با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی/دانشگاه خوارزمی

2 استادیار مدیریت ورزشی/دانشگاه خوارزمی

چکیده

در دو دهه اخیر، علاقمندی به کیفیت خدمات در صنعت ورزش افزایش پیدا کرده است؛ به گونه ای که امروزه، کیفیت خدمات یکی از مهم ترین سرفصل ها در زمینه مدیریت خدمات و بازاریابی ورزشی است. بدین منظور این پژوهش با هدف پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو) به عنوان ابزاری جهت سنجش کیفیت خدمات ادراک شده تماشاگران طراحی و اجرا شده است. با مطالعه پیشینه پژوهش، پرسشنامه ای 20 سوالی تئودراکیس برای اندازه گیری کیفیت خدمات استفاده گردید. جامعه آماری کلیه تماشاگران لیگ برتر فوتسال ایران بودند که طبق فرمول کوکران تعداد 384 نفر یه طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در این مطالعه پس از بررسی روایی محتوا، جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، و برای بررسی پایایی از پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان دهنده چهار عامل با تبیین 66/70 درصد واریانس و شاخص کیسن مایر الکین 87 درصد بود. پایایی پرسشنامه نیز توسط روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به ترتیب 92/0 و 96/0 گزارش گردیدند. با توجه به این که شاخص های روایی و پایایی پرسش نامه همگی در حد مطلوبی گزارش گردیدند، می توان از این پرسش نامه به عنوان پرسش نامه ای روا و پایا در اندازه گیری کیفیت خدمات در بین تماشاگران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

 اکبری یزدی، حسین؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سید نصرالله؛ خبیری، محمد (1393). مدیریت کیفیت در ورزش یا رویکرد سروکوال و QFD. تهران: علم و دانش.##بال‌زاده، امیررضا؛ تجاری، فرشاد؛ کامکاری، کامبیز (1390). «استاندارد‌سازی پرسشنامه روابط بین مربی- ورزشکار (CART-Q)». فصلنامه المپیک، شماره 3 (پیاپی55)، صص 131-119.##بیرامی ایگدر، جمال الدین؛ بیرامی ایگدر، بی بی گل؛ رژیمی، عبدالحکیم (1394). «مقایسه کیفیت خدمات در تماشاگران باشگاه‌های سوارکاری و والیبال». مطالعات مدیریت ورزشی. سال 7، شماره 29، صص 140-129.##جابری، اکبر؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ مظلومی سوینی، فرزانه (1392). «نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال». فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی. دوره 2، شماره 5، صص 42-25.##رامین مهر، حمید؛ چارستاد، پروانه (1392). روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل). تهران: ترمه.##رحمانیان، زاهده؛ واعظ موسوی، سید محمد کاظم (1393). «ویژگی‌های روان سنجی مقیاس فراشناخت کاربردی در فعالیت بدنی». مطالعات روانشناسی ورزشی. شماره 9، صص 26-11.##رمضانیان، محمدرحیم؛ فرجی، رسول؛ خوشنویس، فرهاد؛ دانش ثانی، کاظم (1392). «بررسی کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه‌ها مبتنی بر مدل سروکوال (مطالعه موردی: دانشگاه گیلان)». دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش. دوره 2، شماره1، صص 83-65.##سارانی، حمید؛ صفانیا، علی محمد (1394). «ساخت و اعتباریابی پرسشنامه عدالت ورزشی». فصلنامه المپیک. زیر چاپ.##سجادی، سید نصرالله؛ محمودی، احمد؛ گودرزی، محمود؛ میزانی، مهران (1390). «مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه‌های ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی) دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان». پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. دوره 1، شماره 2، صص 48-33.##سید جوادین، سید رضا؛ خانلری، امیر؛ استیری، مهرداد (1389). «مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی». المپیک. شماره 52، صص 54-41.##علیدوست قهفرخی، ابراهیم؛ احمدی، علی (1391). «رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی تماشاگران در ورزشگاه‌های میزبان لیگ قهرمانان آسیا». نشریه مدیریت ورزشی. شماره14، صص 47-31.##علی محمدی، حسین؛ تندنویس، فریدون؛ هادوی، فریده (1392). «مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ‌های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران». دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. دوره 3، شماره 5 (پیاپی 21)، صص 111-99.##قاسمی، وحید؛ ذوالاکتاف، وحید؛ نورعلی­وند، علی (1388). «توصیف جامعه شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال». المپیک. دوره 17، شماره1(پیاپی45)، صص79-69.##معماری، ژاله؛ اصغری جعفرآبادی، محمد؛ مسکین، عالیه (1393). «بخش‌بندی بازار خدمات مجموعه‌های ورزشی بخش خصوصی مبتنی بر کیفیت ادراک شده مشتریان». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره2، شماره 8، صص144-128.##ناظمی، علی؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد (1392). «تأثیر ویژگی‌های استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. دوره 1، شماره 1، صص 77-65.##هنری، حبیب (1390). «طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی». پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. شماره1، صص 105-85.##هومن، حیدرعلی. (1388). مدل‏یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل.تهران: انتشارات سمت.##
 Aminuddin, Y. Lee, H.S. (2008). “Spectator perception of physical facility and team quality: a study of Malaysia super league soccer match”. Research journal of intentional studies. 8: 132-140.##Bansal, H. S., Taylor, SH. (2015). Investigating the Relationship between Service Quality, Satisfaction and Switching Intentions. Springer International Publishing. pp. 304-313.##Barbara, H. M., William, F. (2005). Statistical methods for health care research. Lippincott Williams and Wilkins, A welters clawer company, PP: 325-330.##Bitner, M. J., Hubbert, A.R. (1994). Encounter satisfaction versus overall satisfaction versus quality. In R.T. Rust & R. L. Oliver (Eds), service quality: new directions in theory and practice (pp. 73-94). Thousand oaks, CA: Sage.##Caruana, A. (2002). “The effects of service quality and the mediating role of customer satisfaction”. European Journal of Marketing, 36(7): 1-14.##Koo, G, Y., Hardin, R., McClung, S., Jung, T., Cronin, J., Vorhees, C. (2015). Effects of Dimensions of Service Quality on Spectators’ Cognitive and Affective Responses: Minor League Baseball. Springer International Publishing. pp. 99-102.##Lee, J.H., Kim, H.D., KO, Y. J., Sagas, M. (2010). The influence of service quality on satisfaction and intention: A gender segmentation strategy. Sport management review. In press.##Mcdonald, M. Suton, W. Milne, G. (1995). “Measuring service quality in professional team sports”. Sport marketing quarterly. 4(2): 9-16.##Parasuraman, A., Zeithamel, V. A., Berry, L.L. (1985). “A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for future research”. Journal of Marketing, 49, 12-40.##Shutz, R. W., Gessaroli, M. E. (1993). Use, misuse, and disuse of psychometrics in sport psychology research. In R. N. Singer, M. Murphy, & L. K. Tennant (Eds.), Handbook of research on sport psychology, Pp. 901-917. New York: Macmillan.##Theodorakis, N. D., Alexandris, K. (2008). “Can service quality predict spectator's behavioral intentions in professional soccer”? Managing leisure, 13: 162-178.##Theodoraksis, N. D., Kambitsis, Chris. “Laios, A. and Koustelios, A. (2001). Relationships between measures of service quality and satisfaction in professional sports”. Managing service quality. 11(6):431-438.##Theodorakis, N. D., Alexandris, K., Tsigilis, N., Karvounis, S. (2013). “Predicting spectator's behavioral intentions in professional football: The role of satisfaction and service quality”. Sport Management Review. 16: 85-96.##Won, J. Kitamura, K. (2006). “Motivational factors affecting sports consumption behavior of K-League and J-League spectators”. International Journal of sport and health Science, 4: 233-251.##Zhao, X. Bai, C. Hui, Y., V. (2002). “An empirical department store”. Total Quality management, 13(2): 241-254.##