، انتشارات فرا. ##رابینز، استیون (1390). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه‏ها و کاربردها: سازمان. ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارساییان. چاپ 18. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.##رضایی صوفی، مرتضی (1393). «ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره‌وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی پیام نور کشور». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال 3، شماره 2 (10 پیاپی)، صص 94-85.##شفیعی، علی (1390). بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت گواه. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران (پردیس بین المللی کیش). ##فرهنگ، ابوالقاسم؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا؛ مولوی، حسین (1390). «بررسی رابطه ساده و چندگانه یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی در سازمان با توسعه کارکنان دانشگاه­های دولتی پزشکی و غیرپزشکی جنوب شرق کشور». جامعه شناسی کاربردی. سال 22، شماره 1 (پیاپی 41)، صص: 182-159.##قلی پور، آرین (1388). «بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی در سازمان‌های دولتی». نشریه مدیریت دولتی. دوره 1، شماره 2، صص: 118-103.##کامدیده، علیرضا (1381). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان در شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.##لایقی، سیما (1390). بررسی رابطه میان توانمندسازی کارکنان و بهره‌وری نیروی انسانی در حوزه ستاد وزارت مسکن و شهرسازی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. ##میرزایی، محسن ( 1387). 03«/1 درصد رشد اقتصادی کشور از محل بهره‌وری است». مجله برنامه. معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری. شماره 269، ص: 4.##
      Adams, S. H., & Wiswell, A. K. (2008). “Further Exploration of Organizational Trust Factors”. Virginia Polytechnic Institute and State University. Online Submission, PP:3-12. ##Atkinson, S., & Butcher, D. (2003). “Trust in Managerial Relationships”. Journal of Managerial Psychology. 18(4): PP:282-304. ##Bao, G. M., Yang, Z. R., Xie, Z. S., & Zhou, M. J. (2004). “The dilemma of trust and commitment in the construction of innovative team in chinese private enterprises”. In Engineering Management Conference, 2004. Proceedings. 2004 IEEE International 1: PP:412-416. ##Bhatti, K. K., & Qureshi, T. M. (2007). “Impact of employee participation on job satisfaction, employee commitment and employee productivity”. International Review of Business Research Papers. 3(2): PP:54-68. ##Bijlsma, K., & Koopman, P. (2003). “Introduction: trust within organisations”. Personnel Review, 32(5): PP:543-555. ##Callaway, P. L. (2007), “The relationship Between Organizational Trust and Job Satisfaction: An Analysis in the U.S. Federal Work force”. Boca Raton, Florida, USA. ISBN: 1-58112- 352-3, PP:23-37. ##Clegg, C., Unsworth, K., Epitropaki, O., & Parker, G.(2002). “Implicating trust in the innovation process”. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 75(4): PP:409-422. ##Cook, J., & wall, T. (1980). “New work attitude measures of trust. Organizational commitment and personal need non-fulfillment”. Journal of occupational psychology. 53(1): PP:39-52. ##      Covey, S. R. (2004). “Trust in organizations: A conceptual framework linking organizational forms, managerial philosophies, and the opportunity costs of controls”. Free Press; Revised edition (November 9,2004). P: 384. Available from :http://www.amazon.com.  ##Ellonen, R., Blomqvist, K. & puumalainen, K.(2008). “The role of Trust in organizational innovativeness”.  European Journal of Innovation management, 11(2): PP:160-181.  ##Lamsa, A.M. & Pucetaite, R.(2006). “Development of organizational trust among employees from a contextual perspective”.Business Ethics: A European Review. 15(2): PP:130-141. ##   Paine, Katie.D. (2003). “Guidelines for Measuring Trust in Organizations”. The Institute for Public Relations. PP:1-13. Available from : ttp://www.instittuteforpr.com. ##Pucetaite, R. & Lamsa, A-M. (2008), “Developing Organizational Trust Through Advancement of Employees Work Ethic in a post-Socialist Context”. Journal of Business Ethics, 82(2): PP:325-337. ##Ranca, C. A & Iordanescu .E (2012). “Assessment of Organizational Trust: Preliminary Data for Romanian Adaptation of the Organizational Trust Inventory Short Form”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 78: PP:436-440. ##Ruppel, C. P., & Harrington, S. J. (2000). “The relationship of communication, ethical work climate, and trust to commitment and innovation”. Journal of Business Ethics. 25(4): PP:313-328. ## Serva, M. A., Fuller, M. A., & Mayer, R. C. (2005). “The Reciprocal Nature of Trust: A longitudinal study of interacting teams”. Journal of organizational behavior. 26(6): PP:625-648. ##Yilmaz, K. (2008). “The Relationship Between Organizational Trust and Organizational Commitment in Turkish Primary Schools”. Journal of Applied Sciences. 8(12): PP:2293-2299.##