با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هنرآفرینی شغل بر خلاف طراحی شغل فرایندی کارمندمحور است که با توجه به تفاوت‌های فردی در محیط سازمان اتفاق می‌افتد و می-تواند پیامدهای سازمانی مانند چابکی را به همراه بیاورد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر ابعاد هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان طراحی شده است. تعداد 191 کارشناس و مدیر ستادی وزارتخانه به صورت جدول کرجسی و همکاران به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های تحقیق پاسخ دادند. پس از تأیید روایی صوری ابزار پژوهش (به وسیله 17 نفر از صاحبنظران مدیریت ورزشی)، پایایی پرسشنامه هنرآفرینی شغل و چابکی سازمانی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95/0 و 86/0 به دست آمد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که بیشترین عامل از هنرآفرینی شغل که می‌تواند اثر مستقیم روی چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بگذارد، عامل کاهش عوامل بازدارنده تقاضاهای شغلی با ضریب اثر 57/0 است و بعد از آن مهمترین عامل دیگر، افزایش منابع اجتماعی شغل قرار دارد (35/0 =r). با توجه به بارهای عاملی ابعاد منعکس‌کننده چابکی سازمانی، ابعاد هنرآفرینی شغل می‌توانند عمدتاً بر ابعاد رهبری و فناوری اثر بیشتری می‌گذارد. با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان انتظار داشت که با هدایت و نظارت کارمندان به سمت هنرآفرینی شغل، مدیران سازمان‌های بزرگ ورزشی قادر خواهند بود تا نگرش‌های مطلوب کارکنان را به چابکی سازمانی تغییر دهند. به عبارت بهتر، استقلال و اختیار به کارمندان توانا می‌تواند تا حدود زیادی چابکی سازمانی را بر اساس هنرآفرینی شغل تضمین نماید.

کلیدواژه‌ها

 اسدی، نفیسه (1393). تعیین رابطه چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی در اداره ورزش و جوانان شهر همدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان.##بخش چناری، امین‏رضا؛ عیدی، حسین؛ عباسی، همایون (1393). «تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)». مطالعات مبانی مدیریت در ورزش. سال 1، شماره4، صص 28-19. ##پاک‏نژاد، احمد؛ کارگر، غلامعلی؛ هنری، حبیب (1390). «رابطه میان سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران». مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 12، صص 168-149. ##جعفر نژاد، احمد؛ شهائی، بهنام (1386). مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک. تهران: انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر. ##رضوی، سید محمدحسین؛ لقمانی، محسن؛ رزاقی، محمدابراهیم؛ منوچهری‏نژاد، محسن (1393). «تحیل عاملی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت بدنی مدارس دوره ابتدایی». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 3، شماره 10، صص 126-115. ##رمضانیان، محمدرحیم؛ ملایی، مینا؛ آبسالان، شکوفه (1392). «بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان‏ها». مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 20، صص 204-185.##رمضانی‏نژاد، رحیم؛ لقمانی، محسن؛ پورسلطانی، حسین (1393، الف). «مطالعه تجربی مدل ویژگی‏های شغل در ورزش: شواهدی از داوران فوتبال». مدیریت ورزشی. سال 6، شماره 3، صص 574-559.##رمضانی‏نژاد، رحیم؛ لقمانی، محسن؛ پورسلطانی، حسین (1393، ب). «مقایسه ویژگی‏های شغلی داوران فوتبال ایران». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 2، شماره 8، صص 66-55. ##رمضانی‏نژاد، رحیم؛ همتی‏نژاد، مهرعلی؛ شفیعی، شهرام؛ قلیچ‏زاده، مریم؛ لقمانی، محسن (1393، ج). «بررسی ویژگی‏های شغلی دبیری تربیت بدنی بر اساس مدل JCM». پژوهش‏های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. دوره 2، شماره 2، صص 79-63. ##رمضانی‏نژاد، رحیم؛ همتی‏نژاد، مهرعلی؛ عیدی، حسین؛ ابراهیم؛ آکو (1393، د). «تدوین الگوی اثربخشی فدراسیون‏های منتخب ورزشی عراق». مدیریت و توسعه ورزش. دوره 3، شماره 1، صص 49-35.  ##رمضانی‏نژاد، رحیم؛ ملایی، مینا؛ یوسفی، سید جلیل (1391). کاربرد تئوری سازمان در ورزش. تهران: انتشارات حتمی.##شعبانی‏بهار، غلامرضا (1392). اصول و مبانی مدیریت در سازمان‏های ورزشی. همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.##شعبانی‏بهار، غلامرضا؛ عرفانی، نصراله؛ گودرزی، محمود؛ منصف، علی (1393). «کاربرد مدل تحلیل مسیر در تبیین شاخص‏های مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم‏های ایران در رویدادهای بین‏المللی». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 3، شماره 11، صص 131-117.##طالب‏پور، مهدی؛ لقمانی، محسن؛ روحانی، میثم؛ ایرانی، وحید (1392). «طراحی مدل پیش‏بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفه‏ای فوتبال ایران». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 2، شماره 6، صص 90-79.##عیدی، حسین؛ رمضانی‏نژاد، رحیم؛ یوسفی، بهرام؛ ملک‏اخلاق، اسماعیل (1393). «معرفی ابزار اندازه‏گیری اثربخشی فدراسیون‏های ورزشی بر مبنای رویکرد ارزش‏های رقابتی». مطالعات مدیریت ورزشی. دوره 6، شماره 22، صص 84-63.##مرادی چالشتری، جواد؛ نوروزیان قهفرخی، سهیلا؛ مرادی، محمدرضا؛ جمالی گله، محمود (1394). «ارائه مدل زیرساخت فناوری اطلاعات و موفقیت مدیریت دانش در دانشکده‏های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 3، شماره 12، صص 51-35.##ویسی، کوروش. (1393). طراحی و تبیین الگوی چابکی سازمانی در شرکت‏های تولیدی ورزشی. رساله دکتری مدیریت ورزشی. دانشگاه تربیت مدرس. ##
  Berg, J. M., Dutton, J. E., & Wrzesniewski, A. (2013). Job crafting and meaningful work. In B.##Chelladurai, P. (2013). “A personal journey in theorizing in sport management”. Sport Management Review, 16, PP 22–28.##Bakker, A. B., Tims, M., & Daanetje, D. (2012). “Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement”. Human Relations, 65 (10), PP 1359-1378.##Crawford, E. R., LePine, J. A., & Rich, B. L. (2010). “Linking job demands and resources to employee engagement and burnout: A theoretical extension and met analytic test”. Journal of Applied Psychology, 95, PP 834–848.##Di Minin, A., Frattini, F., Bianchi, M., & Bortoluzzi, G., Piccaluga, A. (2014). “Undinese Calcio soccer football as a talent factory: Strategic agility, diverging objectives, and resource constraints”. European Management Journal, 32 (2), PP 319-336. ##Eydi, H. (2015). “Analysis of Organizational effectiveness Approaches (Case Study: Sporting Organizations Field)”. International Journal of Management Science: PP 1-8.## Fried, Y., Grant, A. M., Levi, A. S., Hadni, M., & Slowik, L. H. (2007). “Job design in temporal context: A career dynamics perspective”. Journal of Organizational Behavior, 28, PP 911–927. ##Grant, A. M. (2013). Give and Take: A Revolutionary Approach to Success. New York: Viking Press.##Grant, A. M., Fried, Y., & Juillerat, T. (2010). “Work Matters: Job Design in Classic and Contemporary Perspectives”. American Psychological Association Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Washington D.C.: APA Books.##Ibrahim, A., Eydi, H., Ramezanineghad, Hemmatinejad, M. A. (2013). “Designing Organizational Effectiveness in Iraqi Sport Federations”. Sport Management International Journal. 8 (1), PP 44-56.##Krejcie, Robert V., Morgan, Daryle W. (1970) “Determining Sample Size for Research Activities”. Educational and Psychological Measurement: PP 1-3.##Kulik, C. T., Oldham, G. R., & Hackman, J. R. (1987). “Work design as an approach to person–environment fit”. Journal of Vocational Behavior. 31, PP 278–296.##LePine, J. A., Podsakoff, N. P., & LePine, M. A. (2005). “A meta-analytic test of the challenge stressor–hindrance stressor framework: An explanation for inconsistent relationships among stressors and performance”. Academy of Management Journal, 48, PP 764–775. Retrieved from Business Source Premier Database.##Taylor, T., Doherty, A., McGraw, P. (2015). Managing People in Sport Organizations”: A Strategic Human Resource Management Perspective. 1, Elsevier, Oxford, UK: PP 20-36. ##Tims, M., Bakker, A. B., Derks, D. (2013). “Daily job crafting and the self-efficacy – performance relationship”. Journal of Managerial Psychology. 29 (5), PP 490-507. DOI: 10.1108/JMP-05-2012-0148. ##Tims, M., Bakker, A. B., Derks, D. (2015). “Examining Job Crafting from an Interpersonal Perspective: Is Employee Job Crafting Related to the Well-Being of Colleagues?”. Applied Psychology: An International Review: PP 1-26. DOI: 10.1111/apps.12043. ##Tims, M., Bakker, A.B., & Derks, D. (2013). “The impact of job crafting on job demands, job resources, and well-being”. Journal of Occupational Health Psychology, 18, PP 230–240. ##Winand, M., Vos, S., Claessens, M., Thibaut, E., & Scheerder, J. (2014).  “A unified model of non-profit sport organizations performance: perspectives from the literature”.  Managing Leisure. 19 (2), PP 121-150. DOI: 10.1080/13606719.2013.859460.##